« Povratak

Imenovanje ulica

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 015-08/13-01/06
Urbroj: 2198/09-1-13-1
             
Starigrad Paklenica, 04. listopada 2013. godine
 
 

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (NN br.54/88), i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na prijedlog Odbora za imenovanje ulica i trgova, na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 4. listopada 2013. godine,  donijelo je

 

ODLUKU
o imenovanju ulica u Općini Starigrad

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se ulice u Općini Starigrad.

Članak 2.

  1. Dio dosadašnje ulice RELJAN u naselju Seline pripaja se ulici ANTE KNEŽEVIĆA, prema katastarskom presliku u privitku.
 
  1. Dio dosadašnje UVALE KUSAČA u naselju Starigrad, pripaja se ulici ŠILJEŽETARICA, prema katastarskom presliku u privitku.
 
  1. Ulica u naselju Starigrad imenuje se kao: «ULICA ŽIVKA MARASOVIĆA», prema katastarskom presliku u privitku.
 
  1. Dio dosadašnje ulice JOSE DOKOZE u naselju Starigrad, imenuje se kao: «ULICA 112. BRIGADE», prema katastarskom presliku u privitku.
 
  1. Dio dosadašnje ulice JOSE DOKOZE u naselju Starigrad imenuje se kao: «ULICA 164. BRIGADE», prema katastarskom presliku u privitku.
  2. Dosadašnja ulica LOKVICA i dio dosadašnjeg KRUŠKOVCA u naselju Starigrad imenuje se kao: „ULICA PLANINSKE SATNIJE“, prema katastarskom presliku u privitku.
 
  1. Dio dosadašnjeg KRUŠKOVCA u naselju Starigrad imenuje se kao: «ULICA 7. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE», prema katastarskom presliku u privitku.
 
  1. Ispravlja se gramatička pogreška dosadašnje STROSMAJEROVE ULICE u «STROSSMAYEROVA ULICA».

Članak 3.

Područni ured za katastar Zadar, izvršit će u svojoj evidenciji upis imena ulice iz  članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore