« Povratak

Općinsko vijeće - 11. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 23. listopada 2014. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 11. sjednicu  sazvao je za 23. listopada 2014. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 23. listopada 2014. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici/ce: predsjednik Jure Tomić, Zlatko Marasović, Tome Ramić, Ante Jukić, Marina Vukić, Marko Marasović, Tome Dokoza, Role Dokoza, Dragan Bucić i Branko Katić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici/ce:Tomislav Marasović

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 11. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutni su svi vijećnici osim  vijećnika Tomislava Marasović.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Predsjednik daje dopunu Dnevnog reda, točka 18. se mijenja i glasi: Izmjene i dopune Odluke o reguliranju naknade predsjednika Općinskog vijeća, dopredsjednika Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća Općine Starigrad a Zamolbe se pomiču na 19. točku dnevnog reda. Dnevni red je stavljen na raspravu i prihvaćen jednoglasno (10 glasova Za), te je utvrđen dnevni red kako slijedi.

 

  DNEVNI RED:

 

1.  Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.  Aktualno
3.  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2014. godinu
4.  I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2014. godinu
5.  I. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
6.  I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
7.  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
8.  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
9.  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014.g.
10. Suglasnost na izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV „Osmjeh“ za razdoblje 01.01.-
      30.06.2014. g.

11. Prethodna suglasnost na rebalans Financijskog plana za 2014. godinu Dječjeg  vrtića   „Osmjeh“

12. Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta DV „Osmjeh“

13. Suglasnost na godišnji Plan i program rada DV „Osmjeh“ za pedagošku 2014./2015.

14. Odluka o uvjetima za raspisivanje natječaja za zakup poslovnog prostora

15. Odluka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora sa Turističkom zajednicom o

      zakupu prostora

16. Smjernice za donošenje Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

17. Potvrđivanje Odluke o povjeravanju radova na modernizaciji javne rasvjete

18. Izmjene i dopune Odluke o reguliranju naknade predsjednika Općinskog vijeća, dopredsjednika

      Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća Općine

      Starigrad

19. Zamolbe

 

 

Ad.1). Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Primjedbi nije bilo te je Zapisnik jednoglasno prihvaćen. (10 glasova Za):

 

Ad. 2). Održan je aktualni sat tijekom kojeg je načelnik Krste Ramić izvijestio o aktualnim pitanjima. Tijekom aktualnog sata u raspravi su sudjelovali: Zlatko Marasović, Role Dokoza, Branko Katić i Marko Marasović. Tijekom aktualnog sata donesen Zaključak o donošenju odluke o sufinanciranju ekološki pročišćavača za naselja ispod ceste te sufinanciranje odvoza i pražnjenja septičkih jama. Zaključan je donesen jednoglasno (9 glasova Za). (Tijekom glasovanja Branko Katić izašao zbog telefonskog razgovora).

 

Ad.3).  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2014. godinu

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

O d l u k u

 

            o prihvaćanju I. Izmjene i dopune  Proračuna Općine Starigrad za 2014.g.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

U raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Zlatko Marasović i  Branko Katić

 

Ad.4).  I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2014. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2014.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.5).  I. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 19/11, 84/11, 90/11 i 144/12),   te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

O d l u k u

 

            o I. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.6).  I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

O d l u k u

             o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.7).  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo          

 

O d l u k u

 

            o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2014.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2014.g.

Odluka čini sastavini dio Zapisnika.

 

Ad.9).  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u

            2014.g.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 94/13), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10).  Suglasnost na izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV „Osmjeh“ za razdoblje 01.01.-
  30.06.2014.g.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

 

            na izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV „Osmjeh“ za razdoblje 01.01.- 30.06.2014.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.11).  Prethodna suglasnost na rebalans Financijskog plana za 2014. godinu Dječjeg  vrtića

 „Osmjeh“

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

 

            na rebalans Financijskog plana za 2014. godinu Dječjeg  vrtića   „Osmjeh“.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12).  Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta DV „Osmjeh“

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), daje

 

S u g l a s n o s t

 

            na Izmjene i dopune Statuta DV Osmjeh.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 13).  Suglasnost na godišnji Plan i program rada DV „Osmjeh“ za pedagošku 2014./2015.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

 

            na godišnji Plan i program rada DV „Osmjeh“ za pedagošku 2014./2015.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.14).  Odluka o uvjetima za raspisivanje natječaja za zakup poslovnog prostora

 

(Tomislav Ramić je napustio vijećnicu zbog telefonskog razgovora).

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za) donijelo

 

O d l u k u

            o uvjetima za raspisivanje natječaja za zakup poslovnog prostora. Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi u zapadnom dijelu prizemlja zgrade na čest. zemlje br. 4990/2 k.o. Seline, površine 18,40 m2 s pripadajućom terasom.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Zlatko Marasović i Branko Katić.

Ad. 15).  Odluka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora sa Turističkom

   zajednicom o  zakupu prostora

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko  vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (1 Protiv i 7 Za) donijelo (Marko Marasović je izašao prije glasovanja zbog telefonskog razgovora)

O d l u k u

            o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje ugovora sa Turističkom zajednicom o zakupu prostora.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi su sudjelovali: Role Dokoza i Zlatko Marasović.

Ad. 16). Smjernice za donošenje Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (1 Protiv i 8 Za), donijelo

O d l u k u

            o donošenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015.

U raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Branko Katić i Zlatko Marasović.

Ad.17).  Potvrđivanje Odluke o povjeravanju radova na modernizaciji javne rasvjete

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za) donijelo (Marina Vukić je izašla prije glasovanja zbog telefonskog razgovora)

 

O d l u k u

 

            o potvrđivanju Odluke o povjeravanju radova na modernizaciji javne rasvjete.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.18).  Izmjene i dopune Odluke o reguliranju naknade predsjednika Općinskog vijeća,

  dopredsjednika     Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama

  Općinskog vijeća Općine Starigrad

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za) donijelo

O d l u k u

 

            o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju naknade predsjednika Općinskog vijeća, dopredsjednika     Općinskog vijeća i vijećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća Općine Starigrad.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 19).  Zamolbe

 

- Mile Koić: zamolba za pomoć oko legalizacije nezakonito izgrađene zgrade na č. 2509 Koići uvrštenjem u prostorni plan čestice kao tradicijske nastambe.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se Mile Koić upućuje na zakonsku proceduru.

 

- Tinka Vukić: zamolba za uvrštenje č.z. 2145 Tribanj u građevinsku zonu.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se Tinka Vukić upućuje na zakonsku proceduru.

 

- Štrbo Ljubica: zahtjev za izradu Urbanističkog plana za Tribanj Šibuljinu.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se Ljubica Štrbo upućuje na zakonsku proceduru.

 

- Milivoj Briški: Zamolba za otkup dijela parcele 2379/25 Seline.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se Milivoju Briški odobrava otkup dijela č.z. 2379/25 Seline po cijeni koju utvrdi sudski vještak.

 

- Ive Škiljić: zamolba za zamjenu č.z. 3832 za č.z. 3624/3 Starigrad u društvenom vlasništvu.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o zamjeni zemljišta u vlasništvu Ive Škiljić za zemljište u društvenom vlasništvu.

 

- Ivan Katić i

- Marko Katić: zamolbe za otkup građevinskog zemljišta.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o raspisivanju natječaja za otkup zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad u skladu sa Odlukom o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Starigrad.

 

- Mario Jukić: zamolba za zamjenu uzurpiranog zemljišta oznake 5238 Seline površine 265 m² za č.z. 3248 površine 451 m² u vlasništvu Branka Jukić.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o zamjeni zemljišta u društvenom vlasništvu za zemljište u vlasništvu Branka Jukić po izvršenoj procjeni sudskog vještaka.

 

- Ive Dokoza

- Božica Jeličić: prigovori na odluku Općinskog vijeća vezano za zahtjev Tome Dokoza (Blaž).

Predsjednik izvještava da se ovdje Odlukom Općinskog vijeća ne zadire u privatno vlasništvo, radi se o privatnom vlasništvu te se imovinski odnosi rješavaju diobom kod nadležnih institucija.

 

Sjednica je završila sa radom u 11.46 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore