« Povratak

Program socijalne skrbi

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/34
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 30. travnja 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 33/12 i 152/14) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 14. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine,   d o n o s i

I. Izmjene i dopune
 
PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
Općine Starigrad
za 2015. godinu

I.

Ovim programom potreba socijalne skrbi za 2015. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na području Općine Starigrad.

II.

Programom socijalne skrbi Općine Starigrad za 2015. godinu predviđa se  ostvarenje sljedećih oblika socijalne skrbi:

                                                                                                                                          Novi iznos
 
  1. Naknade roditeljima novorođene djece .................................   50.000,00 kn .....    50.000,00 kn
  2. Sufinanciranje prijevoza vode ...............................................  100.000,00 kn .....    90.000,00 kn
  3. Komunalno opremanje – zakon o Hrvat. braniteljima ............   20.000,00 kn .....    20.000,00 kn
  4. Ostale naknade i pomoći stanovništvu ..................................   25.000,00 kn .....    25.000,00 kn

Ukupno ............................................  195.000,00 kn .....  185.000,00 kn

III.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore