« Povratak

PRORAČUN 2013. - IZMJENE I DOPUNE

 

OPĆINA STARIGRAD        
OIB: 52749374195        
 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
za razdoblje od: 01. 01. 2013. do  31. 12. 2013.
   
           
  1. OPĆI DIO        
           
           
    Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
    2012.(1) 2013.(2) 2013.(3) (3/1) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          
    Prihodi poslovanja 8.045.355,01 9.565.500,00 8.723.264,27 108,43 91,20
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.022.330,68 800.000,00 536.488,43 52,48 67,06
    Rashodi poslovanja 7.670.032,22 7.641.312,00 6.699.941,20 87,35 87,68
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.138.407,56 2.736.500,00 782.385,43 36,59 28,59
    RAZLIKA - MANJAK -740.754,09 -12.312,00 1.777.426,07 0,00 0,00
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA          
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 82.355,82 83.000,00 83.184,98 101,01 100,22
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -82.355,82 -83.000,00 -83.184,98 0,00 0,00
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)        
    Vlastiti izvori 0,00 95.312,00 0,00 0,00 0,00
           
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA          
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -823.109,91 0,00 1.694.241,09 0,00 0,00
           

Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
rač. plana   2012.(1) 2013.(2) 2013.(3) (3/1) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          
Prihodi poslovanja 8.045.355,01 9.565.500,00 8.723.264,27 108,43 91,20
61 Prihodi od poreza 4.627.873,98 4.745.000,00 4.449.571,52 96,15 93,77
611 Porez i prirez na dohodak 3.043.414,77 3.110.000,00 2.983.425,48 98,03 95,93
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.043.414,77   2.983.425,48 98,03 0,00
613 Porezi na imovinu 1.432.917,01 1.440.000,00 1.265.826,36 88,34 87,90
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 661.808,91   616.164,51 93,10 0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu 771.108,10   649.661,85 84,25 0,00
614 Porezi na robu i usluge 151.542,20 195.000,00 200.319,68 132,19 102,73
6142 Porez na promet 105.987,11   155.161,12 146,40 0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 45.555,09   45.158,56 99,13 0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 195.324,21 580.000,00 452.642,18 231,74 78,04
633 Pomoći iz proračuna 195.324,21 580.000,00 452.642,18 231,74 78,04
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 130.324,21   175.014,07 134,29 0,00
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 65.000,00   277.628,11 427,12 0,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 0,00   0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 1.449.353,32 1.662.000,00 1.557.217,91 107,44 93,70
641 Prihodi od financijske imovine 4.576,81 5.000,00 3.855,74 84,25 77,11
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.576,81   3.855,74 84,25 0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.444.776,51 1.657.000,00 1.553.362,17 107,52 93,75
6421 Naknade za koncesije 356.872,17   381.220,53 106,82 0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.006.610,15   1.023.644,16 101,69 0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 8.261,36   3.463,79 41,93 0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 73.032,83   145.033,69 198,59 0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.772.803,50 2.578.500,00 2.263.832,66 127,70 87,80
651 Upravne i administrativne pristojbe 405.048,12 402.000,00 394.807,44 97,47 98,21
6512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" 0,00   0,00 0,00 0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 10.150,86   3.496,16 34,44 0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade 394.897,26   391.311,28 99,09 0,00
652 Prihodi po posebnim propisima 175.777,25 125.000,00 100.432,12 57,14 80,35
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6.776,75   10.223,95 150,87 0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 169.000,50   90.208,17 53,38 0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 1.191.978,13 2.051.500,00 1.768.593,10 148,37 86,21
6531 Komunalni doprinosi 809.547,70   1.407.470,18 173,86 0,00
6532 Komunalne naknade 324.933,63   259.794,52 79,95 0,00
6533 Naknade za priključak 57.496,80   101.328,40 176,23 0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.022.330,68 800.000,00 536.488,43 52,48 67,06
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 722.674,04 300.000,00 143.602,71 19,87 47,87
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 722.674,04 300.000,00 143.602,71 19,87 47,87
7111 Zemljište 722.674,04   143.602,71 19,87 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 299.656,64 500.000,00 392.885,72 131,11 78,58
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 299.656,64 500.000,00 392.885,72 131,11 78,58
7214 Ostali građevinski objekti 299.656,64   392.885,72 131,11 0,00
Rashodi poslovanja 7.670.032,22 7.641.312,00 6.699.941,20 87,35 87,68
31 Rashodi za zaposlene 1.171.106,29 1.125.100,00 1.035.060,70 88,38 92,00
311 Plaće (Bruto) 984.311,82 930.000,00 869.410,27 88,33 93,48
3111 Plaće za redovan rad 984.311,82   869.410,27 88,33 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 29.682,81 49.000,00 33.601,84 113,20 68,58
3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.682,81   33.601,84 113,20 0,00
313 Doprinosi na plaće 157.111,66 146.100,00 132.048,59 84,05 90,38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 140.509,86   117.279,97 83,47 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 16.601,80   14.768,62 88,96 0,00
32 Materijalni rashodi 4.330.669,72 4.194.712,00 3.593.717,65 82,98 85,67
321 Naknade troškova zaposlenima 53.183,00 60.000,00 41.257,66 77,58 68,76
3211 Službena putovanja 10.052,00   3.650,00 36,31 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.611,00   30.837,66 89,10 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.520,00   6.770,00 79,46 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 579.208,25 624.020,00 572.603,63 98,86 91,76
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.765,35   28.102,36 70,67 0,00
3222 Materijal i sirovine 0,00   0,00 0,00 0,00
3223 Energija 536.187,90   544.501,27 101,55 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume 3.255,00   0,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 3.339.061,41 2.877.492,00 2.481.204,02 74,31 86,23
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38.543,50   30.165,54 78,26 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.567.713,24   1.555.962,93 60,60 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 84.762,81   110.403,18 130,25 0,00
3234 Komunalne usluge 302.349,01   350.744,31 116,01 0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00   0,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 230.593,73   303.971,34 131,82 0,00
3238 Računalne usluge 89.753,53   87.598,02 97,60 0,00
3239 Ostale usluge 25.345,59   42.358,70 167,12 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 359.217,06 633.200,00 498.652,34 138,82 78,75
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 221.966,81   179.359,30 80,80 0,00
3292 Premije osiguranja 20.002,38   15.593,81 77,96 0,00
3293 Reprezentacija 40.384,30   31.919,47 79,04 0,00
3294 Članarine 5.620,60   6.629,80 117,96 0,00
3295 Pristojbe i naknade 11.600,00   4.167,00 35,92 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.642,97   260.982,96 437,58 0,00
34 Financijski rashodi 67.443,41 80.000,00 61.472,02 91,15 76,84
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.696,02 17.000,00 13.774,54 87,76 81,03
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 15.696,02   13.774,54 87,76 0,00
343 Ostali financijski rashodi 51.747,39 63.000,00 47.697,48 92,17 75,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.543,96   7.294,64 96,70 0,00
3433 Zatezne kamate 2.757,09   200,41 7,27 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 41.446,34   40.202,43 97,00 0,00
35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00   0,00 0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 38.981,15 85.000,00 15.030,00 38,56 17,68
363 Pomoći unutar općeg proračuna 38.981,15 85.000,00 15.030,00 38,56 17,68
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38.981,15   15.030,00 38,56 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 321.649,58 330.000,00 262.883,15 81,73 79,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 321.649,58 330.000,00 262.883,15 81,73 79,66
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.163,60   115.842,14 115,65 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 221.485,98   147.041,01 66,39 0,00
38 Ostali rashodi 1.740.182,07 1.826.500,00 1.731.777,68 99,52 94,81
381 Tekuće donacije 750.182,07 793.500,00 707.141,62 94,26 89,12
3811 Tekuće donacije u novcu 750.182,07   707.141,62 94,26 0,00
382 Kapitalne donacije 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00   0,00 0,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 990.000,00 1.031.000,00 1.024.636,06 103,50 99,38
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 990.000,00   1.024.636,06 103,50 0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.138.407,56 2.736.500,00 782.385,43 36,59 28,59
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 297.000,00 296.112,86 257,49 99,70
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 225.000,00 224.328,78 0,00 99,70
4111 Zemljište 0,00   224.328,78 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 115.000,00 72.000,00 71.784,08 62,42 99,70
4126 Ostala nematerijalna imovina 115.000,00   71.784,08 62,42 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.023.407,56 2.439.500,00 486.272,57 24,03 19,93
421 Građevinski objekti 1.981.796,07 2.310.000,00 395.769,07 19,97 17,13
4214 Ostali građevinski objekti 1.981.796,07   395.769,07 19,97 0,00
422 Postrojenja i oprema 7.423,99 24.500,00 14.503,50 195,36 59,20
4221 Uredska oprema i namještaj 7.423,99   14.503,50 195,36 0,00
4222 Komunikacijska oprema 0,00   0,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 34.187,50 105.000,00 76.000,00 222,30 72,38
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00   0,00 0,00 0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 34.187,50   76.000,00 222,30 0,00
           
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA          
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 82.355,82 83.000,00 83.184,98 101,01 100,22
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 82.355,82 83.000,00 83.184,98 101,01 100,22
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 82.355,82 83.000,00 83.184,98 101,01 100,22
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 82.355,82   83.184,98 101,01 0,00
           
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)        
Vlastiti izvori   0,00 95.312,00 0,00 0,00 0,00
92 Rezultat poslovanja 0,00 95.312,00 0,00 0,00 0,00
922 Višak/manjak prihoda 0,00 95.312,00 0,00 0,00 0,00
9221 Višak prihoda 0,00   0,00 0,00 0,00

 

         
2. POSEBNI DIO      
2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI        
           
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2013.(1) 2013.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 10.460.812,00 7.565.511,61 72,32
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 506.000,00 459.811,75 90,87
  506.000,00 459.811,75 90,87
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 506.000,00 459.811,75 90,87
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 9.954.812,00 7.105.699,86 71,38
  2.173.542,00 1.646.127,11 75,73
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 2.173.542,00 1.646.127,11 75,73
  381.250,00 351.187,50 92,11
GLAVA  00202   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 381.250,00 351.187,50 92,11
  6.143.000,00 4.061.610,64 66,12
GLAVA  00203   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 6.143.000,00 4.061.610,64 66,12
  145.000,00 110.944,98 76,51
GLAVA  00204   KULTURA I SPORT 145.000,00 110.944,98 76,51
  871.020,00 769.987,49 88,40
GLAVA  00205   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 871.020,00 769.987,49 88,40
  231.000,00 165.842,14 71,79
GLAVA  00206   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 231.000,00 165.842,14 71,79
  10.000,00 0,00 0,00
GLAVA  00207   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 10.000,00 0,00 0,00
       
       
       
2.2.  IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
       
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2013.(1) 2013.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 10.460.812,00 7.565.511,61 72,32
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 506.000,00 459.811,75 90,87
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 506.000,00 459.811,75 90,87
3 Rashodi poslovanja 506.000,00 459.811,75 90,87
32 Materijalni rashodi 441.000,00 406.409,12 92,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 441.000,00 406.409,12 92,16
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   179.359,30 0,00
3293 Reprezentacija   2.515,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   224.534,82 0,00
38 Ostali rashodi 65.000,00 53.402,63 82,16
381 Tekuće donacije 65.000,00 53.402,63 82,16
3811 Tekuće donacije u novcu   53.402,63 0,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 9.954.812,00 7.105.699,86 71,38
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 2.173.542,00 1.646.127,11 75,73
3 Rashodi poslovanja 2.067.042,00 1.548.438,63 74,91
31 Rashodi za zaposlene 642.000,00 609.401,30 94,92
311 Plaće (Bruto) 520.000,00 505.122,63 97,14
3111 Plaće za redovan rad   505.122,63 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 27.601,84 69,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene   27.601,84 0,00
313 Doprinosi na plaće 82.000,00 76.676,83 93,51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   68.101,13 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   8.575,70 0,00
32 Materijalni rashodi 1.089.542,00 734.095,24 67,38
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 13.999,00 46,66
3211 Službena putovanja   3.650,00 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   3.579,00 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   6.770,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 122.500,00 91.459,79 74,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   28.102,36 0,00
3223 Energija   63.357,43 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume   0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 779.342,00 540.577,30 69,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   30.165,54 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   36.663,83 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja   109.228,18 0,00
3234 Komunalne usluge   30.454,85 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   212.091,16 0,00
3238 Računalne usluge   87.598,02 0,00
3239 Ostale usluge   34.375,72 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 157.700,00 88.059,15 55,84
3292 Premije osiguranja   11.409,74 0,00
3293 Reprezentacija   29.404,47 0,00
3294 Članarine   6.629,80 0,00
3295 Pristojbe i naknade   4.167,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   36.448,14 0,00
34 Financijski rashodi 80.000,00 61.472,02 76,84
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.000,00 13.774,54 81,03
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto   13.774,54 0,00
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 47.697,48 75,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   7.294,64 0,00
3433 Zatezne kamate   200,41 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   40.202,43 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 80.000,00 10.030,00 12,54
363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 10.030,00 12,54
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   10.030,00 0,00
38 Ostali rashodi 175.500,00 133.440,07 76,03
381 Tekuće donacije 144.500,00 108.794,01 75,29
3811 Tekuće donacije u novcu   108.794,01 0,00
386 Kapitalne pomoći 31.000,00 24.646,06 79,50
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek   24.646,06 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.500,00 14.503,50 61,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.500,00 14.503,50 61,72
422 Postrojenja i oprema 18.500,00 14.503,50 78,40
4221 Uredska oprema i namještaj   14.503,50 0,00
4222 Komunikacijska oprema   0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe   0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 83.184,98 100,22
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 83.184,98 100,22
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 83.000,00 83.184,98 100,22
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru   83.184,98 0,00
GLAVA  00202   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 381.250,00 351.187,50 92,11
3 Rashodi poslovanja 381.250,00 351.187,50 92,11
32 Materijalni rashodi 61.250,00 31.187,50 50,92
323 Rashodi za usluge 31.250,00 31.187,50 99,80
3237 Intelektualne i osobne usluge   31.187,50 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 320.000,00 320.000,00 100,00
381 Tekuće donacije 320.000,00 320.000,00 100,00
3811 Tekuće donacije u novcu   320.000,00 0,00
GLAVA  00203   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 6.143.000,00 4.061.610,64 66,12
3 Rashodi poslovanja 3.436.000,00 3.293.728,71 95,86
32 Materijalni rashodi 2.436.000,00 2.293.738,71 94,16
322 Rashodi za materijal i energiju 475.000,00 459.309,53 96,70
3223 Energija   459.309,53 0,00
323 Rashodi za usluge 1.961.000,00 1.834.429,18 93,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   1.517.139,72 0,00
3234 Komunalne usluge   317.289,46 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 1.000.000,00 999.990,00 100,00
386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 999.990,00 100,00
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek   999.990,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.707.000,00 767.881,93 28,37
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 297.000,00 296.112,86 99,70
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 225.000,00 224.328,78 99,70
4111 Zemljište   224.328,78 0,00
412 Nematerijalna imovina 72.000,00 71.784,08 99,70
4126 Ostala nematerijalna imovina   71.784,08 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.410.000,00 471.769,07 19,58
421 Građevinski objekti 2.310.000,00 395.769,07 17,13
4214 Ostali građevinski objekti   395.769,07 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 76.000,00 76,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina   76.000,00 0,00
GLAVA  00204   KULTURA I SPORT 145.000,00 110.944,98 76,51
3 Rashodi poslovanja 145.000,00 110.944,98 76,51
32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.000,00 5.000,00 100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 5.000,00 100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   5.000,00 0,00
38 Ostali rashodi 135.000,00 105.944,98 78,48
381 Tekuće donacije 133.000,00 105.944,98 79,66
3811 Tekuće donacije u novcu   105.944,98 0,00
382 Kapitalne donacije 2.000,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama   0,00 0,00
GLAVA  00205   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 871.020,00 769.987,49 88,40
3 Rashodi poslovanja 865.020,00 769.987,49 89,01
31 Rashodi za zaposlene 483.100,00 425.659,40 88,11
311 Plaće (Bruto) 410.000,00 364.287,64 88,85
3111 Plaće za redovan rad   364.287,64 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 6.000,00 66,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene   6.000,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 64.100,00 55.371,76 86,38
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   49.178,84 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   6.192,92 0,00
32 Materijalni rashodi 151.920,00 128.287,08 84,44
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 27.258,66 90,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   27.258,66 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 26.520,00 21.834,31 82,33
3223 Energija   21.834,31 0,00
323 Rashodi za usluge 90.900,00 75.010,04 82,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   2.159,38 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja   1.175,00 0,00
3234 Komunalne usluge   3.000,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   60.692,68 0,00
3239 Ostale usluge   7.982,98 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 4.184,07 92,98
3292 Premije osiguranja   4.184,07 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 136.041,01 90,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 136.041,01 90,69
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   65.500,00 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   70.541,01 0,00
38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 100,00
381 Tekuće donacije 80.000,00 80.000,00 100,00
3811 Tekuće donacije u novcu   80.000,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 6.000,00 0,00 0,00
4221 Uredska oprema i namještaj   0,00 0,00
GLAVA  00206   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 231.000,00 165.842,14 71,79
3 Rashodi poslovanja 231.000,00 165.842,14 71,79
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 180.000,00 126.842,14 70,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000,00 126.842,14 70,47
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   50.342,14 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   76.500,00 0,00
38 Ostali rashodi 51.000,00 39.000,00 76,47
381 Tekuće donacije 51.000,00 39.000,00 76,47
3811 Tekuće donacije u novcu   39.000,00 0,00
GLAVA  00207   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 10.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   0,00 0,00
       
       
2.3.  IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI      
       
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2013.(1) 2013.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 10.460.812,00 7.565.511,61 72,32
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 506.000,00 459.811,75 90,87
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 506.000,00 459.811,75 90,87
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 506.000,00 459.811,75 90,87
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 506.000,00 459.811,75 90,87
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 506.000,00 459.811,75 90,87
3 Rashodi poslovanja 506.000,00 459.811,75 90,87
32 Materijalni rashodi 441.000,00 406.409,12 92,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 441.000,00 406.409,12 92,16
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 210.000,00 179.359,30 85,41
3293 Reprezentacija 5.000,00 2.515,00 50,30
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 226.000,00 224.534,82 99,35
38 Ostali rashodi 65.000,00 53.402,63 82,16
381 Tekuće donacije 65.000,00 53.402,63 82,16
3811 Tekuće donacije u novcu 65.000,00 53.402,63 82,16
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 9.954.812,00 7.105.699,86 71,38
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 2.173.542,00 1.646.127,11 75,73
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2.173.542,00 1.646.127,11 75,73
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 1.786.792,00 1.461.407,04 81,79
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 672.000,00 623.400,30 92,77
3 Rashodi poslovanja 672.000,00 623.400,30 92,77
31 Rashodi za zaposlene 642.000,00 609.401,30 94,92
311 Plaće (Bruto) 520.000,00 505.122,63 97,14
3111 Plaće za redovan rad 520.000,00 505.122,63 97,14
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 27.601,84 69,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 27.601,84 69,00
313 Doprinosi na plaće 82.000,00 76.676,83 93,51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 73.000,00 68.101,13 93,29
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.000,00 8.575,70 95,29
32 Materijalni rashodi 30.000,00 13.999,00 46,66
321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 13.999,00 46,66
3211 Službena putovanja 14.000,00 3.650,00 26,07
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.000,00 3.579,00 89,48
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000,00 6.770,00 56,42
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 122.500,00 91.459,79 74,66
3 Rashodi poslovanja 122.500,00 91.459,79 74,66
32 Materijalni rashodi 122.500,00 91.459,79 74,66
322 Rashodi za materijal i energiju 122.500,00 91.459,79 74,66
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.500,00 28.102,36 67,72
3223 Energija 75.000,00 63.357,43 84,48
3225 Sitni inventar i auto gume 6.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge 755.792,00 572.396,96 75,73
3 Rashodi poslovanja 755.792,00 572.396,96 75,73
32 Materijalni rashodi 755.792,00 572.396,96 75,73
323 Rashodi za usluge 648.092,00 499.327,30 77,05
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 48.592,00 30.165,54 62,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.000,00 36.663,83 76,38
3233 Usluge promidžbe i informiranja 95.000,00 86.728,18 91,29
3234 Komunalne usluge 48.000,00 30.454,85 63,45
3237 Intelektualne i osobne usluge 267.500,00 212.091,16 79,29
3238 Računalne usluge 120.000,00 87.598,02 73,00
3239 Ostale usluge 21.000,00 15.625,72 74,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.700,00 73.069,66 67,85
3292 Premije osiguranja 15.700,00 11.409,74 72,67
3293 Reprezentacija 40.000,00 29.404,47 73,51
3294 Članarine 7.000,00 6.629,80 94,71
3295 Pristojbe i naknade 20.000,00 4.167,00 20,84
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 21.458,65 85,83
Aktivnost A100004 Financijski rashodi 63.000,00 47.697,48 75,71
3 Rashodi poslovanja 63.000,00 47.697,48 75,71
34 Financijski rashodi 63.000,00 47.697,48 75,71
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00 47.697,48 75,71
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 7.294,64 91,18
3433 Zatezne kamate 5.000,00 200,41 4,01
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 50.000,00 40.202,43 80,40
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna 50.000,00 14.989,49 29,98
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 14.989,49 29,98
32 Materijalni rashodi 50.000,00 14.989,49 29,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 14.989,49 29,98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 14.989,49 29,98
Aktivnost A100007 Otplata zajmova 100.000,00 96.959,52 96,96
3 Rashodi poslovanja 17.000,00 13.774,54 81,03
34 Financijski rashodi 17.000,00 13.774,54 81,03
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.000,00 13.774,54 81,03
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 17.000,00 13.774,54 81,03
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00 83.184,98 100,22
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00 83.184,98 100,22
542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 83.000,00 83.184,98 100,22
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 83.000,00 83.184,98 100,22
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme 23.500,00 14.503,50 61,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.500,00 14.503,50 61,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.500,00 14.503,50 61,72
422 Postrojenja i oprema 18.500,00 14.503,50 78,40
4221 Uredska oprema i namještaj 15.500,00 14.503,50 93,57
4222 Komunikacijska oprema 3.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe 5.000,00 0,00 0,00
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije 114.500,00 93.450,00 81,62
Aktivnost A100001 Tekuće donacije 114.500,00 93.450,00 81,62
3 Rashodi poslovanja 114.500,00 93.450,00 81,62
38 Ostali rashodi 114.500,00 93.450,00 81,62
381 Tekuće donacije 114.500,00 93.450,00 81,62
3811 Tekuće donacije u novcu 114.500,00 93.450,00 81,62
Program 0102 Upravljanje i realizacija projekata 97.500,00 18.750,00 19,23
Aktivnost A100001 Rashodi za projekte i suradnju 97.500,00 18.750,00 19,23
3 Rashodi poslovanja 97.500,00 18.750,00 19,23
32 Materijalni rashodi 97.500,00 18.750,00 19,23
323 Rashodi za usluge 97.500,00 18.750,00 19,23
3237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00 0,00 0,00
3239 Ostale usluge 85.000,00 18.750,00 22,06
Program 0103 Turizam 63.750,00 37.844,01 59,36
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma 63.750,00 37.844,01 59,36
3 Rashodi poslovanja 63.750,00 37.844,01 59,36
32 Materijalni rashodi 33.750,00 22.500,00 66,67
323 Rashodi za usluge 33.750,00 22.500,00 66,67
3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.750,00 22.500,00 66,67
38 Ostali rashodi 30.000,00 15.344,01 51,15
381 Tekuće donacije 30.000,00 15.344,01 51,15
3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 15.344,01 51,15
Program 0104 Sufinanciranje ureda i odjela 111.000,00 34.676,06 31,24
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela Zadarske županije 80.000,00 10.030,00 12,54
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 10.030,00 12,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 80.000,00 10.030,00 12,54
363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 10.030,00 12,54
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 10.030,00 12,54
Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Tribanj 0,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata Vodovod d.o.o. 31.000,00 24.646,06 79,50
3 Rashodi poslovanja 31.000,00 24.646,06 79,50
38 Ostali rashodi 31.000,00 24.646,06 79,50
386 Kapitalne pomoći 31.000,00 24.646,06 79,50
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 31.000,00 24.646,06 79,50
GLAVA  00202   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 381.250,00 351.187,50 92,11
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 381.250,00 351.187,50 92,11
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita 381.250,00 351.187,50 92,11
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad 320.000,00 320.000,00 100,00
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 320.000,00 100,00
38 Ostali rashodi 320.000,00 320.000,00 100,00
381 Tekuće donacije 320.000,00 320.000,00 100,00
3811 Tekuće donacije u novcu 320.000,00 320.000,00 100,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita 30.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100003 Izrada planova i procjena 31.250,00 31.187,50 99,80
3 Rashodi poslovanja 31.250,00 31.187,50 99,80
32 Materijalni rashodi 31.250,00 31.187,50 99,80
323 Rashodi za usluge 31.250,00 31.187,50 99,80
3237 Intelektualne i osobne usluge 31.250,00 31.187,50 99,80
GLAVA  00203   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 6.143.000,00 4.061.610,64 66,12
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.143.000,00 4.061.610,64 66,12
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture 4.036.000,00 3.324.353,71 82,37
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete 1.265.000,00 652.267,20 51,56
3 Rashodi poslovanja 665.000,00 621.642,20 93,48
32 Materijalni rashodi 665.000,00 621.642,20 93,48
322 Rashodi za materijal i energiju 475.000,00 459.309,53 96,70
3223 Energija 475.000,00 459.309,53 96,70
323 Rashodi za usluge 190.000,00 162.332,67 85,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.000,00 162.332,67 85,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 30.625,00 5,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 30.625,00 5,10
421 Građevinski objekti 600.000,00 30.625,00 5,10
4214 Ostali građevinski objekti 600.000,00 30.625,00 5,10
Aktivnost A100002 Održavanje asfaltnih i makadam površina 470.000,00 412.335,60 87,73
3 Rashodi poslovanja 470.000,00 412.335,60 87,73
32 Materijalni rashodi 470.000,00 412.335,60 87,73
323 Rashodi za usluge 470.000,00 412.335,60 87,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 470.000,00 412.335,60 87,73
Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 800.000,00 794.908,34 99,36
3 Rashodi poslovanja 800.000,00 794.908,34 99,36
32 Materijalni rashodi 800.000,00 794.908,34 99,36
323 Rashodi za usluge 800.000,00 794.908,34 99,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 550.000,00 547.501,70 99,55
3234 Komunalne usluge 250.000,00 247.406,64 98,96
Aktivnost A100004 Održavanje groblja 30.000,00 23.850,00 79,50
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 23.850,00 79,50
32 Materijalni rashodi 30.000,00 23.850,00 79,50
323 Rashodi za usluge 30.000,00 23.850,00 79,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 23.850,00 79,50
Aktivnost A100005 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 69.882,82 87,35
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 69.882,82 87,35
32 Materijalni rashodi 80.000,00 69.882,82 87,35
323 Rashodi za usluge 80.000,00 69.882,82 87,35
3234 Komunalne usluge 80.000,00 69.882,82 87,35
Aktivnost A100006 Održavanje deponija otpada 10.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00
32