« Povratak

Program javnih potreba u športu -2015. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/32
Urbroj: 2198/09-1-14-1
             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13 )  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj dana  16. prosinca 2014. godine,   d o n o s i 

PROGRAM
javnih potreba u športu
u 2015. godini

I.

Programom javnih potreba u športu  utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad, a u svezi sa:

     - poticanjem i promicanjem športa
     - djelovanje športskih udruga na području  Općine Starigrad
     - športsko rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim športskim aktivnostima koje se u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti.

II.

            Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad za 2015. godinu određuju se sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna i to:

Sportske udruge:

     1. NK "Paklenica" ....................................................................      2.000,00 kn
     2. MNK "Paklenica" ..................................................................      2.000,00 kn
     3. PD Starigrad Paklenica ........................................................      3.000,00 kn

Sportska natjecanja:

     1. Memorijalni turnir D.T. Gavran .............................................    15.000,00 kn
     2. Malonogometni - Starigrad ..................................................       5.000,00 kn
     3. Penjačko natjecanje NP Paklenica - BWSC ..........................    10.000,00 kn
     4. Malonog. turnir povodom Sv. Ante-Tribanj Krušćica .............      7.500,00 kn
     5. III Paklenica Trail 2015. .......................................................      8.000,00 kn
     6. Brdska utrka Veliko Rujno ...................................................       5.000,00 kn
     7. Ostale donacije u športu .....................................................      7.500,00 kn
 

III.

            Visina sredstava utvrđena ovim Programom ovisna je o visini postotka ostvarivanja prihoda u Proračunu Općine Starigrad za 2015. godinu.

            Ako se sredstva u Proračunu ne budu ostvarivala u planiranom obimu, uplata na račun korisnika Programa uplaćivat će se kvartalno po ključu ostvarenog i raspoloživog postotka u Proračunu.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2015. a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore