« Povratak

Općinsko vijeće - 14. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 30. travnja 2015. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 14. sjednicu  sazvao je za 30. travnja 2015. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 30. travnja 2015. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici/ce: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Marko Marasović, Tome Dokoza, Role Dokoza, Dragan Bucić, Marina Vukić, Tomislav Marasović, Zlatko Marasović, Branko Katić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić i građanin Višeslav Dokoza.

Odsutni vijećnici/ce: Tomislav Ramić

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 14. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, od ukupno jedanaest vijećnika prisutno deset vijećnika, odsutan je vijećnik Tomislav Ramić

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Pristigla su dva prijedloga za nadopunu Dnevnog reda:

- Zlatko Marasović predlaže da se u Dnevni red uvrsti točka donošenje odluke o postotku sufinanciranja rekonstrukcije županijske ceste Ž 6008 te daje amandman na prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna. Prijedlog za uvrštenje Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije Pakleničke ulice u Dnevni red dan na glasovanje i jednoglasno prihvaćen.

-  Role Dokoza zahtjeva dopunu Dnevnog reda točkom koja se odnosi na reguliranje radnih prava Višeslava Dokoze po presudi Vrhovnog suda RH iz siječnja 2015.g. Prijedlog dan na glasovanje te većinom glasova odbijen (3 glasa Za, 7 protiv).

 Dnevni red sa dopunama je stavljen na raspravu i prihvaćen jednoglasno (10 glasova), te je za 14. sjednicu Općinskog vijeća utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED:

1.   Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća  Općine Starigrad
2.   Aktualno
3.   Odluka o sufinanciranju rekonstrukcije Pakleničke ulice
4.   I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2015. godinu
5.   I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu
6.   I. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
7.   I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
8.   I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2015. godinu
9.   I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
10. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015.g.
11. Prethodna suglasnost na rebalans Financijskog plana za 2015. godinu Dječjeg  vrtića   „Osmjeh“
12. Suglasnost DV Osmjeh za investicijske radove
13. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Starigrad za razdoblje od 2015. do 2020.g.
14. Izmjena i dopuna Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
15. Izmjena i dopuna Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Starigrad
16. Zamolbe

 

 

Ad.1).  Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Primjedbi nije bilo. Zapisnik prihvaćen većinom glasova (9 glasova Za, 1 Suzdržan).

 

Ad.2).  Održan je aktualni sat tijekom kojeg je načelnik Krste Ramić izvijestio o aktualnim pitanjima. Tijekom aktualnog sata u raspravi je sudjelovao: Role Dokoza, Zlatko Marasović, Tomislav Marasović i Branko Katić.

 

Ad.3).  Odluka o sufinanciranju rekonstrukcije Pakleničke ulice
(Višeslav Dokoza je u 9.51 sati napustio sjednicu a u 9.52 sjednicu je napustio Tomislav Marasović)
Predsjednik Općinskog vijeća dao je riječ Zlatku Marasović koji je dao uvodno izlaganje vezano za donošenje Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije Pakleničke ulice te utvrđivanju postotka sufinanciranja.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

            o sufinanciranju rekonstrukcije Pakleničke ulice sa 33 % vrijednosti, a sve ostale troškove koji se pojave vezano uz rekonstrukciju Pakleničke ulice snosit će Općina Starigrad i Nacionalni park Paklenica u jednakom omjeru.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4).  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2015. godinu

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12, 15/15)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2015. godinu.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi je sudjelovao: Zlatko Marasović
 
Ad.5).  I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2015. godinu
Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12, 15/15)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2015. godinu.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
(U 10.14 sati Marina Vukić je napustila sjednicu).
 
Ad.6).  I. izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za  2015. godinu
Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova), donijelo
 

O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.7).  I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova), donijelo

O d l u k u

             o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.8).  I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2015. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 157/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2015. godinu  

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo     

 

O d l u k u

            o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10).  I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2015. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2015. godinu

Odluka čini sastavini dio Zapisnika.

 

Ad.11).  Suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV Osmjeh za 2014. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

            na rebalans Financijskog plana Dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2015. godinu 

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12).  Suglasnost DV Osmjeh za investicijske radove

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

            za investiciju u vrijednosti od 75.000,00 kn (bez PDV-a) za sanaciju fasade zgrade.

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13).  Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Starigrad za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o izradi strateškog razvojnog programa Općine Starigrad za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.14).  Izmjene i dopune Odluke o trgovini na malo

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/11, 7/11 i 13/11) a u svezi s člankom 10. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) Općinsko vijeće općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o III. Izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonice.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.15).  Izmjena i dopuna Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Starigrad
Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/11, 7/11 i 13/11) te članka 7. Odluke o organizaciji i načinu parkiranja na području Općine Starrigrad Općinsko vijeće općine Starigrad je većinom glasova (2 Protiv, 6 Za), donijelo
 

O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnik.

U raspravi je sudjelovao: Zlatko Marasović i Role Dokoza.
 

Ad.16).  Zamolbe

- Tinka Vukić: molba za pomoć oko prenamjene čestice

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

Z a k l j u č a k

            Granice građevinskih područja naselja, kao i ostale odredbe prostornog plana donose se, odnosno mijenjaju kroz postupak izmjena i dopuna Prostornog plana. Slijedom navedenog, kada se steknu pretpostavke za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Starigrad, Tinka Vukić može tijekom tog postupka podnijeti zahtjev koji će se tad moći razmatrati.

 

- Ivica Dokoza: Zamolba za kupnju građevinskog zemljišta radi rješavanja stambenog pitanja.

Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Ivice Dokoza i upućuje se isti da se javi na raspisani natječaj.

 

- Štefanija i Zvonimir Kranjčec: zamolba za uvažavanje uvjeta za smanjenje komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Štefanije i Zvonimira Kranjčec jer nisu ispunjeni uvjeti propisani Odlukom o komunalnom doprinosu.

 

- Blanka Fićurin: zamolba za smanjenje komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Blanke Fićurin jer nisu ispunjeni uvjeti propisani Odlukom o komunalnom doprinosu.

 

- Milka Dekanić: zamolba za smanjenje komunalnog doprinosa

Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Milke Dekanić za umanjenje komunalnog doprinosa. Odluka je donesena na temelju dostavljenih dokaza.

 

- Ivka Martinović: zamolba za ostvarivanje prava na oslobođenje pri obračunu komunalnog doprinosa. Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

kojom se odbija zamolba Ivke Martinović jer nisu ispunjeni uvjeti propisani Odlukom o komunalnom doprinosu.

 

- Ivan Čavić: zamolba za umanjenje komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za) donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Ivana Čavić jer nisu ispunjeni uvjeti za umanjenje komunalnog doprinosa propisani Odlukom o komunalnom doprinosu.

 

- Zorka Maričić: zahtjev za ostvarivanje prava na popust pri plaćanju komunalnog doprinosa

Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za) donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev Zorke Maričić jer nisu ispunjeni uvjeti za umanjenje komunalnog doprinosa propisani Odlukom o komunalnom doprinosu.

 

- Dragan Krapić: zamolba za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa

Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za) donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Dragana Krapić za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa na temelju dostavljenih dokaza o ispunjenju propisanih uvjeta.

 

- Zoran Knežević: zamolba za priznavanje uvjeta za obračun komunalnog doprinosa.

Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za) donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Zorana Knežević za umanjenje komunalnog doprinosa na temelju dostavljenih dokaza o ispunjenju propisanih uvjeta.

 

- Matko Granić: zahtjev za sklapanje Ugovora o zamjeni zemljišta.

S obzirom da je 2004. godine na zahtjev Općine Starigrad izvršena diobi 2573/1 i 2573/23 k.o. Seline te dioba 2573/23 u vlasništvu Matka Granić u svrhu formiranja puta, izvršena zamjena i potpisan Zapisnik međutim nije nikad provedena zamjena Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se prihvaća zahtjev Matka Granić za sklapanje Ugovora o zamjeni zemljišta.

 

- Milan Poljak, Jovan Poljak i Mijat Poljak: zamolba za zamjenu zemljišta.

Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za) donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Milana Poljak i dr. za zamjenu dijela č.z. 2868/1 k.o. Tribanj u vlasništvu Općine Starigrad, površine 208 m², za dio č.z. 2795 k.o. Tribanj za površinu koju utvrdi sudski vještak a koja će predstavljati istu vrijednost. Zemljište u vlasništvu općine dugi niz godina se koristi i ograđeno je kao sastavni dio dvorišta.

 

 

Sjednica je završila sa radom u 10.37 sati.

 

Zapisnik sačinila                                                                                Predsjednik OV

Marija Jukić                                                                 Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore