« Povratak

Općinsko vijeće - 13. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 25. veljače 2011. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 13 . sjednicu  sazvao je za 25. veljače  2011. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 25. veljače  2011. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Tomislav Ramić, Marijan Knežević, Jole Petričević, Dragan Jurlina i Josip Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, voditelj odsjeka za komunalne poslove Mario Zubčić i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: nema

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 13. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je svih 13 vijećnik.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže izmjenu i dopunu Dnevnog reda:

 9. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Starigrad

10. Odluka o poslovnim subjektima koji su značajni za zaštitu i spašavanje na području OS

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo nadopunu dnevnog reda  te je za sjednicu utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED:

      1.   Usvajanje zapisnika sa 12.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2010. godinu
4.   Polugodišnje izvješće Načelnika Općine Straigrad 
5.   Odluka o novčanoj pomoći za novorođeno dijete
6.   Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Starigrad
7.   UPU “ Kod hotela Alan“ - ispravak greške
8.   Odluka o suglasnosti za osnivanje zajedničkog ureda za izdavanje dokumenata prostornog uređenja
9.   Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Starigrad
10. Odluka o poslovnim subjektima koji su značajni za zaštitu i spašavanje na području Općine Starigrad
            11. Zamolbe
 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno (13 glasova Za).

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić daje izvješće o aktivnostima:  u tijeku je razminiranje na području općine, radovi na Novom groblju, projekt asfaltiranja cesta-MMPI je izabralo ponuditelja. U pravnoj stvari tužitelja Višeslava Dokoza iz Starigrada, Županijski sud u Zadru je ukinuo presudu Općinskog suda u Zadru br. 2046/09 od 21. srpnja 2010. godine i predmet vraća sudu prvog stupnja radi održavanja nove glavne rasprave. Općinski sud u Zadru dostavio je Tužbu tužitelja Ive Dokoza radi stjecanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama (objekt zvan „autobusna čekaonica“). Objavljena javna rasprava o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Starigrad, javni uvid prošao mirno i dostojanstveno, uložene su primjedbe. Jole Petričević dao primjedbu vezano za razminiranje područja kod hotela Alan i na način izvještavanja u medijima. Ante Marasović također dao primjedbu na poslove razminiranja. Tomica Milovac postavio pitanje vezano uz uređenje igrališta u Tribnju, sanaciju puta za jamu Krapića i put Katalinića, tko je dao suglasnost ugostiteljskom objektu iza hotela Alan. Role Dokoza postavio pitanje vezano uz radni sastanak na temu poboljšanja turističke sezone, što je sa problematikom gradnje na Rujnu, koja je nadležnost komunalnog redara, te vezano uz razminiranje izvijestio o područjima koja su zagađena eksplozivnim sredstvima, dotaknuo se problematike odlaganja građevinskog materijala. Stanko Sjauš postavlja pitanje vodoopskrbe zapadnog dijela općine. Načelnik daje odgovore na postavljena pitanja: što se tiče razminiranja nitko ne može preuzeti odgovornost i reći da na nekom području nema eksplozivnih sredstava, uređenje igrališta u Tribnju je obećano kroz projekt asfaltiranja cesta, za djelatnost na morskoj obali općina izdaje koncesijsko odobrenje, građevinski materijal nitko ne može odlagati mimo Odluke koju je donijela općina vezano za tu problematiku, vezano za gradnju na Rujnu trenutno ne postoji mogućnost za izgradnju novih objekata. Na zahtjev za sazivanjem tematske sjednice vezano uz problematiku poboljšanja turističke sezone, zaključak je dan na prošloj sjednici. Za rješavanje problema vodoopskrbe na zapadnom dijelu općine, Hrvatske vode su napravile procjenu vrijednosti projekta te ga uvrstile u Proračun 2011-12. godine.

 

Ad.3). Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2010. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o otpadu i članka 50. Statuta Općine Starigrad  načelnik Krste Ramić je podnio izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom i predložio izmjenu članka 3. u kojem treba navesti još dva divlja odlagališta u Tribanjskoj dragi i uz cestu za deponij. Pitanja i primjedbe dali:Ante Marasović, Jole Petričević, Role Dokoza i Josip Marasović. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće, jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2010. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Starigrad za razdoblje srpanj-prosinac 2010. godine

Načelnik općine podnio izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2010. godinu sukladno odredbama članka 35.b.Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi  članka 50. Statuta Općine Starigrad. (Tome Dokoza i Tomislav Ramić napustili prostoriju u 10.10. sati). Na temelju članka  31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno, (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Starigrad za razdoblje od srpnja do prosinca 2010. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Odluka o novčanoj pomoći za novorođeno dijete

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio kako se odluka u odnosu na postojeću ne mijenja u bitnom već se samo rješavaju neki detalji koji se odnose na način i uvjete kojim se ostvaruje pravo na novčanu pomoć. Pitanja i primjedbe dali: Tomica Milovac i Role Dokoza. (Tome Dokoza i Tomislav Ramić se vratili u 10.18. sati). Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi i  članka   31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je većinom glasova (12 glasova Za, 1 glas Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o novčanoj pomoći za novorođeno dijete.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6) Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić i pojasnio razloge donošenja odluke. Naknada za razvoj utvrđuje se u iznosu od 6% od osnovne cijene vode. Pitanja i primjedbe dali:Ante Marasović , Jole Petričević, Role Dokoza i Tome Dokoza.  Na temelju članak 89., 52., 56,, i 57, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i članka  31. Statuta Općine Starigrad,  Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za, 2 glasa Suzdržana), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o obračunu i naplati naknade za razvoj na  vodoopskrbnom području Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7). UPU “ Kod hotela Alan“ - ispravak greške

Uvodno izlaganje podnio je pročelnik Ivan Bušljeta te izvijestio o uočenim greškama u tekstualnom dijelu tj. članku 21. koji nije usklađen sa grafikom te je potrebno uskladiti tekstualni i grafički dio. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o ispravci greške u Urbanističkom planu Uređenja zone pretežito stambene namjene „Kod hotela Alan“.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8). Odluka o suglasnosti za osnivanje zajedničkog ureda za izdavanje dokumenata prostornog uređenja

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić i pojasnio zajedničku inicijativu Općina Starigrad, Posedarje, Ražanac i Poličnik za ustrojavanje zajedničkog ureda za izdavanje dokumenata prostornog uređenja. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 31. Statuta Općine Starigrad,  Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se traži suglasnost Županijske skupštine da povjeri poslove Općini Starigrad koja zajedno s općinama: Posedarje, Poličnik i Ražanac, želi ustrojiti zajednički ured za izdavanje dokumenata prostornog uređenja.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Starigrad, koja se osniva kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Odluka o poslovnim subjektima koji su značajni za zaštitu i spašavanje na području Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Prijedlog nadopune dao: Tomica Milovac. Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o poslovnim subjektima koji su značajni za zaštitu i spašavanje na području Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika

 

Ad.11) Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o podnesku Zadarske županije, Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud u Zadru i podnesak za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru. Klub vijećnika HDZ-a se očitovao da nema prijedlog za imenovanje sudaca porotnika. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) prihvatilo prijedlog HDZ-a da se ne očituje o prijedlogu sudaca porotnika.

Na zahtjev  komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o.za izdavanje suglasnosti za produženje minusa po tekućem računu do iznosa od 500.000,00 kuna, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o pokretanju postupka izdavanja jamstva za osiguranje minusa po tekućem računu na iznos od 500.000,00 kuna.

 

Na zamolbu grupe građana nasljednici pok. Božidara Dadić koji nude zamjenu č.z. 3465/1 k.o. Starigrad kod crkve Sv. Petra za parcele u vlasništvu općine, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o zamjeni građevinskog zemljišta u vl. nasljednika Božidara Dadića za građevinsko zemljište u vlasništvu općine, jedna od preostalih parcela iz posljednjeg natječaja.

 

Na zamolbu Ane Šimunović iz Osijeka za dokup dijela č.z. 3299/1 k.o. Tribanj zbog zaokruženja parcele Mjesni odbor se očitovao pozitivno i smatra kako nema zapreke da se udovolji podnositeljici zamolbe. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prodaji dijela čestice zemlje broj 3299/1 k.o. Tribanj zbog zaokruženja parcele 3298 u vlasništvu Ane Šimunović.

 

Na zahtjev Branka Grahovca za kupnju č.z. 3212 k.o. Tribanj površine 266 m2 zbog zaokruženja parcele Mjesni odbor Tribanj se očitovao negativno i predlaže da se zahtjev odbije. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Branka Grahovca za kupnju č.z. 3212 k.o. Tribanj površine 266 m2.

 

Na ponudu Šime i Mladenke Trošelj upućenu Općini Starigrad za kupnju č.z. 3075 koja se nalazi u mjesnom središtu, nakon što je Općina Starigrad iskazala interes, napravljena je sudska procjena vrijednosti zemljišta. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o kupnji č.z. 3075 k.o. Tribanj u vlasništvu Šime i Mladenke Trošelj po cijeni od 40 Eura po m2 koju je odredio sudski vještak.

 

Na zahtjev Milana Poljak za zamjenu parcele 2915/14 za česticu u vlasništvu općine koja graniči uz parcele 2867 na kojoj je izgrađena obiteljska kuća,  Općinsko vijeće je na svojoj 11. sjednici od 20. listopada 2010. godine tražilo da se uputi zajednički zahtjev sviju vlasnika. Na nadopunjeni zahtjev, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prodaji dijela č.z. 2848/1 u vlasništvu Općine Starigrad, po procjeni sudskog vještaka.

 

Na zamolbu Benedikta Kneževića za storniranje zateznih kamata po rješenju Općinskog suda u Zadru br. P-400/98 za isplatu naknade za uzurpirano građevinsko zemljište i pripadajućih kamata, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev za storniranje zateznih kamata jer o istom odlučuje Općinski sud u Zadru.

 

Na zamolbu Ante Knežević za omogućavanje otplate građevinskog zemljišta u dvije rate, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se omogućava otplata građevinskog zemljišta u dvije rate.

 

Na zamolbu Marije Matak za suglasnost za ispašu stoke na čestici broj 663/1 k.o. Tribanj u površini od 45 hektara, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se daje suglasnost Mariji Matak, Ljubotić 34, Tribanj-Kruščica, vlasnici OPG-a broj 0168359 sa 170 registriranih ovaca,  za ispašu stoke na dijelu katastarske čestice broj 663/1  k.o. Tribanj u površini od 45 hektara na rok od 10 godina.

Ova odluka ne isključuje da i drugi vlasnici OPG-a koji se bave stočarstvom nesmetano  vrše ispašu na istim površinama.

 

Na zamolbu Nade Babić za izmjenu Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica, kako bi imala mogućnost prodaje na parceli broj 4651 k.o. Starigrad, Općinsko vijeće je većinom glasova (11 Za i 2 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev Nade Babić za izdavanje suglasnosti za postavljanje kioska za prodaju voća i povrća ili ugostiteljsku djelatnost na parceli broj 4651. k.o. Starigrad.

 

Na zamolbu Nikole Milovac za najam poslovnog prostora uz auto kamp Punta Šibuljina za ugostiteljsku namjenu, načelnik je predložio najam prostora na rok od 5 godina uz mjesečni najam u iznosu do 2.000,00 kuna. Primjedbe dali: Tomica Milovac i Role Dokoza. (Marijan Knežević napustio sjednicu u 11.20 sati) Općinsko vijeće je većinom glasova (11 Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o najmu poslovnog prostora uz auto kamp Punta Šibuljina na rok od 5 godina uz mjesečni najam u iznosu od 2.000,00 kuna. Prije  raspisivanja natječaja sadašnji zakupac Nikola Milovac dužan je dati izjavu o korištenju vode i kanalizacijskog sustavu korisniku poslovnog prostora kako se isti ne bi doveo u povlašteni položaj.

Odluka.

 

Sjednica završila sa radom u 11.26 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore