« Povratak

Obračun i naplata naknade za razvoj

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 325-08/13-01/06
Urbroj: 2198/09-1-13-1             
 
Starigrad Paklenica, 04. listopada 2013. godine

Na temelju članka 89., 52., 56., i 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj NN 153/09, 90/11, 56/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 4. sjednici održanoj dana 04. listopada 2013. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ
 

Članak 1.

Ovom se Odlukom  iznos od 1,00 kn za domaćinstva i gospodarstvo utvrđuje kao Naknada za razvoj radi ravnomjernog razvoja i gradnje vodoopskrbnog sustava  Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar, kao komunalnih vodnih građevina.

Članak 2.

Obveznici Naknada za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Općine Starigrad.

Članak 3.

Naknade za razvoj obračunavaju se i naplaćuju kao sastavni dio važeće ukupne cijene 1 m³  isporučene vode putem računa kojega ispostavlja Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar.

Članak 4.

Naknade za razvoj prihod su Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar.

O sredstvima prihoda iz stavka 1. ovog članka Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar vodi posebnu evidenciju. Namjenu korištenja sredstava prihoda iz stavka 1. ovog članka određuje Općinski načelnik Općine Starigrad.

Članak 5.

Nadzor nad obračunom i naplatom Naknada za razvoj provodi Općina Starigrad na način da je Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar dužno najmanje jednom godišnje, te svaki puta kada to zatraži Općinski načelnik Općine Starigrad dostaviti na uvid evidenciju o prihodima i korištenju sredstava iz članka 1. ove Odluke.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije» broj 5/11).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore