« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture -2011.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/10-01/3
Urbroj: 2198/09-1-10-1
             
Starigrad Paklenica, 09. prosinca 2010. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08. i 36/09.), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročiš. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. godine, d o n o s i 

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na području općine Starigrad za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. JAVNA RASVJETA
2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH POVRŠINA
3. ODRŽAVANJE  I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA
4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA
5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA
6. UREĐENJE PLAŽA
7. ODRŽAVANJE OBJEKATA
8. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Programom iz stavka  1 ovog članka utvrđuje se :

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

OPIS PRIHODA                                                                          VRIJEDNOST U KN

 

Prenesena sredstva iz 2010. god. ...........................................   200.000,00 kn
Prihod od komunalne naknade ................................................   320.000,00 kn
Prihod od komunalnog doprinosa ............................................   500.000,00 kn
Pomoći iz drž. prorač. i ostale pomoći ......................................   500.000,00 kn
Ostali prihodi ........................................................................... 1.705.000,00 kn
 
UKUPNO: ................................................................................. 3.225.000,00 kn

Članak 3.

            Održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. JAVNA RASVJETA

a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se:  upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla, prigušnica, te sav potrošni materijal potreban za  javnu rasvjetu.

    Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija ..........................................................   435.000,00 kn
            - Usluge održavanja javne rasvjete ..................................   150.000,00 kn

               UKUPNO: ........................................................................  585.000,00 kn

Izvori:   ● Prenesena sredstva iz 2010. god. .................................   100.000,00 kn
            ● Prihod od komunalne naknade .......................................   100.000,00 kn
            ● Ostali prihodi ..................................................................   385.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH  POVRŠINA

a) Pod održavanjem asfaltnih i makadamskih površina podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su asfaltirani i makadamski putovi , trgovi, igrališta i seoske ceste.

b) Potrebna sredstva:

- Održavanje i sanacija nerazvrst. cesta ..........................   200.000,00 kn
            - EIB II – Sanacija i modern. nerazvrst. cesta ..................   700.000,00 kn

               UKUPNO: .......................................................................   900.000,00 kn

Izvori: ● Prihod od komunalne naknade ........................................   100.000,00 kn
            ● Ostali prihodi ..................................................................   500.000,00 kn
● Prihodi od komunal. doprinosa .......................................   300.000,00 kn

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) Pod održavanjem i čišćenjem javnih površina podrazumijeva se održavanje i čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog i drugog otpada  na odlagalište gdje je to predviđeno (troškovi čišćenja, metenje i pranje javnih površina, skupljanje otpada. Pod javnim površinama podrazumijeva se: zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, dječja igrališta, javne prometne površine itd.

Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumijeva se i čišćenje smeća sa divljih odlagališta prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za smeće, čišćenje i  održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za parkove  i šetnice te održavanje  postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina, održavanje  javnih klupa i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Uređenje javnih površina na području Općine .............   200.000,00 kn
            - Uređenje groblja Sv. Trojice ........................................     50.000,00 kn
            - Usluge čišćenja i uređ. javn. Površina .........................   130.000,00 kn
            - Deratizacija i dezisekcija .............................................     80.000,00 kn
            - Usluge tek. i invest. održavanja igrališta ....................   250.000,00 kn

               UKUPNO: ....................................................................  710.000,00 kn

 Izvori: ● Prihod od komunalne naknade ...................................   100.000,00 kn
             ● Ostali prihodi .............................................................   350.000,00  kn
 ● Prihodi od komunal. doprinosa ..................................    200.000,00 kn
 ● Pomoći iz drž. prorač. i ostale pomoć i........................      60.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

a) Pod održavanjem deponija otpada podrazumijevamo redovno zatrpavanje otpada tamponom, periodično uklanjanje najlon vreća sa okolnog raslinja. Također podrazumijevamo financiranje projekta sanacije i zatvaranja deponija.

b) potrebna sredstva:

            - Usluge održavanja deponija otpada............................   300.000,00 kn

               UKUPNO: ...................................................................   300.000,00 kn

Izvor: ● Pomoći iz drž. prorač. i ostale pomoći............................   300.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA

a)  Pod održavanjem luka i lučica podrazumijeva se održavanje postojećih vezova, čišćenje podmorja u lukama i pristaništima, sanacija oštećenih privezišta.

b) Potrebna sredstva:

            - Usluge održavanja luka i pristaništa ...........................     90.000,00 kn

   UKUPNO: .....................................................................    90.000,00 kn

Izvor:   ● Pomoći  iz drž. prorač. i ostale pomoći  .......................     40.000,00  kn
             ● Prenesena sredstva iz 2010. .....................................     50.000,00 kn

6. UREĐENJE PLAŽA

a)  Pod uređenje plaža podrazumijevamo: čišćenje plaža, nasipanje novog žala i renoviranje urušenih zidova.

b) Potrebna sredstva:

            - Tek. i invest. održavanje plaža ....................................      40.000,00 kn

               UKUPNO: .....................................................................     40.000,00 kn

Izvori:  ● Prihod od komunalne naknade ....................................      20.000,00 kn
            ● Ostali prihodi ...............................................................      20.000,00  kn

7. ODRŽAVANJE OBJEKATA

a)  Pod održavanjem objekata podrazumijeva se održavanje postojećih općinskih objekata, njihovu sanaciju, uređivanje i opremanje.

b) Potrebna sredstva:

            - Sanacija stare škole u Selinama ..................................     50.000,00 kn
            - Usluge uređivanja i održavanja opć. Objekata ............     50.000,00 kn

            UKUPNO: .......................................................................    100.000,00 kn

 Izvor:       ● Pomoći iz drž. prorač. i ostale pomoći ...................     100.000,00 kn

8. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) Pod sufinanciranjem komunalne djelatnosti podrazumijevamo pomoć komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za nabavku kanti za smeće, kontejnera kao i za ostale nabavke iz Programa  razvoja iste tvrtke.

b) Potrebna sredstva:

            - Sufinanciranje djelatnosti Argyruntuma d.o.o. ............    500.000,00 kn

            UKUPNO: ......................................................................    500.000,00 kn

Izvor:   ● Ostali prihodi .............................................................     450.000,00 kn
            ● Prenešena sredstva ..................................................       50.000,00 kn

 

SVEUKUPNO: ..........................................................................   3.225.000,00 kn

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore