« Povratak

Organizacija i način naplate parkiranja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 211-01/08-01/2
Urbroj: 2198/09-1-15-3
 
Starigrad Paklenica, 30. travnja 2015. godine
 
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13, 07/13 i 11/13) te članka 7. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Starigrad Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima
na području Općine Starigrad

 

Članak 1.

Članak 2., stavak 2., točka a) Odluke o određivanju javnih parkirališta, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 19/08 i 18/09) mijenja se i glasi:

 

a) mjesto Starigrad Paklenica:

- područje Trga S. Radića (k.č. 5091/11 i 4736/1 k.o. Starigrad);

- područje uz ulicu Ante Starčevića (čest. zemlje 4662 k.o. Starigrad)

- područje uz tržnicu (čest. zemlje 4756/1 k.o. Starigrad)

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske Županije“.

 

                                                                              Predsjednik:
                                                                               Jure Tomić dipl. oec.
 

 

^ Gore