« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2013./2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/13-01/3
Urbroj: 2198/09-1-13-2
             
Starigrad Paklenica, 04. listopada 2013. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 4. sjednici održanoj 04. listopada 2013. godine daje

 

SUGLASNOST
na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2013./2014.
Dječjeg vrtića "Osmjeh" Starigrad Paklenica

Članak 1.

            Daje se suglasnost na godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2013./2014. Dječjeg vrtića «Osmjeh» Starigrad Paklenica.

Članak 2.

            Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore