« Povratak

Općinsko vijeće - 4. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 04. listopada 2013. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 4. sjednicu  sazvao je za 04. listopada 2013. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 04. listopada 2013. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Tome Dokoza, Role Dokoza, Tomislav Ramić, Marko Marasović, Marina Vukić, Zlatko Marasović, Dragan Bucić, Tomislav Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, viši stručni suradnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić,

Odsutni vijećnici: Branko Katić

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 4. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je deset vijećnika, odsutan je vijećnik Branko Katić.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda: Ad5). Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj, a prema dostavljenom prijedlogu Dnevnog reda točka 5. je nakon nadopune točka 6. te se sve ostale točke uvećavaju za jedan redni broj. Dnevni rad dan na raspravu i glasovanje te je prihvaćen jednoglasno (10 glasova Za). Za sjednicu je utvrđen slijedeći:

            DNEVNI RED:

1.   Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Aktualno
3.   Odluka o nastavku i modelu upravljanja projektom destinacije aktivnog turizma
4.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
5.   Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
6.   Odluka o ustupanju prostorija za potrebe Vodovoda d.o.o. Zadar
7.   Zaključak o smjernicama za unaprijeđenje vodovodnog sustava
8.   Odluka o stavljanju van snage Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika           Općine Starigrad
9.   Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad
10. Imenovanje skupštine društva Argyruntum d.o.o.
11. Suglasnost na ugovor između Zadarske nadbiskupije i Općine Starigrad o ustupanju župne kuće u Tribnju
12. Imenovanje ulica
13. Suglasnost na godišnji plani program rada za pedagošku godinu 2013./2014. Dječjeg vrtića «Osmjeh» Starigrad Paklenica
14. Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Osmjeh»
15. Prethodan suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Osmjeh»
16. Zamolbe

 

Ad1).  Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Predsjednik daje Zapisnik na primjedbe. Primjedbe na Zapisnik dali: Zlatko Marasović i Role Dokoza. Predsjednik Zapisnik dao na usvajanje i Zapisnik usvojen sa 9 glasova Za i 1 Protiv.

 

Ad2).  Aktualno

Predsjednik daje riječ načelniku Krsti Ramić. Načelnik daje izvješće na postavljeno vijećničko pitanje Branka Katića sa zadnje sjednice vezano za dugovanje komunalnog poduzeća te vezano za iznos temeljnog kapitala društva Argyruntum d.o.o., te moli vijećnike da ubuduće postavljaju pitanje na sjednici Općinskog vijeća kako je  to propisano Poslovnikom te će za slijedeću sjednicu pripremiti odgovor. Vijećničko pitanje Branka Katića predano je dan ranije malo prije kraja radnog vremena što ne ostavlja dovoljno vremena za pripremu odgovora. Predsjednik poziva vijećnike da postave pitanja. Role Dokoza postavlja pitanje vezano za osnivanje Odbora za branitelje, organizaciju proslave Dana općine i poziva počasnog građanina. Postavlja pitanje vezano za uređenje mjesta a odnose na kamenje na Kulini, problem sa lučicom koji se odnosi na podlokavanje, smeće kod Krapića, treba postaviti table za pse. Također postavlja pitanje vezano za opskrbu vodom, predlaže da se grobari uniformiraju. Načelnik odgovara vijećniku na postavljena pitanje: odoru za grobare kupio je Hotel Alan, što se tiče opskrbe vodom imamo na dnevnom redu nekoliko točaka koje se odnose na opskrbu vodom, table za pse su kupljene a treba raditi i na drugoj urbanoj opremi, poznat je problem vezano za lučicu-naručen je troškovnik radova, za Kulinu se radi dokumentacija. Vijećnik R. Dokoza nakon što je dobio odgovore na pitanja ispričava se što mora zbog drugih obveza napustiti sjednicu- u 9:22 sati.

 

Ad3). Odluka o nastavku i modelu upravljanja projektom destinacije aktivnog turizma

Predsjednik pozdravlja predstavnike Micro projekta gospodina Mladena Šimunac i Alena Aliju koji će ukratko prezentirati projekt destinacije aktivnog turizma. Načelnik je dao uvodno izlaganje vezano za dosadašnje aktivnosti i već poznati projekt EURO CLIFF. Riječ preuzima gospodin Mladen Šimunac koji iznosi ideju po kojoj bi se nadopunio projekt „europski penjački centar“ u destinaciju AAA turizma“, temeljni motiv za nadopunu je izrada strateškog plana razvoja turizma RH u kojem je na 1. mjestu biciklistički turizam, a među prva tri još turizam baziran na kulturnim vrijednostima uključujući i zaštićeno područje, Odlukom MMPI određeni su nastavci europskih biciklističkih koridora u i kroz RH, jedan od koridora  ide magistralom, jedan od Plitvica-Gospića-Karlobaga pa prema Starigradu koji bi bio AAA-destinacija tj. središte aktivnosti na području od Plitvica do Krke, te bi se uklopila sa kompletnom infrastrukturom u sve sektore i strateške dokumente. Micro projekt bi preuzeo rizik kao nositelj projekta ali za uzvrat se očekuje da se sportskom klubu koji je blizak Micro projektu ustupi dio infrastrukture. Neprofitna organizacija koja upravlja projektom potpisuje ugovor s općinom, općina financira minimalni dio aktivnosti udruge i omogućava pristup svim EU sredstvima. Općina dobiva naknadu od prihoda neprofitne organizacije koja upravlja destinacijom. Predsjednik nakon izlaganja predlaže usvajanje Odluke. Odluka o nastavku i modelu upravljanja projektom destinacije aktivnog turizma donešena jednoglasno (8 glasova Za- u vrijeme glasovanja vijećnik Zlatko Marasović se zatekao izvan vijećnice).

 

Ad4). Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Predsjednik daje riječ načelniku. Načelnik daje uvodno izlaganje o potrebi donošenja Odluke. Na temelju članka 138. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/139), članka 33. do  članka 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 56/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno, bez rasprave,  (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu.

 

Ad 5). Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić i pojasnio kako su se do sada sredstva ulagala u poboljšanje vodoopskrbe. (Zlatko Marasović se vratio) Primjedbe i pitanja dali: Zlatko Marasović i Tomislav Marasović. Prijedlog da se donese odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj u iznosu od 1,00 kune. Na temelju članka 89., 52., 56. i 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 4. sjednici, održanoj dana 04. listopada 2013. godine, donosi slijedeću

O d l u k u

o obračunu i naplati naknade za razvoj, kojom se iznos od 1,00 kune za domaćinstva i za gospodarstvo utvrđuje naknada za razvoj radi ravnomjernog razvoja i gradnje vodoopskrbnog sustava t.d. Vodovod d.o.o. Zadar.

 

Ad6).  Odluka o ustupanju prostorija za potrebe Vodovoda d.o.o. Zadar

Predsjednik daje riječ načelniku koju daje uvodno izlaganje vezano za zamolbu Vodovoda d.o.o. za ustupanje prostora za smještaj radnog prostora. ( u 10.49 sati Marina Vukić napustila sjednicu) Načelnika predlaže prostoriju u Brđanima, bez naknade ali uz uvjet preuzimanje troškova održavanja i na rok od 10 godina.  Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13 i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

                        o ustupanju prostora za smještaj radnog prostora, alata i radnog materijala.

 

 

Ad7). Zaključak o smjernicama za unaprijeđenje vodovodnog sustava

Predsjednik daje riječ načelniku. Načelnik daje uvodno izlaganje vezano za stanje vodnog sustava na području općine i navodi kritična područja npr. Put Jukića, Put Jabukovca, Gecini bori, Marasovići, Brđani i dr. (radi se o izraženim lokacijama), problemi su izloženi Vodovodu d.o.o., te je potrebno u postojećem sustavu nešto napraviti. Vodovod daje prijedlog tehničkog rješenja: Put Jabukovca (300-400 m), točke u Starigradu na ventilima koje bi trebale popraviti stanje vodoopskrbe. Primjedbu dao: Zlatko Marasović.

 

Ad8). Odluka o stavljanju van snage Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Starigrad

Predsjednik daje izvješće o potrebi stavljanja Odluke van snage s obzirom da se radi o aktu koji je u djelokrugu Općinskog načelnika. Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 4/13, 7/13 i 11/13) , Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

            o stavljanju van snage Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/10 i 22/10).

 

Ad9). Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad

Predsjednik Jure Tomić daje uvodno izlaganje, načelnik pojašnjava kako se radi o zakonskom usklađivanju odluke. Prijedlog odluke daje se na raspravu, rasprave nije bilo.  Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13 i 7/13, 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad.

 

Ad10). Imenovanje skupštine društva Argyruntum d.o.o.

Predsjednik Jure Tomić daje uvodno izlaganje. Načelnik pojašnjava kako se radi o obvezi načelnika a s obzirom da skupštinu imenuje Općinsko vijeće da se nebi išlo u izmjene Odluke o osnivanje donijeti će se Odluka o imenovanju članova. Točka dnevnog reda dana na raspravu. Primjedbu dao: Zlatko Marasović. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07 i 125/08), te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom gasova ( 7 glasova Za, 1 Protiv), donijelo

O d l u k u

            o imenovanju članova Skupštine trgovačkog društva „Argyruntum“ d.o.o.

            - kojom se u skupštinu društva „Argyruntum“ d.o.o. imenuju:

            1. Jure Tomić
            2. Marina Vukić
            3. Marko Marasović
            4. Tome Dokoza
            5. Dragan Bucić
            6. Tomislav Ramić
            7. Tomislav Marasović

                                                                      

Ad11). Suglasnost na ugovor između Zadarske nadbiskupije i Općine Starigrad o ustupanju župne kuće u Tribnju

Načelnik daje uvodno izlaganje: radi se o dugoročnom najmu bez naknade tražim da Općinsko vijeće da suglasnost za potpis Ugovora. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t

            na Ugovor između Zadarske nadbiskupije i Općine Starigrad o ustupanju župne kuće u Tribnju.

 

Ad12). Imenovanje ulica

- Stanovnici ulice Reljan (iz Modriča): načelnik objašnjava situaciju na terenu te se predlaže da se preostale ulice naziva Reljan imenuju u ulicu Ante Kneževića. Prijedlog jednoglasno prihvaćen.

- Ivan Adžić- prijedlog za izmjenu naziva ulice u ulicu Šilježetarica. Povjerenstvo predlaže da se prihvati, jednoglasno prihvaćeno.

- Jole Petričević: prijedlog da se imenuje ulica u ulicu Lađin porat. Prijedlog Povjerenstva da se ulica imenuje u Lađin porat ali ako grupa građana zatraži može se imenovati i u Lađin porat kako se tvrdi da je izvorno međutim u Odluci o imenovanju ulica je Lađin porat. Prijedlog prihvaćen jednoglasno.

- N.P. Paklenica: prijedlog za imenovanje ceste Živka Marasovića, na dijelu iza skretanja iz zaseoka Marasovića. Prijedlog Povjerenstva da se prihvati prijedlog, jednoglasno prihvaćeno.

- Davor Milovac: imenovanje ulice u predjelu Pod Šušanj, postoje dvije ulice donja ulica-112. brigade a gornja ulica 164. brigade. Prijedlog jednoglasno prihvaćen.

- Role Dokoza: imenovanje ulice Planinske satnije od Lokvice do Kruškovca. Prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Odluka o imenovanju ulica u Općini Starigrad

 

Ad13). Suglasnost na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2013./2014. Dječjeg vrtića «Osmjeh» Starigrad Paklenica

Predsjednik daje uvodno izlaganje, otvara točku dnevnog reda za raspravu. S obzirom da rasprave nije bilo, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t

            na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2013/2014. Dječjeg vrtića „Osmjeh“ Starigrad Paklenica.

 

Ad14). Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Osmjeh»

Uvodno izlaganje daje predsjednik te predlaže da se u članku 3. Statuta izbaci ako je potrebno-programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo

S u g l a s n o s t

            na Izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića “Osmjeh”.

 

Ad15). Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića «Osmjeh»

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik, rasprave nije bilo te je na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t

            na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Osmjeh”.

 

Ad16). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

- Inicijativni odbor za podizanje kipa Gospe Lurdske na Velikom Rujnu

Zamolba za izdavanje suglasnosti za postavljanje kipa u dvorištu crkve na Rujnu. Načelnik pojašnjava da se nakon zatražene suglasnosti uputio dopis Zadarskoj nadbiskupiji kojim se zatražilo mišljenje o istom. Nakon toga je Župni ured sv. Jurja dostavio mišljenje po kojem obavještava da je Nadbiskupski ordinarijat razmotrio inicijativu 18. lipnja 2012.g. te konstatirao da ne može izdati suglasnost na istu o čemu je obaviješten i Inicijativni odbor. U svezi sa zahtjevom predsjednik predlaže da Općinsko vijeće uvaži stav crkve te je dao prijedlog da se odbije zahtjev. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je većinom glasova (7 glasova Za i 1 Protiv) donijelo

O d l u k u

              kojom se odbija zahtjev za izdavanje suglasnosti Inicijativnog odbora za podizanje kipa Gospe Lurdske na Velikom Rujnu a u skladu sa izraženim mišljenjem Zadarske nadbiskupije.

- Inicijativni odbor za podizanje kipa Gospe Lurdske na Velikom Rujnu: zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje tabli sa oznakama za Rujno. Načelnik  upoznaje da je na sastanku upozorio V. Dokozu da nećemo moći pristupiti ovome i da je zahtjev potrebno nadopuniti vizualno Rješenje i lokacije pa se tek nakon toga o tome može raspravljati.

- Eko bag: pismo namjere-dugoročni najam parcele 2868/1 Punta Kozjača za otvaranje kampa. Mjesni odbor je podržao ideju. Načelnik pojašnjava kakvo je stanje definirano Prostornim planom, predlaže da se odrade pripremne radnje kako bi se pripremio natječaj. Predlaže Općinskom vijeću da prihvati taj prijedlog i da donese Odluku da se pripremaju radnje za realizaciju ideje. (u 11,32 sati napušta sjednicu Dragan Bucić). Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

              o pripremi dokumentacije za privođenje prostora koji obuhvaća č.z. 2868/1  stavljanja u funkciju otvaranja auto kampa.

- Višnja Buljat, Željko Dadić i Marija Pletikosa: zahtjev za priznavanje statusa domaćih ljudi. Predsjednik predlaže da se pridržavamo Odluke koja već postoji. Prijedlog jednoglasno prihvaćen. (7 glasova Za).

- Ivica Jusup: zamolba za djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. Prijedlog da se pridržavamo donešene Odluke. Jednoglasno prihvaćen prijedlog (7 glasova Za).

- Zorka Đurica: zamolba za oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa. Prijedlog da se pridržavamo donešene Odluke. Jednoglasno prihvaćen prijedlog (7 glasova Za).

- Sanja Simeoni: zamolba za umanjenje visine komunalnog doprinosa. Prijedlog da se pridržavamo donešene Odluke. Prijedlog jednoglasno prihvaćen (7 glasova Za).

- Jure Katalinić: zamolba za otkup zemljišta kat. oznake 2762/2 k.o. Starigrad u površini od 425 m2  i zemljišta oznake č.z. 2762/3 k.o. Starigrad u površini od 461 m2 zbog legalizacije objekta. Načelnik predlaže da se po izvršenoj procjeni sudskog vještaka raspiše natječaj za otkup i da se odredi rok otplate od 3 godine. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

              kojom se prihvaća zamolba Jure Katalinića za otkup zemljišta oznake 2762/2 površine 425 m2 i 2762/3 površine 461 m2 obje k.o. Starigrad a nakon izvršene procjene sudskog vještaka i raspisanog javnog natječaja s rokom otplate od 3 godine.

- Nikola Bucić: zamolba za otkup zemljišta: dio parcele 4826/3 od 61 m2, dio parcele 4826/4 od 10 m2 i dio parcele 4826/5 od 26 m2. Načelnik predlaže da se provede postupak procjene te raspiše javni natječaj. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Nikole Bucić za otkup zemljišta zbog zaokruživanja parcele, na način da se po procjeni sudskog vještaka raspisuje javni natječaj.

- Nikola Bucić: zamolba za odkup dijela č.z. 3809 k.o. Seline zbog legalizacije objekta. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba za odkup dijela č.z. 3809 k.o. Seline, te da se po izvršenoj procjeni sudskog vještaka raspiše javni natječaj.

- Saša Varga: zamolba za otkup dijela puta. Prijedlog da se odbije s obzirom da se nalazi uz cestu, površina je otvorena za javnu upotrebu. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Saše Varga za otkup dijela zemljišta na početku ulice Silvija Strahimira Kranjčevića širine 2 m i dužine 18m za uređenje parkirališta.

- Andrijana Miočić: zahtjev za dokup ranije uzurpiranog dijela parcele u vlasništvu OS radi zaokruživanja dijela parcele 2213/3 k.o. Tribanj. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Andrijane Miočić za otkup dijela 2216/1 k.o. Tribanj iz razloga što se ne radi o čestici u vlasništvu Općine Starigrad već se radi o pomorskom dobru.

- Snježana Kokorić: prijedlog za zamjenu dijela parcele na lokaciji Pod Bucići. S obzirom da nisu riješeni vlasnički odnosi, radi se o suvlasništvu 1/3, iskazuje se interes s obzirom da se radi o turističkom zemljištu. Načelnik podržava ideju te je potrebno riješiti vlasničke odnose i predlaže da se podrži inicijativa i da se razgovara sa vlasnicom nekretnine. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se podržava inicijativa za ostvarivanje moguće zamjene terena što se smatra obostranim interesom.

- Karate klub Forum: zamolba za odobrenje prostora za vježbanje. Načelnik predlaže da se dogovore sa Planinarskim društvom koji već koriste prostor u Selinama u našoj zgradi na katu. Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom predlaže klubu da za korištenje prostora za vježbanje izvrše dogovor sa Planinarskim društvom a od strane Općine u tom slučaju imaju suglasnost za korištenje prostora bez naknade.

- NP Paklenica:  gradnja štale za konje na negrađevinskom zemljištu. Zlatko Marasović pojašnjava zahtjev NP Paklenica za izdavanje suglasnosti za početak projektiranja objekta na k.č. br. 2294 k.o. Seline, kako bi se nakon dobivanja lokacijske dozvole mogla provesti parcelacija. Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) dalo

S u g l a s n o s t

            Nacionalnom parku Paklenica za gradnju štale za konje na negrađevinskom zemljištu oznake 2294 k.o. Seline.

 

- Agičić Senada: zamolba za ustupanje nekretnine na kojoj bi sagradili objekt. Predsjednik predlaže da se raspiše natječaj za preostale parcele koje su već isparcelizirane i preostale su nakon raspisanih dosadašnjih natječaja. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            o raspisivanju natječaja za parcele u Selinama i Tribnju.

- Mile Koić: zamolba za uvrštenje objekta u građevinsko područje. Načelnik:  potrebno je raditi izmjene i dopune Prostornog plana i jedino se tako to može riješiti ali se mora pridržavati procedure. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se prihvaća prijedlog za uvrštenje objekta u građevinsko područje pri postupku izmjene i dopune Prostornog plana.

- Josip Buljat: zamolba za prodaju ili otkup prostora č.z.5001/4. Načelnik: radi se o prostoru kojem općina nije vlasnik.  Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se Josip Buljat upućuje da se obrati na mjerodavnu adresu.

- Josip Buljat: zamolba za izmještanje stupa javne rasvjete. Predsjednik predlaže da se traži dokaz da se radi o privatnom vlasništvu. Općinsko vijeće je jednoglasno (7 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se traži od Josipa Buljata da dostavi dokaz o vlasništvu nad parcelom sa koje traži izmještanje stupa javne rasvjete, te ako dokaže da je parcela u njegovom vlasništvu daje se suglasnost da u svojoj režiji (zbog opasnosti devastacije krova) premjesti stup na mjesto koje mu odredi općina.

Zlatko Marasović poziva sve prisutne na proslavu dana Nacionalnog parka Paklenica.

Sjednica je završila sa radom u 11,53 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore