« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/30
Urbroj: 2198/09-1-15-2             
 
Starigrad Paklenica, 30. travnja 2015. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 19/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 14. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine,  d o n o s i  

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

            U Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 21/14) donose se I. izmjene i dopune:

            Članak 2. mijenja se i glasi:

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna                                100.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica                     1.250.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                                 350.000,00 kn
d) Ostali prihodi iz proračuna                                                            545.000,00 kn

U članku 3., točka 8. mijenja se i glasi:

8. Otkup zemljišta

            - Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva ......................   150.000,00 kn
 
                                                                          Ukupno: ..........................  150.000,00 kn
 

 

U članku 3., iza izraza "SVEUKUPNO", iznos 2.295.000,00 kn, zamjenjuje se iznosom 2.245.000,00 kn

Članak 2.

Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore