« Povratak

Trgovina na malo izvan prodavaonice - Izmjene i dopune

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 330-01/10-01/4
Urbroj: 2198/09-1-15-4
             
Starigrad Paklenica, 30. travnja 2015. godine

Na temelju članka  31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13, 07/13 i 11/13), a u svezi s člankom 10. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj: 87/08,  96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 30. travnja 2015. godine, d o n o s i 

ODLUKU
o 3. izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
 

Članak 1.

Članak 5., Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica (“Službeni glasnik Zadarske županije br: 8/10, 22/10 i 16/12) mijenja se i glasi:

            Prodaja putem kioska može se na području Općine Starigrad obavljati isključivo na slijedećim lokacijama i to roba navedena uz lokaciju:

·     u mjestu Starigrad Paklenica:

-     Na svim površinama koje imaju pristup sa Javno - prometne površine (prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda)

-     Trg Tome Marasovića (prodaja novina, duhanski proizvoda) jedno (1) mjesto,

-     Površine koje imaju pristup sa Trga Tome Marasovića (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,

-     Površine koje imaju pristup sa ulice Jose Dokoze (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,

-     Površine koje imaju pristup sa ulice Dr. F. Tuđmana (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,

-     Kampovi svi (prodaja kruha).

·     u mjestu Seline:

-     Na svim površinama koje imaju pristup sa Javno - prometne površine (prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda

-     Površine koje imaju pristup sa Trga Zukve (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,

-     Površine koje imaju pristup sa ulice Dr. F. Tuđmana (prodaja kruha) jedno (1) mjesto,

-     Kampovi svi (prodaja kruha)

·     u mjestu Tribanj:

-     U mjestu Tribanj (prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda) na svim javnim površinama i površinama koje imaju pristup sa javne površine,

-     Kampovi svi (prodaja razne robe osim prehrambenih proizvoda)

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore