« Povratak

Naknada za razvoj na vodoopskrbnom području

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 325-08/11-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-1
             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine

Na temelju članka 89, 52, 56 i 57 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“ br. 153/09) i članka  31.  Statuta  Općine Starigrad (“Službeni  glasnik Zadarske  županije”,  broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 25. veljače 2011. godine, d o n o s i: 

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području
Općine Starigrad

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza obračuna i naplate naknade za razvoj na području Općine Starigrad na kojem je javni isporučitelj vodne usluge Vodovod d.o.o. Zadar.

Članak 2.

Obveznici naknade za razvoj su obveznici plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 3.

Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Članak 4.

Naknada za razvoj po jedinici mjere isporučene vodne usluge za domaćinstvo i gospodarstvo utvrđuje se u iznosu od 6 % od osnovne cijene vode koji su sastavni dio važećih ukupnih cijena po 1 m3 isporučene vode.

Članak 5.

Naknada za razvoj obračunava se putem računa za vodnu uslugu na kojima se zasebno iskazuje.

Članak 6.

Naknada za razvoj prikupljena na području iz članka 1. ove Odluke, prihod je javnog isporučitelja vodne usluge Vodovod d.o.o. Zadar.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za gradnju, odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.

Namjenu i korištenje sredstava iz stavka 1. ovog članka određuje Općinski načelnik Općine Starigrad.

Vodovod d.o.o. Zadar u obvezi je kvartalno ali i na zahtjev Općine Starigrad dostavljati istoj izvješća o visini i trošenju prikupljenih sredstava naknade za razvoj.

Članak 7.

Naknada za razvoj uvodi se umjesto dosadašnjeg dodatka na cijenu usluge koji se u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koristio za izgradnju objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju.

Financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina započeto sredstvima dodatka na cijenu usluge koji se koristio za izgradnju objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju, dovršiti će se sredstvima naknade za razvoj.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage Odluke i drugi akti doneseni na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 19/96, 88/98 i 150/05), a kojim se reguliralo predmetno područje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore