« Povratak

Postrojba civilne zaštite opće namjene - Osnivanje

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-05/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-1
             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine

Na temelju članka 29.stavak 1. alineja 5. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj: 174/04., 79/07. i 38/09), članka 3 stavak 1. alineja 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» broj:111/07.), i članka 31. Statuta  Općine Starigrad (“Službeni  glasnik Zadarske  županije”,  broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 25. veljače 2011. godine, d o n o s i: 

ODLUKU
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje
Općine Starigrad

Članak 1.

Osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene za područje Općine Starigrad.

Članak 2.

Postrojba civilne zaštite Općine Starigrad osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja koji su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 3.

Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Starigrad čini tim civilne zaštite opće namjene od 20 pripadnika.

Članak 4.

Postrojba civilne zaštite opće namjene sastoji se od jednog tima unutar kojeg se formiraju skupine, sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Starigrad.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore