« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/11
Urbroj: 2198/09-1-14-2             
 
Starigrad Paklenica, 23. listopada 2014. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13-pročišćeni tekst), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 19/11, 84/11, 90/11 i 144/12) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 23. listopada 201. godine,  d o n o s i  

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

            U Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 18/13) donose se I. izmjene i dopune:

            Članak 2. mijenja se i glasi:

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna                                200.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica                        630.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                                 700.000,00 kn
d) Ostali prihodi iz proračuna                                                         1.340,250,00 kn

U članku 3., točka 1. mijenja se i glasi:

1. Izgradnja groblja

-  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ............................ 2.000.000,00 kn
-  Mrtvačnica Seline ......................................................................               0,00 kn
-  Spomeničko-memor. plato na novog groblju ............................       10.000,00 kn
 
Ukupno: ................ 2.010.000,00 kn       

U članku 3., točka 2. mijenja se i glasi:

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina

- Šetnica Kulina ............................................................................                0,00 kn
 
Ukupno: ................                0,00 kn

U članku 3., točka 3. mijenja se i glasi:

3. Vodovodna mreža Općine Starigrad

-Izgradnja vodovodne mreže ...........................................        10.000,00 kn
 
Ukupno: ................       10.000,00 kn       

U članku 3., točka 6. mijenja se i glasi:

6. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija

            - Prostorno planska i projektna dokumentacija ................      15.000,00 kn
            - Izrada registra nekretnina ..............................................      75.000,00 kn
     
                                                Ukupno...............................     90.000,00 kn

U članku 3., točka 7. mijenja se i glasi:

7. Izrada projektne i natječajne dokumentacije

            - projektna dokum. – pristupni put do plaže u Modriču .....              0,00 kn
            - projektna dokum. – groblje Seline ..................................     20.000,00 kn
            - projekt. dokum. – ŠRC Kruškovac (dvorana i prometnice)   195.000,00 kn
            - projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. .....................      50.000,00 kn
            - projektna dokum. – Vodovod Starigrad - Tribanj ............      50.000,00 kn
            - projekt. dokum. – Središnji obalni pojas (obala i promet.)  250.000,00 kn
- projekt. dokum. – Ulice P.Zoranića i V.Nazora .................      80.000,00 kn
            - projekt. dokum. – Jazine .................................................     85.250,00 kn
 
 
                                                                          Ukupno: ..........................   730.250,00 kn

U članku 3., točka 8. mijenja se i glasi:

8. Otkup zemljišta

            - Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva ......................               0,00 kn
 
                                                                          Ukupno: ..........................              0,00 kn
 

 

U članku 3., iza izraza "SVEUKUPNO", iznos 3.365.000,00 kn, zamjenjuje se iznosom 2.870.250.00 kn

Članak 2.

Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore