« Povratak

Priključenje na komunalne vodne građevine

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-01/12-01/20
Urbroj: 2198/09-1-13-2             
 
Starigrad Paklenica, 04. listopada 2013. godine

Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13), članaka 33. do 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 56/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 4. sjednici održanoj dana 04. listopada 2013. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU
NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU
 

Članak 1.

Članak 1. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu (Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 10/12), dalje u tekstu: Odluka, mijenja se i sada glasi:

„Ovom Odlukom propisuje se postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i rok priključenja.“  

Članak 2.

U članku 4. Odluke stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 6. Odluke stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 9. Odluke između riječi „isporučitelju“ i riječi „usluge“ dodaje se riječ „vodne“, a briše se zarez iza riječi „vodoopskrbe“ i brišu se riječi „a Vodovod d.o.o. ga dostavlja nadležnom Upravnom odjelu Općine Starigrad na daljnje postupanje“.

Članak 5.

U članku 10. Odluke točka 1. stavka 1. mijenja se i sada glasi:

1.  Za stalni priključak građevine:

1. Preslik katastarskog plana u mjerilu 1:1000 iz Katastra, u izvorniku, dva primjerka, ne stariji od 6 mjeseci od dana predaje Zahtjeva za priključenje

2. Posjedovni list (popisni list) izdan od Područnog ureda za katastar, u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci od dana predaje Zahtjeva za priključenje

3. OIB

4. Preslik osobne iskaznice, Izvatka iz Sudskog registra, Izvadka iz Obrtnog registra, Izvadka iz Registra udruga ili drugog nadležnog registra, ne stariji od 30 dana od dana predaje Zahtjeva za priključenje

Članak 6.

U članku 11. Odluke stavak 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 7.

Članak 12. Odluke mijenja se i sada glasi:

„O zahtjevu za priključenje Vodovod d.o.o. Zadar donosi Odobrenje za priključenje na komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe ukoliko postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje sukladno stavku 2. i 3. članka 3. ove Odluke.

Po donošenju Odobrenja za priključenje na komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe sklapa se Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe.

Protuzakonito je priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu bez Odobrenja za priključenje na komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe i sklopljenog Ugovora o priključenju na komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe.“

Članak 8.

Članak 13. Odluke briše se.

Članak 9.

Članak 14. Odluke briše se.

Članak 10.

Članak 15. Odluke mijenja se i sada glasi:

„Isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe obvezan je priključiti vlasnika građevine ili druge nekretnine najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate akontacije određene Ugovorom o priključenju na komunalne vodne građevine vodne usluge javne vodoopskrbe od strane korisnika usluge/potrošača i ishodovanja Dozvole za prekop javne površine Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad od strane korisnika usluge/potrošača.“

Članak 11.

GLAVA IV. Odluke, naslov: „Naknada za priključenje“ i članci 16.-21., brišu se.

Članak 12.

GLAVA V. Odluke, naslov: „Uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu od strane budućih korisnika“ i članak 22. brišu se.

Članak 13.

GLAVA VI. Odluke, naslov „Nadzor“ i članak 23. brišu se.

Članak 14.

GLAVA VII. Odluke, naslov: „Prekršajne odredbe“ i članak 24. brišu se.

Članak 15.

Postupci pokrenuti i/ili započeti zaključno sa 17. svibnjem 2013. godine dovršiti će se po odredbama koje su bile na snazi do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13)  i Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 56/13).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske Županije.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore