« Povratak

Rad općinskog načelnika - 2010.god. - Izvješće

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 022-06/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-2
             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 13. sjednici održanoj 25. veljače 2011.godine, d o n o s i: 

ODLUKU

          Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. srpnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine.

O b r a z l o ž e n j e

             Temeljem članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  "Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 50. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje Izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad.

            Općinski načelnik Općine Starigrad, sukladno naprijed navedenim obvezama, podnio je na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj dana 25. veljače 2011. godine predmetno Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore