« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Financijski plan - 2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-02/13-01/01
Urbroj: 2198/09-1-14-6
             
Starigrad Paklenica, 23. listopada 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 11. sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine daje 

PRETHODNU SUGLASNOST
na
Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu
Dječjeg vrtića "Osmjeh"

Članak 1.

            Daje se predhodna suglasnost na Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu dječjeg vrtića "Osmjeh".

 

Obrazloženje

            Upravno vijeće dječjeg vrtića "Osmjeh" uputilo je prijedlog Rebalansa  Financijskog plana za 2014. godinu na predhodnu suglasnost Općinskom vijeću Općine Starigrad.

            Sukladno članku 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članku 45. Statuta Dječjeg vrtića "Osmjeh", Općinsko vijeće Općine Starigrad je na 11. sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijelo odluku kako je navedeno u izreci.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore