« Povratak

Novčana pomoć za novorođeno dijete

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 551-01/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-1
             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine

Na temelju  članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», br. 73/79, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 31.  Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj 25. veljače 2011. godine donosi: 

ODLUKU
o novčanoj pomoći za novorođeno dijete

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za novorođeno ili posvojeno dijete (u daljnjem tekstu: novčana pomoć).

Članak 2.

                Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove Odluke ostvaruju roditelji (posvojitelji):

1)   čije je dijete rođeno od dana stupanja na snagu ove Odluke;
2)   državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini Starigrad u trajanju od najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć;
3)   novčanu pomoć može ostvariti i obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Starigrad, a zadovoljava uvjete iz stavka 2. ovog članka.

Članak 3.

            Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Starigrad, a isplaćuju se u iznosima koji ovise o broju prethodno rođene djece u obitelji, tako da se:

1)   za prvorođeno i drugorođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 1.000,00 kuna;
2)   za treće i svako slijedeće rođeno dijete u obitelji isplaćuje iznos od 5.000,00 kuna.

Članak 4.

            Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad u roku od tri mjeseca od dana rođenja (posvojenja) djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Članak 5.

            Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje novčane pomoći roditelj – podnositelj zahtjeva dužan je priložiti slijedeće dokaze:

1)      rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
2)      rodne listove za svu djecu u obitelji,
3)      uvjerenje o prebivalištu za roditelje i preslik osobnih iskaznica (MUP),
4)      OIB oba roditelja,
5)      karticu tekućeg računa i naziv banke,
6)      preslik rješenja o posvojenju djeteta.

Članak 6.

            O zahtjevima roditelja djece rođene do dana stupanja na snagu ove Odluke, rješavat će se prema odredbama ranije donesene Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 11/04.).

Članak 7.

            Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 11/04.).

Članak 8.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

Obrazac Zahtjeva:
         - Zahtjev.doc
         - Zahtjev.pdf
 

 

^ Gore