« Povratak

Program javnih potreba u školstvu -2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/16
Urbroj: 2198/09-1-14-2
             
Starigrad Paklenica, 23. listopada 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 94/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. listopada 2014. godine,   d o n o s i

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA
javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi
Općine Starigrad u 2014. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Strarigrad za 2014. godinu osigurava se:

- ostvarivanje redovnih programa odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi,
- ostvarivanje posebnih programa osnovne škole, u cilju davanja doprinosa što kvalitetnijem
  osnovnoškolskom obrazovanju,
- sufinanciranje troškova prijevoza, 
- stipendije i školarine.

Članak 2.

 Ovom izmjenom i dopunom javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. godini mijenja se Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. godini, te se u  sklopu aktivnosti Stipendije i školarine povećavaju proračunska sredstva za iznos od 10.000,00 kn. Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad predviđena su sredstva u iznosu od 876.520,00 kn i to za:

                                                                                                Novi iznos                  Stari iznos

Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu

     1. Sufin. Projekata Osnovne škole .................................  15.000,00 kn            (15.000,00 kn)

     2. Tekuće donacije O.Š. Starigrad ..................................   65.000,00 kn           (65.000,00 kn)

Stipendije i školarine

     1. Stipendije studentima ................................................   80.000,00 kn           (70.000,00 kn)

Sufinanciranje prijevoza učenika

     1. Suf. tr. prijevoza učenika srednjih škola .....................  80.000,00 kn            (80.000,00 kn)

Financiranje dječjeg vrtića "Osmjeh"

      Ukupno  ........................................................................ 636.520,00 kn         (636.520,00 kn)

 

Članak 3.

 Raspored sredstava iz  članak 2. ovog Programa vršit  će se temeljem ugovora i odluka općinskog načelnika.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore