« Povratak

Plan razvojnih programa za 2014. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/10
Urbroj: 2198/09-1-14-2
             
Starigrad Paklenica, 23. listopada 2014. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. i 136/12), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/143.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine,    d o n o s i

I. izmjene i dopune
Plana
razvojnih programa za 2014. godinu

Članak 1.

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2014. godinu navedeni su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Planirano razdoblje provedbe prema planu za 2014. godinu je 31. 12. 2014. godine.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2014. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2014. godinu ( obračun )

 

^ Gore