« Povratak

PRORAČUN - 2013. - PLAN

 

OPĆINA STARIGRAD  
OIB: 52749374195  
  PLAN PRORAČUNA ZA 2013.  
  OPĆI DIO  
     
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
    Prihodi poslovanja 10.445.000,00
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00
    Rashodi poslovanja 8.888.000,00
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.524.000,00
    RAZLIKA - MANJAK -267.000,00
     
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -83.000,00
     
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
    Vlastiti izvori 350.000,00
     
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA  
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00
     
BROJ    
KONTA

VRSTA PRIHODA / RASHODA

PLANIRANO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
6 Prihodi poslovanja 10.445.000,00
61 Prihodi od poreza 5.000.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 2.950.000,00
613 Porezi na imovinu 1.900.000,00
614 Porezi na robu i usluge 150.000,00
  63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 450.000,00
633 Pomoći iz proračuna 350.000,00
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 100.000,00
64 Prihodi od imovine 1.947.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 5.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.942.000,00
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.048.000,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 397.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 155.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 2.496.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.700.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 700.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 8.888.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.279.100,00
311 Plaće (Bruto) 1.050.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.000,00
313 Doprinosi na plaće 180.100,00
32 Materijalni rashodi 5.177.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima 76.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 611.020,00
323 Rashodi za usluge 3.787.180,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 703.700,00
34 Financijski rashodi 80.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 17.000,00
343 Ostali financijski rashodi 63.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 85.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 85.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 365.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 365.000,00
38 Ostali rashodi 1.901.000,00
381 Tekuće donacije 891.000,00
382 Kapitalne donacije 10.000,00
386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.524.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 860.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00
412 Nematerijalna imovina 760.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.664.000,00
421 Građevinski objekti 2.510.000,00
422 Postrojenja i oprema 44.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00
BROJ    
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00
  542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od  kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav 83.000,00
     
     
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9 Vlastiti izvori 350.000,00
92 Rezultat poslovanja 350.000,00
922 Višak/manjak prihoda 350.000,00
     
     
POSEBNI DIO  
     
  BROJ    
POZICIJA KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO

    UKUPNO RASHODI / IZDACI 12.495.000,00
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 510.000,00
Glava 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 510.000,00
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 510.000,00
Program A01 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 510.000,00
Aktivnost A01 0100 A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 510.000,00
3 Rashodi poslovanja 510.000,00
32 Materijalni rashodi 445.000,00
R0001 329 Naknade predstavničkim i izvršnim tijelima 220.000,00
R0002 329 Naknade za rad povjerenstava 10.000,00
R0003 329 Reprezentacija 15.000,00
R0004 329 Izdaci za organizaciju proslave dana Općine 35.000,00
R0005 329 Nagrade i priznanja 15.000,00
R0006 329 Lokalni izbori 2013. 150.000,00
38 Ostali rashodi 65.000,00
R0007 381 Donacije za rad političkih stranaka 65.000,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.985.000,00
Glava 01 REDOVNA DJELATNOST JUO 2.425.980,00
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2.425.980,00
Program A02 0100 Redovna djelatnost JUO-a 2.056.480,00
Aktivnost A02 0100 A100001 Rashodi za zaposlene 842.000,00
3 Rashodi poslovanja 842.000,00
31 Rashodi za zaposlene 796.000,00
R0008 311 Plaće za redovan rad 640.000,00
R0009 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00
R0010 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 100.000,00
R0011 313 Doprinosi za ozljede na radu 4.000,00
R0012 313 Doprinosi za zapošljavanje 12.000,00
32 Materijalni rashodi 46.000,00
R0013 321 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00
R0014 321 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 18.000,00
R0015 321 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 9.000,00
R0016 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.000,00
Aktivnost A02 0100 A100002 Rashodi za materijal i energiju 124.500,00
3 Rashodi poslovanja 124.500,00
32 Materijalni rashodi 124.500,00
R0017 322 Uredski materijal 25.000,00
R0018 322 Literatura 10.000,00
R0019 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.500,00
R0020 322 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,00
R0021 322 Električna energija 50.000,00
R0022 322 Gorivo za općinski automobil 27.000,00
R0023 322 Sitni inventar i auto gume 6.000,00
Aktivnost A02 0100 A100003 Rashodi za usluge 828.980,00
3 Rashodi poslovanja 828.980,00
32 Materijalni rashodi 828.980,00
R0024 323 Usluge telefona i mobitela 25.280,00
R0025 323 Poštarina 40.000,00
R0026 323 Usluge tek. i inv. održ. postr. i opreme 8.000,00
R0027 323 Usluge održavanja općinskog vozila 25.000,00
R0028 323 Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata 15.000,00
R0029 323 Usluge promidžbe i informiranja 70.000,00
R0030 323 Usluge oglašavanja 30.000,00
R0031 323 Opskrba vodom 30.000,00
R0032 323 Ostale komunalne usluge 3.000,00
R0033 323 Ugovori o djelu 37.000,00
R0034 323 Usluge odvjetnika 100.000,00
R0035 323 Geodetske i katastarske usluge 100.000,00
R0036 323 Usluge vještačenja 20.000,00
R0037 323 Računovodstvene usluge 5.000,00
R0038 323 Usluge javnog bilježnika 10.000,00
R0039 323 Ostale intelektualne usluge 5.000,00
R0040 323 Računalne usluge 65.000,00
R0041 323 Usluge održavanja računala 45.000,00
R0042 323 Grafičke i tiskarske usluge 20.000,00
R0043 323 Usluge pri registraciji vozila 1.500,00
R0044 329 Premije osiguranja 7.000,00
R0045 329 Dopunsko zdravstveno osiguranje 10.200,00
R0046 329 Reprezentacija 90.000,00
R0047 329 Tuzemne članarine 7.000,00
R0048 329 Pristojbe i naknade 15.000,00
R0049 329 Ostali rashodi poslovanja 25.000,00
R0050 329 Troškovi javnih radova i građanskih akcija 20.000,00
Aktivnost A02 0100 A100004 Financijski rashodi 63.000,00
3 Rashodi poslovanja 63.000,00
34 Financijski rashodi 63.000,00
R0051 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00
R0052 343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 5.000,00
R0053 343 Nakada poreznoj upravi 50.000,00
Aktivnost A02 0100 A100005 Tekuća zaliha proračuna 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00
R0054 329 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 50.000,00
Aktivnost A02 0100 A100007 Otplata zajmova 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 17.000,00
34 Financijski rashodi 17.000,00
R0055 342 Kamate HBOR - kredit FRR-I-02/03 17.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 83.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 83.000,00
R0056 542 Otplata glavnice - HBOR 83.000,00
Kapitalni projekt A02 0100 K100001 Nabave uredske i ostale opreme 48.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 48.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.000,00
R0057 422 Računala i računalna oprema 20.000,00
R0058 422 Ostala uredska oprema 15.000,00
R0059 422 Telefoni i komunikacijska oprema 3.000,00
R0060 426 Ulaganja u računalne programe 10.000,00
Program A02 0101 Financiranje udruga i ostale donacije 128.000,00
Aktivnost A02 0101 A100001 Tekuće donacije 128.000,00
3 Rashodi poslovanja 128.000,00
38 Ostali rashodi 128.000,00
R0061 381 Donacije vjerskim zajednicama 40.000,00
R0062 381 Dobrovoljni davatelji krvi - Aktiv Starigrad 30.000,00
R0063 381 Udruga slijepih zadarske županije 2.000,00
R0064 381 Udruga civilnih stradal. Domov. rata Zadarske žup. 2.000,00
R0065 381 HGSS Zadar 10.000,00
R0066 381 Sufinanciranje manifestacija u čast Domovinskog rata 20.000,00
R0067 381 Ostala udruženja građana 10.000,00
R0068 381 Udruga Gavran Zadar 3.000,00
R0069 381 Udruga Prvi Hrvat. redarstvenik 1.000,00
R0070 381 Sufinanciranje LAG-a Bura 5.000,00
R0071 381 LD Diana, lovna jedinica Starigrad 5.000,00
Program A02 0102 Upravljanje i realizacija projekata 111.500,00
Aktivnost A02 0102 A100001 Rashodi za projekte i suradnju 111.500,00
3 Rashodi poslovanja 111.500,00
32 Materijalni rashodi 111.500,00
R0072 323 Izrada strateških dokumenata 12.500,00
R0073 323 Micro projekt - e-opcina 14.000,00
R0074 323 Troškovi upravljanja projektima 85.000,00
Program A02 0103 Turizam 30.000,00
Aktivnost A02 0103 A100001 Poticanje razvoja turizma 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00
R0075 381 Sufinanciranje projekata TZ Općine Starigrad 30.000,00
Program A02 0104 Sufinanciranje ureda i odjela 100.000,00
Aktivnost A02 0104 A100001 Sufinanciranje upravn. odjela za proved. dokumenata - Zad. županija 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 80.000,00
R0076 363 Sufinan. upravn. odjela  Zadarske županije 80.000,00
Aktivnost A02 0104 A100002 Sufinanciranje rada poštanskog ureda Tribanj 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00
R0077 381 Sufinanciranje pošt. ureda Tribanj 20.000,00
Glava 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 350.000,00
Program A03 0100 Protupožarna i civilna zaštita 350.000,00
Aktivnost A03 0100 A100001 Rad DVD-a Starigrad 320.000,00
3 Rashodi poslovanja 320.000,00
38 Ostali rashodi 320.000,00
R0078 381 Tekuće donacije DVD-u Starigrad 320.000,00
Aktivnost A03 0100 A100002 Civilna zaštita 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00
R0079 329 Civilna zaštita 30.000,00
Glava 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.770.000,00
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.770.000,00
Program A04 0100 Održavanje komunalne infrastrukture 4.250.000,00
Aktivnost A04 0100 A100001 Održavanje javne rasvjete 610.000,00
3 Rashodi poslovanja 610.000,00
32 Materijalni rashodi 610.000,00
R0080 322 Električna energija za javnu rasvjetu 460.000,00
R0081 323 Održavanje javne rasvjete 150.000,00
Aktivnost A04 0100 A100002 Održavanje asfaltnih i makadam površina 700.000,00
3 Rashodi poslovanja 700.000,00
32 Materijalni rashodi 700.000,00
R0082 323 Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta 700.000,00
Aktivnost A04 0100 A100003 Održavanje i uređenje javnih površina 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 800.000,00
32 Materijalni rashodi 800.000,00
R0083 323 Održavanje javnih površina na području Općine 250.000,00
R0084 323 Uređenja trga u Tribanj Kruščici 300.000,00
R0085 323 Usluge čišćenja i uređenja javnih površina 250.000,00
Aktivnost A04 0100 A100004 Održavanje groblja 130.000,00
3 Rashodi poslovanja 130.000,00
32 Materijalni rashodi 130.000,00
R0086 323 Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini 50.000,00
R0087 323 Groblje Duga Punta u Tribnju 80.000,00
Aktivnost A04 0100 A100005 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00
R0088 323 Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00
Aktivnost A04 0100 A100006 Održavanje deponija otpada 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00
R0089 323 Usluge održavanja deponija otpada 300.000,00
Aktivnost A04 0100 A100008 Uređenje plaža i obalnog pojasa 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00
R0090 323 Tekuće i invest. održavanje plaža 300.000,00
Aktivnost A04 0100 A100009 Održavanje igrališta 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00
R0091 323 Usluge tek. i invest. održavanja igrališta 50.000,00
Aktivnost A04 0100 A100010 Održavanje i sanacija objekata 280.000,00
3 Rashodi poslovanja 280.000,00
32 Materijalni rashodi 280.000,00
R0092 323 Sanacija i uređenje objekata u vlasništvu Općine Starigrad 250.000,00
R0093 323 Projektna dokumentacija - zgrada u Tribanj Kruščica 30.000,00
Aktivnost A04 0100 A100011 Sufinanciranje komunalne djelatnosti 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00
38 Ostali rashodi 1.000.000,00
R0094 386 Argyruntum d.o.o. - pomoć za pokriće dugovanja i gubitka 1.000.000,00
Program A04 0101 Izgradnja komunalne infrastrukture 2.510.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100001 Izgradnja novog groblja u Starigradu 1.700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.700.000,00
R0095 421 Novo groblje Starigrad 1.700.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100002 Mrtvačnica Seline 250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00
R0096 421 Izgradnja mrtvačnice Seline 250.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100003 Šetnica Kulina 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
R0097 421 Šetnica Kulina 150.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100005 Vodovodna mreža Općine Starigrad 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
R0098 421 Izgradnja vodovodne mreže 200.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100006 Spomeničko memorijalni plato 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
R0099 421 Spomeničko memor. plato na Novom groblju 50.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100007 Izgradnja javne rasvjete 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00
R0100 421 Javna rasvjeta na području Općine Starigrad 150.000,00
Kapitalni projekt A04 0101 K100008 Tržnica 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
R0101 421 Izgradnja tržnice 10.000,00
Program A04 0102 Prostorno i urbanističko planiranje 150.000,00
Kapitalni projekt A04 0102 K100001 Prostorno planska dokumentacija 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0102 426 Prostorno planska i projektna dokumentacija 100.000,00
Tekući projekt A04 0102 T100002 Projekt uvođenja GIS-a 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00
R0103 323 Uvođenje GIS-a 50.000,00
Program A04 0103 Projektna i natječajna dokumentacija 760.000,00
Aktivnost A04 0103 A100001 Izrada projektne i natječajne dokumentacije 760.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 760.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 760.000,00
R0104 412 Projekt. dokument. - Pristupni put do plaže u Modriču 50.000,00
R0105 412 Projekt. dokumentacija - javni putevi 50.000,00
R0106 412 Projekt. dokument. - groblje Seline 70.000,00
R0107 412 Projekt. dokumentacija ŠRC "Kruškovac" 200.000,00
R0108 412 Projekna dokument.- zgrade u vlasn. Općine Starigrad 90.000,00
R0109 412 Projekt. dokument. - sustav kanalizacije i pročišćivanja 100.000,00
R0110 412 Projekt. dokum.- Vodovod Starigrad -Tribanj 100.000,00
R0111 412 Projet. dokumentacija - obalni pojas 100.000,00
Program A04 0104 Otkup zemljišta 100.000,00
Kapitalni projekt A04 0104 K100001 Otkup zemljišta 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
R0112 411 Otkup zemljišta za potrebe Općine 100.000,00
Glava 04 KULTURA I SPORT 223.000,00
Glavni program A05 DJELATNOSTI KULTURE I SPORTA 223.000,00
Program A05 0100 Javne potrebe u kulturi 134.000,00
Aktivnost A05 0100 A100001 Zaštita spomeničke baštine 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00
R0113 323 Sanacija Večke Kule 30.000,00
R0114 323 Usluge tekućeg i invest. održ. kulturnih dobara 10.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00
R0115 382 Arheološki muzej - istr. konzervatorski zahvati 10.000,00
Aktivnost A05 0100 A100002 Organizacija kulturnih i zabavnih programa 62.000,00
3 Rashodi poslovanja 62.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.000,00
R0116 363 Sufinanciranje Bibliobusa 5.000,00
38 Ostali rashodi 57.000,00
R0117 381 Projekti TZ Općine Starigrad 50.000,00
R0118 381 Histeria NOVA - Projekt Vrata Velebita 5.000,00
R0119 381 Djevojački zbor "Mozartine" 2.000,00
Aktivnost A05 0100 A100003 Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga 22.000,00
3 Rashodi poslovanja 22.000,00
38 Ostali rashodi 22.000,00
R0120 381 KUD Podgorac 20.000,00
R0121 381 Ostale donacije u kulturi 2.000,00
Program A05 0101 Javne potrebe u sportu 89.000,00
Aktivnost A05 0101 A100001 Financiranje rada sportskih udruga 48.000,00
3 Rashodi poslovanja 48.000,00
38 Ostali rashodi 48.000,00
R0122 381 Košarkaški klub "Starigrad" 5.000,00
R0123 381 N.K. "Paklenica" 30.000,00
R0124 381 MNK "Paklenica" 5.000,00
R0125 381 Planinarski klub Sv. Bernard 2.000,00
R0126 381 PD Starigrad Paklenica 6.000,00
Aktivnost A05 0101 A100002 Sportska natjecanja 41.000,00
3 Rashodi poslovanja 41.000,00
38 Ostali rashodi 41.000,00
R0127 381 Malonog. turnir povodom Velike Gospe 8.000,00
R0128 381 Memorijalni turnir D.T. Gavran 15.000,00
R0129 381 NP Paklenica - penjačko natjecanje BWSC 8.000,00
R0130 381 Malonog. turnir povodom Sv. Ante - Tribanj Kruščica 5.000,00
R0131 381 Ostale donacije u sportu 5.000,00
Glava 05 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 871.020,00
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 230.000,00
Program A06 0100 Javne potrebe u školstvu 230.000,00
Aktivnost A06 0100 A100001 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00
38 Ostali rashodi 80.000,00
R0132 381 Sufin. projekata osnovne škole 15.000,00
R0133 381 Tekuće donacije O.Š. Starigrad 65.000,00
Aktivnost A06 0100 A100002 Stipendije i školarine 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 70.000,00
R0134 372 Stipendije studentima 70.000,00
Aktivnost A06 0100 A100003 Sufinanciranje prijevoza učenika 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00
R0135 372 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika sred. škole 80.000,00
Proračunski korisnik 01 Dječji vrtić "Osmjeh" 641.020,00
Glavni program A06 ŠKOLSTVO, NAOBRAZBA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 641.020,00
Program A06 0101 Predškolski odgoj 641.020,00
Aktivnost A06 0101 A100001 Financiranje Dječjeg vrtića "Osmjeh" 641.020,00
3 Rashodi poslovanja 635.020,00
31 Rashodi za zaposlene 483.100,00
R0136 311 Plaće za redovan rad 410.000,00
R0137 312 Ostali rashodi za zaposlene 9.000,00
R0138 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 53.300,00
R0139 313 Doprinos za ozljede na radu 2.200,00
R0140 313 Doprinosi za zapošljavanje 8.600,00
32 Materijalni rashodi 151.920,00
R0141 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 30.000,00
R0142 322 Gorivo za grijanje 20.000,00
R0143 322 Električna energija 6.520,00
R0144 323 Usluge održavanja postrojenja i opreme 7.000,00
R0145 323 Tisak 2.000,00
R0146 323 Dimnjačarske i ekološke usluge 2.000,00
R0147 323 Deratizacija i dezinsekcija 1.000,00
R0148 323 Knjigovodstvene usluge 37.500,00
R0149 323 Ugovori o djelu 26.400,00
R0150 323 Ostale nespomenute usluge (Atesti, nadzor) 15.000,00
R0151 329 Premije osiguranja 4.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00
R0152 422 Računala i računalna oprema 6.000,00
Glava 06 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 295.000,00
Glavni program A07 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA 295.000,00
Program A07 0100 Socijalna skrb i pomoći 215.000,00
Aktivnost A07 0100 A100001 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 215.000,00
3 Rashodi poslovanja 215.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 215.000,00
R0153 372 Naknade roditeljima novorođene djece 50.000,00
R0154 372 Ostale naknade i pomoći stanovništvu 15.000,00
R0155 372 Komunalno opremanje-zakon o Hrvatskim braniteljima 20.000,00
R0156 372 Sufinanciranje prijevoza vode 130.000,00
Program A07 0101 Zdravstvena njega 80.000,00
Aktivnost A07 0101 A100001 Pomoć za rad zdravstvenih službi 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00
38 Ostali rashodi 80.000,00
R0157 381 Rad dodatnog tima Hitne pomoći u turist. sezoni 60.000,00
R0158 381 Pomoć zdravstvenim ustanovama 20.000,00
Glava 07 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 50.000,00
Glavni program A08 RAZVOJ DJELATNOSTI IZ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 50.000,00
Program A08 0101 Gospodarenje poljoprivrednim resursima 50.000,00
Aktivnost A08 0101 A100001 Razvojni projekti 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00
R0159 323 Razvojni projekti - gospodarenje resursima 50.000,00

 

 

^ Gore