« Povratak

Program javnih potreba u športu -2011. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 401-01/10-01/4
Urbroj: 2198/09-1-10-1
             
Starigrad Paklenica, 09. prosinca 2010. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj: 71/06 i 124/10)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj dana  09. prosinca 2010. godine,   d o n o s i 

PROGRAM
javnih potreba u športu
u 2011. godini

I.

Programom javnih potreba u športu  utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad, a u svezi sa:

     - poticanjem i promicanjem sporta
     - djelovanje sportskih udruga na području  Općine Starigrad
     - sportsko rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje se u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti

II.

            Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad za 2011. godine određuju se sredstva u iznosu od 169.500,00 kuna i to:

Sportske udruge:

     1. NK "Paklenica" .....................................................................  110.000,00 kn
     2. MNK "Paklenica" ..................................................................    16.000,00 kn
     3. KK «Starigrad» ....................................................................    10.000,00 kn

Sportska natjecanja:

     1. Memorijalni turnir D.T. Gavran .............................................    15.000,00 kn
     2. Malonogometni turnir povodom Velike Gospe .....................      8.000,00 kn
     3. Penjačko natjecanje BWSC ................................................       8.000,00 kn
     4. Brdska utrka Starigrad-Veliko Rujno ...................................      2.500,00 kn

III.

            Visina sredstava utvrđena ovim Programom ovisna je o visini postotka ostvarivanja prihoda u Proračunu Općine Starigrad za 2011. godinu

            Ako se sredstva u Proračunu ne bude ostvarivala u planiranom obimu, uplata na račun korisnika Programa uplaćivat će se kvartalno po ključu ostvarenog i raspoloživog postotka u Proračunu.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2011. a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore