« Povratak

Općinsko vijeće - 12. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 09. prosinca 2010. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 12 . sjednicu  sazvao je za 09. prosinca  2010. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 09. prosinca 2010. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Tomislav Ramić, Marijan Knežević, Jole Petričević, Dragan Jurlina i Josip Marasović (pristigao u 09.07)

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, viši savjetnik u odjelu za proračun Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: nema (Josip Marasović pristigao u 09.07 sati)

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 12. sjednicu i utvrđuje kvorum za početak rada sjednice.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda:

23. Suglasnost načelniku za potpis ugovora sa Turističkom zajednicom
24. Zamolbe

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo nadopunu dnevnog reda  te je za sjednicu utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
            2. Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika   
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu
4. Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu
5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
6. Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2011. godinu
7. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu
8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
9. Program javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2011. godinu
10. Program javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2011. godinu
11. Plan nabave za 2011. godinu
12. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu
13. Plan razvojnih programa za 2011. godinu s projekcijom za 2012. i 2013. godinu
14. Odluka o projekciji  Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 2011.-2013. godine
15. Zaključak o prihvaćanju stanja sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2011. godinu.
16. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Kruškovac“
17. Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
18. Odluka o imenovanju direktora komunalnog poduzeća „Argyruntum“ d.o.o.
19. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2010. godinu
20. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2011. godinu
21. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu
            22. Odluka o isknjiženju potraživanja iz glavne knjige
23. Odluka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora sa Turističkom zajednicom
24. Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno (12 glasova Za).

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić daje izvješće o aktivnostima:  raspisan je natječaj za sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta koji je poništen jer nijedan ponuđač nije udovoljio kriterijima iz natječaja te se ovih dana očekuje raspisivanje ponovljenog natječaja, raspisuje ga Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, počeo je sa radom dječji vrtić. Role Dokoza postavlja pitanje vezano za boravišnu pristojbu u Tribnju, problematika vezano za Rujno, točka dnevnog reda vezano za unapređenje rada Turističke zajednice. Predsjednik obavještava da se za problematiku Rujna prikupljaju informacije te će se nakon toga raspravljati o problemu. Načelnik izvještava da je odluka o boravišnoj pristojbi u Tribnju donijeta za ovu godinu te da zakon određuje dinamiku donošenja odluke te će se o eventualnoj izmjeni odluke raspravljati u skladu sa zakonskom dinamikom, vezano uz rad Turističke zajednice-Turistička zajednica ima svoja radna tijela i o njenom radu nema što raspravljati Općinsko vijeće već se samo na dnevni red može staviti točka na temu unaprijeđenja turizma.

 

Ad.3). Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te kratko pojasnio izmjene i dopune Proračuna, prihode i rashode Proračuna te najznačajnije promjene. Primjedbe i pitanja dali:Ante Marasović, Role Dokoza, Tomica Milovac i Jole Petričević. Na temelju članka 7. Zakona o proračunu i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće, jednoglasno (13 glasova Za) donosi

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu (izmjene i dopune navedene su u tabeli u privitku ove Odluke).

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te pojasnio da su izmjene ovog Programa sastavni dio izmjena Proračuna. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno, (13 glasova Za), bez rasprave,  donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo te na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka   31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6) Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2011. godinu

Predsjednik Jure Tomić daje riječ načelniku Krsti Ramiću. Načelnik daje izlaganje  planiranog Proračun za 2011. godinu te analizira planirane prihode i rashode. Pitanja i primjedbe dali: Role Dokoza, Tomica Milovac, Ante Marasović i Jole Petričević.  Na temelju članak 6. Zakona o proračunu i članka 31. Statuta Općine Starigrad,  Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o Proračunu Općine Starigrad za 2011. godinu ( u prilogu Odluke je opći i posebni dio Plana proračuna).

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7). Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te pojasnio da je Program sastavni dio Proračuna za 2011. godinu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       P r o g r a m

            izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu, kojim se određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8). Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić, pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 31. Statuta Općine Starigrad,  Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       P r o g r a m

            održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, kojim se određuje održavanje komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti iz Programa.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Program javnih potreba u športu Općine Starigrad za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 76. Zakona o športu  te članak 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       P r o g r a m

            javnih potreba u športu u 2011. godini. Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Program javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       P r o g r a m

            javnih potreba u kulturi u 2011. godini. Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture koje se financiraju iz Proračuna Općine Starigrad.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.11). Plan nabave za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       P l a n   n a b a v e

            za proračunsku 2011. godinu. Plan sadrži plan nabave roba, usluga i radova za 2011. godinu na području Općine Starigad. Planirane vrijednosti iz plana ostvarit će se putem Proračuna.

Plan čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12). Odluka o izvršavanju proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu

 Predsjednik Jure Tomić dao je uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 14. Zakona o proračunu te  članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu. Odlukom se određuje struktura prihoda  i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu, njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13). Plan razvojnih programa za 2011. godinu s projekcijom za 2012. i 2013. godinu

Predsjednik Jure Tomić daje riječ načelniku koji daje uvodno izlaganje te pojašnjava da je sukladno Proračunu i zakonu potrebno donijeti plan razvojnih programa. Pitanja i primjedbe dali: Tomica Milovac i Role Dokoza. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       P l a n

            razvojnih programa za 2011. godinu s projekcijom za 2012. i 2013. godinu, koji se sastoji od dva dijela: plana razvojnih programa za 2011. godinu i projekcije plana razvojnih programa 2011.-2013. godinu.

Plan čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.14). Odluka o projekciji  Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 2011.-2013. godine

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Temeljem članka 27. Zakona o proračunu, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

            o projekciji proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 2011. do 2013. godine. U prilogu odluke nalazi se prikaz projekcije proračuna Opći dio.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.15). Zaključak o prihvaćanju stanja sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2011. godinu.

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te pojasnio obvezu donošenja Smjernice. (Nediljko Sjauš u 10.13 sati napustio sjednicu). Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       Z a k l j u č a k

            o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2011. godinu.

Zaključak i Smjernice čine sastavni dio Zapisnika. (Nediljko Sjauš u 10.15 se vratio na sjednicu)

 

Ad.16). Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Kruškovac“

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić. Primjedbe dali: Role Dokoza i Tomica Milovac. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi te članka 95. Zakona o prostornom planiranju i graditeljstvu te članka 53. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone športsko-rekreacijske namjene „Kruškovac“ (R1-R2).

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.17). Odluka o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata komunalne infrastrukture

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio proceduru ishođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje  te predlaže da se pri izradi projektne dokumentacije umanji obveza plaćanja komunalnog doprinosa pojedinca koji je sam izradio projektnu dokumentaciju za izgradnju komunalne infrastrukture ali uz obvezu da isto odradi sa izvođačem koji je izabran kroz postupak javne nabave. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 17. Odluke o komunalnom doprinosu te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                           P r e d h o d n u   s u g l a s n o s to s t

            za sklapanje ugovora za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju komunalne infrastrukture-nerazvrstane ceste na području Općine Starigrad.

 

Ad.18). Odluka o imenovanju direktora komunalnog poduzeća „Argyruntum“ d.o.o.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te predlaže ispred kluba vijećnika HDZ-a da se direktoru produži ugovor na rok od godinu dana. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka, članka 14. Izjave o osnivanju Argyruntuma d.o.o. za komunalnu djelatnost, članka 423. Zakona o trgovačkim društvima te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je većinom glasova (12 glasova Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju Zorana Vukića za  člana uprave-direktora Argyruntuma d.o.o. na rok od godinu dana.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.19). Odluka o prihvaćanju Financijskog plana dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 30. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju Financijskog plana za 2010. godinu. Dječjeg vrtića „Osmjeh“. U prilogu odluke je prikaz Financijskog plana.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.20). Odluka o prihvaćanju Financijskog plana dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 30. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju Financijskog plana za 2011. Dječjeg vrtića „Osmjeh“. U prilogu odluke je prikaz Financijskog plana.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.21). Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu

Uvodno izlaganje podnio je viši savjetnik u Odsjeku za plan, proračun, financije i gospodarstvo Marin Čavić te pojasnio zašto  se predlaže otpis potraživanja: primjenom usvojenih općih kriterija za otpis tražbina i spornih obveza, u slučaju kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa i zastarjela, jer nakon poduzetih aktivnosti utvrđivanja slijednika potraživanja i poduzetih mjera za njihovu naplatu nisu polučeni rezultati, ili su iznosi potraživanja bili preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće sudskih troškova. Primjedbe dali: Role Dokoza, Ante Marasović i Jole Petričević. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k uu k u

            o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu za razdoblje od 01.01.2004. do 31.12.2007. godine u iznosu od 105.300,65 kuna.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.22). Odluka o isknjiženju potraživanja iz glavne knjige

Uvodno izlaganje podnio je viši savjetnik Marin Čavić te pojasnio prijedlog za isknjiženje potraživanja iz glavne knjige za razdoblje do 31.12.2006. godine. S obzirom da naplatu općinskih poreza vrši Porezna uprava u Zadru, Općina Starigrad nema analitičku evidenciju obveznika, te nam nije poznato dali se naplata odnosi na prijašnje razdoblje, da li je bilo kamata i slično. Mišljenje Odsjeka za financije, gospodarstvo, plan i proračun je da bi se trebalo isknjižiti potraživanje kako bi se stvorila realna slika te knjižiti prihod po osnovi poreza, kao što se radi od 2007. godine. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o isknjiženju potraživanja iz glavne knjige o osnova:

- porez na reklame u iznosu od  18.319,44 kn
- porez na tvrtku u iznosu od 209.683,83 kn
- porez na kuće za odmor u iznosu od 635.915,09 kn
- porez na potrošnje akl. i bezalk. Pića u iznosu od 26.637,20 kn.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.23). Odluka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora sa Turističkom zajednicom

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić vezano za zakup poslovnog prostora, jugoistočna strana prizemlja, površine 60m2, koji je koristila Turistička zajednica kao uredski prostor za obavljanje redovite djelatnosti. S obzirom da je rok na koji je poslovni prostor bio u zakupu Turističke zajednice istekao potrebno je potpisati novi ugovor o zakupu poslovnog prostora. Načelnik predlaže da se ugovor produži na rok od 5 godina sa mjesečnim iznosom najamnine od 500,00 kuna. Primjedbe i pitanja dali: Jole Petričević, Tomica Milovac. Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za, 3 Suzdržana), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o davanju suglasnosti načelniku Općine Starigrad za potpisivanje Ugovora sa Turističkom zajednicom. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, na lokaciji Trg Tome Marasovića 1, jugoistočna strana prizemlja, površina 60m2 potpisuje se na rok od 5 godina sa mjesečnom najamninom u iznosu od 500,00 kuna.

Odluka čini sastavni dio Zapisnik.

 

Ad.24) Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o zamolbi Ane Gulija i Anđelke Kobola kojom iste traže zamjenu zemljišta kao nadoknadu za dio č.z. 2375/2 i 2375/1 koji se koriste kao put i dio su postojećeg puta. S obzirom da je većina puteva na području općine regulirana na sličan način predlaže se odbijanje zahtjeva za nadoknadu u istoj površini sa dijelom č.z. 2379/34. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k uu k u

            kojom se odbija zamolba  za zamjenu parcela 2375/1 i 2375/2 za istu površinu parcele 2379/34, te se zahtjev upućuje Mjesnom odboru Seline na očitovanje.

 

Na zamolbu Tomislava Stanić za uvažavanje ponude i odobrenje kupnje č.z. 2379/64 k.o. Seline za koju se prijavio putem natječaja za podnošenje ponude za kupnju pod povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad, Općinsko vijeće je većinom glasova (12 glasova Za i 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

             kojom se odbija zamolba Tomislava Stanić za odobrenje kupnje č.z. 2379/64 k.o. Seline za koju je podnio ponudu putem provedenog natječaja. S obzirom da jedan od roditelja Tomislava Stanić u svom suvlasništvu ima 1/7 od ukupne površine 1471 m2 u građevinskom području, zamolba nije u skladu sa natječajem i ne može se uzeti u obzir.

 

Na zamolbu Marije Matak za izdavanje suglasnosti za ispašu stoke na parceli broj 663/1 k.o. Tribanj u površini od 20 hektara, Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odobrava korištenje parcele broj 663/1 k.o. Tribanj u površini od 20 ha za ispašu stoke.

 

Na ponudu Šime i Mladenke Trošelj o prodaji katastarske čestice 3075 u Kruščici površine 494 m2, čija bi kupnja mogla biti u interesu Općine Starigrad, Općinsko vijeće je donijelo Zaključak da je potrebno obaviti razgovor sa ponuđačima kako bi imali sve bitne podatke na temelju kojih bi mogli donijeti odluku.

 

Na zahtjev Hrvatske pošte d.d. za uvrštenje iznosa gubitka poštanskog ureda u Tribnju u proračun za 2011. godinu, (Tomislav Ramić napustio sjednicu u 11.16 sati), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo Zaključak da se uputi dopis Upravi Hrvatskih pošta d.d. vezano za zahtjev za pokrivanje gubitka, što se smatra neopravdanim te da se traži očitovanje o smanjenju pokrivanja površine dostave pošte.

 

Na zamolbu Šime Bucić, Nikole Milovac i Tomislava Ramić, kao potpisnika Ugovora o zakupu nekretnina-kampova za zamjenu instrumenta osiguranja plaćanja na način da se bankovna garancija zamjeni za bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, zbog umanjenja troškova banke, Općinsko vijeće je na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a, većinom glasova (11 glasova Za i 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija ponuda za zamjenu instrumenta osiguranja naplate na način da se umjesto bankovne garancije uzme u obzir bjanko zadužnica kao sredstvo naplate.

 

Na obavijest HSS o nepravilnostima u radu Mjesnog odbora Seline, načelnik upozorava da nadzor nad radom Mjesnih odbora provodi načelnik a ne Općinsko vijeće te se očituje o provedenim radnjama u predmetu Sunčana kuća – Sunk d.o.o. s obzirom da se u zahtjevu HSS iznose laži i neistine vezano uz navedeni predmet. Načelnik zaključuje da iznošenje neistina na njegov račun smatra zlonamjernih i ne doprinosi konstruktivnoj suradnji Općinskog načelnika i Vijeća MO kakvoj teži od samog početka rada MO. Primjedbu dao Role Dokoza. (Tomislav Ramić se vratio u 11.33) Jole Petričević upozorava na ostale probleme iz dopisa vezano za uređenje plaže Pisak i uzurpaciju pomorskog dobra. Vezano za problem na plaži Pisak načelnik izvještava da je otvoren za razgovor sa vlasnikom nekretnine na plaži Pisak koji je ogradio svoju parcelu. Vezano za upit o koncesije na pomorskom dobru načelnik izvještava da Plan donosi on i da će uvažiti sugestije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća u 11. 39 sati zaključuje sjednicu.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore