« Povratak

Program javnih potreba u športu -2015. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/32
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 30. travnja 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 14. sjednici održanoj dana  30. travnja 2015. godine,   d o n o s i 

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA
javnih potreba u športu
u 2015. godini

I.

Programom javnih potreba u športu  utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad, a u svezi sa:

     - poticanjem i promicanjem športa
     - djelovanje športskih udruga na području  Općine Starigrad
     - športsko rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim športskim aktivnostima koje se u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti.

II.

            Ovom izmjenom i dopunom javnih potreba u športu u 2015. godini mijenja se Program javnih potreba u sportu u 2015. godini, te se u  sklopu aktivnosti Sportska natjecanja sredstva povećavaju za iznos od 5.000,00 kn. Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad za 2015. godine određuju se sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna i to:

Novi iznos:       Stari iznos:

Financiranje rada športskih udruga:

     1. NK "Paklenica" ....................................................................      2.000,00 kn    (2.000,00 kn)
     2. MNK "Paklenica" ..................................................................      2.000,00 kn    (2.000,00 kn)
     3. PD Starigrad Paklenica ........................................................      3.000,00 kn    (3.000,00 kn)

Sportska natjecanja:

     1. Malonogometni - Starigrad ..................................................      5.000,00 kn     (5.000,00 kn)
     2. Memorijalni turnir D.T. Gavran .............................................    20.000,00 kn   (15.000,00 kn)
     3. NP Paklenica - penjačko natjecanje BWSC ..........................    10.000,00 kn   (10.000,00 kn)
     4. Malonog. turnir povodom Sv. Ante-Tribanj Krušćica .............      7.500,00 kn     (7.500,00 kn)
     5. Ostale donacije u športu .....................................................      7.500,00 kn     (7.500,00 kn)
     6. III. Paklenica trail 2015 .......................................................       8.000,00 kn     (8.000,00 kn)
     7. Brdska utrka Veliko Rujno ...................................................       5.000,00 kn     (5.000,00 kn)
 

III.

            Visina sredstava utvrđena ovim Programom ovisna je o visini postotka ostvarivanja prihoda u Proračunu Općine Starigrad za 2015. godinu.

            Ako se sredstva u Proračunu ne bude ostvarivala u planiranom obimu, uplata na račun korisnika Programa uplaćivat će se kvartalno po ključu ostvarenog i raspoloživog postotka u Proračunu.

IV.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore