« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture -2011.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-10-1
             
Starigrad Paklenica, 09. prosinca 2010. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08. i 36/09.), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročiš. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. godine, d o n o s i 

PROGRAM
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Starigrad  i to:

- Izgradnja groblja
- Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina i Pisak
- izgradnja vodovodne mreže
- izgradnja javne rasvjete
- izgradnja tržnice
- izgradnja trga Stjepana Radića
- izrada prostorno planske, urbanističke i projektne dokumentacije
- izrada projektne i natječajne dokumentacije

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna               1.500.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica       1.400.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                   500.000,00 kn
d) Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi                             720.000,00 kn
            d) Prenešena sredstva iz predhod. godina                         200.000,00 kn

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2010. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. Izgradnja groblja

-  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ....................... 2.200.000,00 kn
-  Mrtvačnica Seline .................................................................    200.000,00 kn
-  Radovi na groblju D. Punta Tribanj-Kruščica ........................    100.000,00 kn
-  Spomeničko-memor. plato na novog groblju .......................      50.000,00 kn

Ukupno: .......... 2.550.000,00 kn

Izvor:   ● Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica    1.200.000,00 kn
            ● Pomoći iz državnog i županijskog proračuna             1.250.000,00 kn
                        ●  Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi                          720.000,00 kn

3. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina i Pisak

-  Šetnica Kulina i Pisak ...........................................................  200.000,00 kn

 Izvor:  ● Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica       200.000,00 kn

4. Vodovodna mreža

-  Izgradnja vodovodne mreže ...............................................  200.000,00 kn

Izvor:  ●  Pomoći iz državnog i županijskog proračuna ...........   200.000,00 kn

5.  Izgradnja javne rasvjete

-  Javna rasvjeta na području Općine Starigrad .....................   100.000,00 kn

Izvor:  ● Komunalni doprinos .................................................     100.000,00 kn

6. Izgradnja tržnice

-  izgradnja tržnice .................................................................    10.000,00 kn

Izvor:  ●  Prihodi od poreza i ostal. Opć prihodi ......................     10.000,00 kn

7. Izgradnja trga Stjepana Radića

-  Trg Stjepana Radića ............................................................    50.000,00 kn

Izvor:  ● Pomoći iz državnog i županijskog proračuna ............     50.000,00 kn

8. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija

-  prostorno planska i projektna dokumentacija .......................  300.000,00 kn
-  Uvođenje GIS-a .....................................................................  200.000,00 kn
 
    Ukupno: ................................................................................ 500.000,00 kn
 
Izvor:  ● Komunalni doprinos .....................................................  250.000,00 kn
           ● Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi ..........................  250.000,00 kn

9. Izrada projektne dokumentacije

-  projektna dokum. – javni putevi ............................................   70.000,00 kn
-  projektna dokum. – groblje Seline .........................................   70.000,00 kn
-  projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac ......................................  100.000,00 kn
-  projkt. dokum – zgrada Općine .............................................    70.000,00 kn
-  projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. ............................  300.000,00 kn
-  projektna dokum. – Vodovod Starigrad – Tribanj ..................  100.000,00 kn

                                                                          Ukupno: ...................... 710.000,00 kn

 Izvor: ●  Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi ........................  360.000,00 kn
                        ●  Prenešena sredstva iz predhod. godina ...................  200.000,00 kn
●  Komunalni doprinos ...................................................  150.000,00 kn
 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja  2011. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore