« Povratak

Zajednički ured za izdavanje dokumenata prostornog uređenja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 023-01/10-01/5
Urbroj: 2198/09-1-11-3
             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 16/09) Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici, održanoj 25. veljače 2011. donosi: 

ODLUKU

Članak 1.

            Ovom odlukom tražimo suglasnost od Županijske skupštine Zadarske županije da povjeri Općini Starigrad  zajedno s općinama Posedarje, Poličnik i Ražanac ustrojavanje zajedničkog Ureda za izdavanje dokumenata prostornog uređenja.

Članak 2.

Ova odluka  dostavlja se Ministarstvu uprave na suglasnost.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore