« Povratak

Javni natječaj - Zakup poslovnog prostora

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 372-03/11-01/3
Urbroj: 2198/09-1-11-1
             
Starigrad Paklenica, 25. veljače 2011. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 16/09) Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici, održanoj 25. veljače 2011. godine, razmatrajući pismo namjere Nikole Milovac kojim traži u zakup poslovni prostor u Tribanj-Šibuljni, donosi: 

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Starigrad raspisat će javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Tribanj – Šibuljini, na rok od pet (5) godine i visinom najamnine od 2.000,00 kuna mjesečno.

Prije raspisivanja javnog natječaja potrebno je ishoditi izjavu zakupnika  nekretnine  na čestici zemlje broj 3227/1 k.o. Tribanj (auto kamp „Šibuljina“), kojim se dozvoljava  korištenje zajedničke infrastrukture s predmetnim poslovnim prostorom ( voda, kanalizacija i sl.).

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore