« Povratak

PRORAČUN- PROJEKCIJA   2014. -2015. god.

 

OPĆINA STARIGRAD            
OIB: 52749374195            
Projekcija proračuna          
OPĆI DIO            
             
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

2013 2014 2015   INDEX  
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 12.495.000,00 12.682.425,00 12.744.900,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
6 Prihodi poslovanja 10.445.000,00 10.601.675,00 10.653.900,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
61 Prihodi od poreza 5.000.000,00 5.075.000,00 5.100.000,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 450.000,00 456.750,00 459.000,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
64 Prihodi od imovine 1.947.000,00 1.976.205,00 1.985.940,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.048.000,00 3.093.720,00 3.108.960,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00 1.725.500,00 1.734.000,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 710.500,00 714.000,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 1.015.000,00 1.020.000,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
9 Vlastiti izvori 350.000,00 355.250,00 357.000,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
92 Rezultat poslovanja 350.000,00 355.250,00 357.000,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
BROJ   1 2 3 2/1 3/2 3/1
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2013 2014 2015   INDEX  
UKUPNO RASHODI / IZDACI 12.495.000,00 12.682.425,00 12.744.900,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
3 Rashodi poslovanja 8.888.000,00 9.021.320,00 9.065.760,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
31 Rashodi za zaposlene 1.279.100,00 1.298.286,50 1.304.682,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
32 Materijalni rashodi 5.177.900,00 5.255.568,50 5.281.458,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
34 Financijski rashodi 80.000,00 81.200,00 81.600,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 85.000,00 86.275,00 86.700,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 365.000,00 370.475,00 372.300,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
38 Ostali rashodi 1.901.000,00 1.929.515,00 1.939.020,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.524.000,00 3.576.860,00 3.594.480,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 860.000,00 872.900,00 877.200,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.664.000,00 2.703.960,00 2.717.280,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 84.245,00 84.660,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 84.245,00 84.660,00 101,5 % 100,5 % 102,0 %

 

 

^ Gore