« Povratak

Program javnih potreba u kulturi -2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/14
Urbroj: 2198/09-1-14-2
             
Starigrad Paklenica, 23. listopada 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. listopada 2014. godine,  d o n o s i

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA
javnih potreba u kulturi
u 2014. godini

I.

         Programom javnih potreba u kulturi za Općinu Starigrad u 2014. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture koje se financiraju iz Proračunu Općine Starigrad za 2014. godinu u iznosu od 107.000,00 kuna.

II.

            Ovom izmjenom i dopunom javnih potreba u kulturi u 2014. godini mijenja se Program javnih potreba u kulturi u 2014. godini, te se u  sklopu aktivnosti Financiranja rada KUD-a i ostalih udruga smanjivanju proračunska sredstva za iznos od 10.000,00 kn. Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad predviđena su sredstva u iznosu od 97.000,00 kuna i to za:

Novi iznos:    Stari iznos:
Zaštita spomeničke baštine:
 
     1.  Sanacija Većke kule ...............................................................       5.000,00 kn    (5.000,00 kn)
     2.  Tekuće i invest. održavanja kulturnih dobara ........................       5.000,00 kn    (5.000,00 kn)
3.  Arheološki muzej - istraživačko konzervatorski zahvati .........       5.000,00 kn    (5.000,00 kn)

Organizacija kulturnih i zabavnih programa:

1.  Sufinanciranje Bibliobusa .......................................................        5.000,00 kn    (5.000,00 kn)
2.  Projekti TZ Općine Starigrad ..................................................      60.000,00 kn  (60.000,00 kn)
3.  Histeria NOVA - projekt Vrata Velebita ...................................        5.000,00 kn    (5.000,00 kn)

Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga

1.  Kud Podgorac .........................................................................      10.000,00 kn  (20.000,00 kn)
2.  Ostale donacije u kulturi ........................................................         2.000,00 kn    (2.000,00 kn)

 

III.

Visina sredstava utvrđena ovim Programom ovisna je o visini postotka ostvarivanja prihoda u Proračunu Općine Starigrad za 2014. godinu.

            Ako se sredstva u Proračunu ne budu ostvarivala u planiranom obimu, uplata na račun korisnika Programa uplaćivat će se kvartalno po ključu ostvarenog i raspoloživog postotka u Proračunu.

IV.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore