« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/31
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 30. travnja 2015. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 14. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine,  d o n o s i  

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

            U programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 21/14) donose se 1. izmjene i dopune:

Članak 2. mijenja se i glasi:

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

      OPIS PRIHODA                                                                                 VRIJEDNOST U KN

Prenešena sredstva iz 2014. god. .......................................................     100.000,00 kn
Prihod od komunalne naknade ............................................................     470.000,00 kn
Prihod od komunalnog doprinosa ........................................................  3.050.000,00 kn
Ostali prihodi iz Proračuna ...................................................................  2.697.000,00 kn
 
UKUPNO: ........................................................................................... 6.317.000,00 kn

 

U članku 3., točka 1., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija .....................................................................    250.000,00 kn
            - Održavanje javne rasvjete ........................................................    220.000,00 kn
- Modernizacija ulične javne rasvjete - 2.faza nastavak ..............    650.000,00 kn
 
 
            UKUPNO ...................................................................................... 1.120.000,00 kn

 

U članku 3., točka 2., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

  - Održavanje i sanacija nerazvrst. cesta ....................................    650.000,00 kn
  - Geodetski elaborati - nerazvrstane ceste ................................    140.000,00 kn
 
           UKUPNO .......................................................................................   790.000,00 kn
 
 

U članku 3., točka 8., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Tekuće i investicijsko održavanje plaža .....................................    200.000,00 kn
            - Uređenje i sanacija obalnog pojasa ..........................................    250.000,00 kn
 
            UKUPNO .....................................................................................   450.000,00 kn

 

U članku 3., točka 9., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:
 
            - Usluge tek. i invest. održavanja igrališta ...................................      40.000,00 kn
            - Uređenje boćališta u Tribnju ......................................................      40.000,00 kn
            - Postavljanje dječjeg igrališta .....................................................      40.000,00 kn
 
            UKUPNO .....................................................................................    120.000,00 kn
 
 
 

Članak 2.

Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore