« Povratak

UPU zone stambene namjene - "Kod hotela Alan"

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 350-03/08-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-134
             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj dana 25.  veljače  2011. godine, d o n o s i: 

ODLUKU O ISPRAVKU GREŠKE U
URBANISTIČKOM PLANU UREĐENJA ZONE PRETEŽNO STAMBENE NAMJENE
"Kod hotela Alan"

Članak 1.

U članku 21. iza prve alineje ispravljaju se točke prva i treća i sada glase:

- Najveća tlocrtna izgrađenost objekta recepcije s sanitarnim čvorom iznosi 100 m2.
- Katnost građevine ne može biti veća od P+1 a visina građevine je maksimalno 6,0 metara. Za nagib    krova uzeti maksimalno 25 °.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore