« Povratak

Plan  nabave za 2011. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/10-01/6
Urbroj: 2198/09-1-10-1
             
Starigrad Paklenica, 09. prosinca 2010. godine

Na temelju  članka 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 110/07., 125/08.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. godine,  d o n o s i

PLAN  NABAVE
za proračunsku 2011. godinu

Članak 1.

Plan nabave sadrži plan nabave roba, usluga i radova za godinu 2011. godinu na području Općine Starigrad.

Članak 2.

Planirana vrijednost iz plana ostvarit će se putem Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu.

Članak 3.

Plan nabave sastoji se od:

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2011. GODINU

Red.
broj
Pozicije
proračunu
Opis predmeta nabave
Plan za 2011. god.

1.

R0004

Izdaci za organizaciju proslave dana Općine

        35.000,00

2.

R0005

Nagrade i priznanja

        15.000,00

3.

R0015

Seminari, savjet. i simpoziji

6.000,00

4.

R0016

Tečajevi i ispiti

          5.000,00

5.

R0017

Uredski materijal

        25.000,00

6.

R0018

Literatura

      6.000,00

7.

R0019

Materijal i sred. čiš. i održ.

          1.800,00

8.

R0020

Ostali mater. za potrebe red. posl.

          5.000,00

9.

R0021

Električna energija

        45.000,00

10.

R0022

Gorivo za općinski automobil

        25.000,00

11.

R0023

Sitni inventar i autogume

          6.000,00

12.

R0024

Usluge telefona i mobitela

        41.400,00

13.

R0025

Poštarina

        35.000,00

14.

R0026

Usl. tek. i inv. održ. postr. i opreme

          7.000,00

15.

R0027

Usluge održavanja općin. vozila

        12.000,00

16.

R0028

Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata

        12.000,00

17.

R0029

Usluge promiđ., inform., i oglašavanja

        75.000,00

18.

R0030

Opskrba vodom

      120.000,00

19.

R0031

Ostale komunalne usluge

          2.000,00

20.

R0033

Usluge odvjetnika

      110.000,00

21.

R0034

Geodet. i katastarske usluge

      100.000,00

22.

R0035

Usluge vještačenja

        20.000,00

23.

R0036

Računovodstvene usluge

        15.000,00

24.

R0037

Usluge javnog bilježnika

        10.000,00

25.

R0038

Ostale intelektualne. usluge

          5.000,00

26.

R0039

Računalne usluge

        35.000,00

27.

R0040

Usluge održavanja računala

        35.000,00

28.

R0041

Grafičke i tiskarske usluge

        10.000,00

29.

R0042

Usluge pri registraciji vozila

          1.500,00

30.

R0043

Premije osiguranja

        10.000,00

31.

R0044

Premije osiguranja ostale imovine

          4.000,00

32.

R0045

Dopunsko zdravstveno osiguranje

        10.000,00

33.

R0003
R0046
Reprezentacija
        15.000,00
100.000,00

34.

R0048

Ostali rashodi poslovanja

        25.000,00

35.

R0049

Bankarske i usluge platnog prometa

          8.000,00

36.

R0056

Računala i rač. oprema

        15.000,00

37.

R0057

Ostala uredska oprema

        15.000,00

38.

R0058

Telefoni i komun. oprema

          2.000,00

39.

R0059

Ulaganja u računal. programe

        10.000,00

40.

R0069

Micro-project- e-općina

        14.000,00

41.

R0070

Troškovi upravljanja projektima

        20.000,00

42.

R0075

Električna energ. za javnu rasvjetu

      435.000,00

43.

R0076

Održ. javne rasvjete

      150.000,00

44

R0077

Održavanje i sanacija nerazvr. cesta

      200.000,00

45.

R0078

EIB II – Sanac. i modern. nerazvr. cesta

      700.000,00

46.

R0080

Održavanje jav. površina na području Općine

      200.000,00

47.

R0079

Uređenja groblja Sv. Trojice u Šibuljini

        50.000,00

48.

R0081

Usluge čišćenja i uređenja javn. površina

      130.000,00

49.

R0082

Deratizacija i dezinsekcija

        80.000,00

50.

R0083

Usluge održ. deponija otpada

      300.000,00

51.

R0084

Usluge održavanja luka i pristaništa

        90.000,00

52.

R0085

Tekuće i invest. održavanje plaža

        40.000,00

53.

R0086

Usluge tek. i invest. održavanja igrališta

      250.000,00

54.

R0088

Sanacija stare škole u Selinama

       50.000,00

55.

R0087

Usluge uređ. i održ. općin. objekata

        50.000,00

56.

R0090

Novo groblje Starigrad

   2.200.000,00

57.

R0102

Izgradnja mrtvačnice Seline

      200.000,00

58.

R0092

Šetnica Kulina i Pisak

      200.000,00

59.

R0093

Groblje D. Punata u Tribnju

      100.000,00

60.

R0094

Izgradnja vodovodne mreže

      200.000,00

61

R0095

Spomen. memor. plato na Novom groblju

        50.000,00

62.

R0096

Javna rasvjeta na području Općine Starigrad

      100.000,00

63.

R0097

Izgradnja tržnice

        10.000,00

64.

R0098

Uređenje trga Stjepana Radića

        50.000,00

65.

R0099

Prostorno planska i projekt. dokumentacija

      300.000,00

66.

R0100

Uvođenje GIS-a

      200.000,00

67.

R0104

Projekt. dokum.- zgrada Općine

        70.000,00

68.

R0101

Proj. dokum. – javni putevi

        70.000,00

69.

R0103

Projekt. dokum. ŠRC Kruškovac

      100.000,00

70.

R0102

Proj. dokum. – groblje Seline

        70.000,00

71.

R0105

Proj. dokum. – sustav kanalizacije i pročišćavanja

      300.000,00

72.

R0106

Projetk. dokum.- Vodovod Starigrad - Tribanj

      100.000,00

73.

R0108

Usluge tek. i invest. održavanja kult. dobara

        10.000,00

74.

R0110

Sanacija crkve Sv. Petra

      200.000,00

75.

R0141

Najam vozila za prijevoz bolesnika

      129.000,00

76.

R0143

Razvojni projekti – gospodarenje resursima

        50.000,00

 

Članak 4.

Ovaj plan nabave primjenjivat će se od 01.siječnja 2011. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije"

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore