« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/12
Urbroj: 2198/09-1-14-2
             
Starigrad Paklenica, 23. listopada 2014. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 11. sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine,  d o n o s i  

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

            U programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 18/13) donose se 1. izmjene i dopune:

Članak 2. mijenja se i glasi:

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

      OPIS PRIHODA                                                                                 VRIJEDNOST U KN

Prenešena sredstva iz 2013. god. .......................................................  1.200.000,00 kn
Prihod od komunalne naknade ............................................................     350.000,00 kn
Prihod od komunalnog doprinosa ........................................................  2.500.000,00 kn
Ostali prihodi iz Proračuna ...................................................................  4.834.000,00 kn
 
UKUPNO: ........................................................................................... 8.884.000,00 kn

 

U članku 3., točka 1., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija .....................................................................    350.000,00 kn
            - Usluge održavanja javne rasvjete .............................................    170.000,00 kn
- Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete ........................... 2.040.000,00 kn
- Modernizacija ulične javne rasvjete - 2.faza ..............................    249.000,00 kn
 
 
            UKUPNO ...................................................................................... 2.809.000,00 kn

 

U članku 3., točka 2., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

  - Održavanje i sanacija nerazvrst. cesta ....................................    550.000,00 kn
  - Geodetski elaborat - izvedeno stanje nerazvrstanih cesta ......    250.000,00 kn
 
           UKUPNO .......................................................................................   800.000,00 kn
 

U članku 3., točka 3., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Održavanje javnih površina na području Općine ........................    440.000,00 kn
            - Usluge čišćenja i uređ. javn. površina ........................................    480.000,00 kn
            - Usluge tek. i invest. održavanja igrališta ...................................      50.000,00 kn
            - Postavljanje dječjeg igrališta .....................................................      20.000,00 kn
 
          UKUPNO ........................................................................................  990.000,00 kn

 

U članku 3., točka 4., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Uređenje groblja Sv. Trojice u Tribanj Šibuljini ...........................      10.000,00 kn
            - Groblje Duga Punta u Tribnju .....................................................      50.000,00 kn
            - Hortikulturno uređenje - Novo groblje Starigrad ........................      80.000,00 kn
 
UKUPNO ......................................................................................   140.000,00 kn
 
 

U članku 3., točka 5., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

- Deratizacija i dezinsekcija ..........................................................      85.000,00 kn

UKUPNO …………………………………………………….………................     85.000,00 kn

 

U članku 3., točka 6., stavak b) mijenja se i glasi:

b) potrebna sredstva:

            - Usluge održavanja deponija otpada ..........................................      20.000,00 kn
 
            UKUPNO ......................................................................................     20.000,00 kn
 
 

U članku 3., točka 7., stavak b) mijenja se i glasi:

b) potrebna sredstva:
            - Sanacija lučice Starigrad ............................................................    395.000,00 kn
            - Sanacija lučice Lisarica ...............................................................    150.000,00 kn
 
            UKUPNO …………………………………………………………....................  545.000,00 kn
 

U članku 3., točka 8., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Tekuće i investicijsko održavanje plaža .....................................    210.000,00 kn
            - Uređenje i sanacija obalnog pojasa ..........................................    285.000,00 kn
 
            UKUPNO .....................................................................................   495.000,00 kn

 

U članku 3., točka 9., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:
 
            - Sanacija zgrade općinske uprave ..............................................    984.000,00 kn
            - Sanacija župne kuće u Tribanj Krušćici-proj. dokumentacija ......      31.000,00 kn
            - Sanacija zgrade vatrogas. doma(Društveno dom)-proj. dokum.      85.000,00 kn
 
            UKUPNO .....................................................................................  1.100.000,00 kn
 
 
 

U članku 3., točka 10., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:
            - Sanacija vodovodne mreže .......................................................    900.000,00 kn
 
            UKUPNO …………………………………………………………...................   900.000,00 kn

 

Pod člankom 3., iza izraza "SVEUKUPNO", iznos 7.790.000,00 kn, zamjenjuje se iznosom 8.884.000.00 kn

Članak 2.

Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore