« Povratak

Općinsko vijeće - 14. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 17. svibnja 2011. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 14. sjednicu  sazvao je za 17. svibnja 2011. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 17. svibnja 2011. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Tomislav Ramić, Marijan Knežević, Dragan Jurlina i Josip Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, voditelj odsjeka za komunalne poslove Mario Zubčić i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici: Jole Petričević Tome Dokoza-stigao u 9:06 sati

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 14. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je jedanaest od ukupno trinaest vijećnika. Naknadno je pristigao vijećnik Tome Dokoza.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže  dopunu Dnevnog reda:

10. Suglasnost na godišnji obračun Financijskog plana DV Osmjeh za 2010.g.
11. Suglasnost na odluku o upisu djece u DV Osmjeh za pedagošku godinu 2011.- 2012.

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo nadopunu dnevnog reda  te je za sjednicu utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa 13.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
 2. Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
 3. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu
 4. Pravilnik o radu za službenike i  namještenike Općine Starigrad
 5. Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Starigrad 
 6. Odluka o usvajanju UPU „Pisak“-  pretežno ugostiteljsko-turističke namjene
 7. Odluka o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad
 8. Odluka o uvjetima za upravljanje  prostorom na trgu S. Radić u Starigradu-Paklenica
 9. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 10. Suglasnost na godišnji obračun Financijskog plana DV Osmjeh za 2010.g.
 11. Suglasnost na odluku o upisu djece u DV Osmjeh za pedagošku godinu 2011.- 2012.
 12. Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno (12 glasova Za).

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić daje izvješće o aktivnostima:  na terenu se provodi asfaltiranje nerazvrstanih cesta, mijenjaju se vodovodne cijevi u Velebitskoj ulici, proširuje se igralište u Tribnju, u tijeku je natječaj za sanaciju crkve sv. Petra, izrada natječajne dokumentacije za ŠRC Kruškovac. Role Dokoza izvješćuje vijeće o  obustavljenoj istrazi za kazneno djelo u postupku protiv Višeslava Dokoza i dr. Načelnik daje izvješće kako ovo nije spomenuo jer se ne radi o sporu koji je pokrenula općina već Županijsko državno odvjetništvo, usput spominje i sporove koje vodi općina sa Ivom Dokoza vezano za kafe bar Vrilo kameno, zbog nelegalnog priključka na vodovodnu mrežu, zbog vraćanja u posjed i zbog zahtjeva za uknjižbu koji je pokrenuo Ive Dokoza. Tomica Milovac napominje načelniku da je trebao izvjestiti vijeće o ovim stvarima. Role Dokoza tvrdi da je inicijator svih ovih događaja pročelnik Ivan Bušljeta i da je Višeslav Dokoza optužen u više optužnih točaka od Alozija Stepinca i generala Gotovine. Pročelnik Ivan Bušljeta daje ispravak netočnog navoda vijećnika Role Dokoza – pokretač nije pročelnik već predsjednik Nadzornog odbora t.d. Argyruntum čije su to zakonske obveze. Tomica Milovac smatra da usporedba sa Alojzijem Stepincem i Antom Gotovinom nije umjesna. Tome Dokoza tvrdi  da inicijator svih ovih događaja nije Ivan Bušljeta već Višeslav Dokoza i Pere Knežević koji su obični kriminalci i isisali su novce iz komunalne firme fiktivnim ugovorima, rekao sam Roli da može potezati veze ali da će priča završiti ne kad on bude htio nego kad neko drugi kaže, jer su Višeslav Dokoza i Pere Knežević kriminalci, lopovi i prevaranti i ova država sudi po udbaškim metodama. Ante Marasović upozorava na odredbe Statuta i da nije umjesno vrijeđanje vijećnika. Tomica Milovac smatra da nitko nije uvrijeđen te također napominje načelniku da bi trebalo urediti bućalište u Starigradu,  urediti igralište u Tribnju, te da se Tribanj kao mjesto sustavno zapostavlja, riješiti problem prebrze vožnje u ulici „priko doca“ i urediti i počistiti mjesto. Ante Marasović smatra da se ne bavimo bitnim temama, treba se posvetiti malo više pažnje uređenju mjesta. Na postavljena pitanja i primjedbe načelnik odgovara, vezano za upit Tomice Milovac da se u ničem ne slaže sa njegovom izjavom te da sva utrošena sredstva treba opravdati i snositi odgovornost za to, posebno se ne slaže sa tvrdnjom o zapostavljanju Tribnja jer se u Tribanj sustavno ulaže u infrastrukturu. Problem prebrze vožnje riješit će se novim prometnim rješenjima koja su i predviđena prometnom studijom koja je izrađena.

 

Ad.3). Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić  u kojem je dao osnovne podatke o izvršenju Proračuna. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te članka 31. Općinsko vijeće, jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o godišnjem obračunu proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu, kojim su utvrđeni ukupni prihodi i primitci, ukupni rashodi i izdatci te višak prihoda.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Pravilnik o radu

Predsjednik Jure Tomić dao uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 125. i 126. Zakona o radu i članka  48. Statuta Općine Starigrad a u svezi članka 3. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  Općinsko vijeće je jednoglasno, (12 glasova Za), donijelo

                                                           P r a v i l n i k  o  r a d u

            kojim se uređuje radno vrijeme, odmori i dopusti, zaštita života, zdravlja i privatnosti, zaštita dostojanstva i zaštita od diskriminacije, plaće i drugi materijalni primici te zaštita prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad.

Pravilnik o radu čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Starigrad.

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik te pojasnio da odluka o pravima iz radnog odnosa za službenike i namještenike mora biti odvojena od odluke o pravima dužnosnika i prdloži izmjenu u članku 9. na način da se briše riječ „u službene svrhe“, jer dužnost načelnika traje 24 sata.  Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te  članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Starigrad, koji dužnost obavljaju profesionalno.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6) Odluka o usvajanju UPU „Pisak“ – pretežno ugostiteljsko-turističke namjene

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  članka  53. Statuta Općine Starigrad te članka 95. Zakona o prostornom planiranju, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju konačnoj prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Pisak“, pretežno ugostiteljsko turističke namjene.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7). Odluka o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasni da bi se raspisao natječaj za čestice iz zadnjeg natječaja koje su ostale slobodne. Primjedbu dao: Ante Marasović i Tomica Milovac. Na temelju članka 35. i 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te  članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad po početnoj cijeni od 326,25 kuna po m2 za čestice zemlje u Starigradu, Selinama i Tribnju (čestice su navedene u Odluci koja se nalazi u prilogu).

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8). Odluka o uvjetima za upravljanje prostorom na Trgu S. Radića u Starigradu Paklenici

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić u kojem se osvrnuo na dvojbe općine vezano uz idejnu skicu plana uređenja trga. Predsjednik Jure Tomić iznosi stav kluba vijećnika HDZ-a koji predlažu da općina iznajmi prostor na kojem će postaviti svoje kućice na način da iste budu okrenute prema moru i da prostor uz more bude slobodan za šetnicu. Primjedbe dali: Tomica Milovac i Role Dokoza.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 31. Statuta Općine Starigrad,  Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uvjetima za upravljanje prostorom na trgu S. Radića u Starigradu Paklenici.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 12. i 14. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, koje su dužni provoditi vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Suglasnost na godišnji obračun Financijskog plana Dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2010. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te izvjestio da je obračun donijelo Upravno vijeće DV Osmjeh. Na temelju članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave,  donijelo

                                                                   S u g l a s n o s t

            na godišnji obračun Financijskog plana dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2010. godinu.

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika

 

Ad.11) Suglasnost na odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2011. – 2012.

Predsjednik Jure Tomić izvješćuje o zahtjevu Upravnog vijeća DV osmjeh za davanje suglasnosti na Odluku. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                   S u g l a s n o s t

            na odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Osmjeh“ za pedagošku godinu 2011. -2012.

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 12). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o slijedećim zamolbama:

- Ika Marasović i Nenad Marasović u povodu inicijative za formiranje srednjeg puta u Starigradu Paklenici daju očitovanje kojim kao nasljednici pok. Krste i Ante Marasović prihvaćaju prijedlog Općine Starigrad  koji je bio ponuđen istima Rješenjem iz 2003. godine. Rješenjem se vlasnicima koji prepuštaju nekretninu č.z. 4977/2 k.o. Starigrad u površini od 160 m2 u zamjenu prepušta nekretnina č.z. 2379/77 k.o. Seline u površini od 371 m2. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o zamjeni zemljišta radi otvaranja javnog puta u Starigradu Paklenici  preko  k.č. 4977/2.

 

- Josip (Joko) Dadić u svezi ponude za zamjenu parcele kod crkve sv. Petra za parcelu u vlasništvu Općine Starigrad, predlaže da to bude parcela br. 2379/72 k.o. Seline. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            o zamjeni parcele broj 2327/72 k.o. Seline za parcelu u vlasništvu Josipa Dadić br. 3465/1 k.o. Starigrad površine 310 m2 u neposrednoj blizini crkve sv. Petra a zbog uređenja prilaza u dvorište objekta.

 

- Miljenko Bucić zbog formiranja puta iznad objekta u kojem se nalazi Matični ured i Policijski ured daje ponudu za otkup dijela č.z. 4749/1 k.o. Starigrad te je suglasan sa procjenom sudskog vještaka koji je procijenio vrijednost na 85,00 E po m2 preračunato u kunama  627,30 kn/m2. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o otkupu dijela čest. zem. 4749/1 k.o. Starigrad za formiranje puta a po cijeni koji je odredio sudski vještak.

 

- Roman Štabuc zbog zaokruživanja parcela 2381 i 2382 k.o. Tribanj na kojima ima izgrađene objekte moli otkup dijela čest. zem. 663/95 k.o. Tribanj u površini od 208 m2 a  po procjeni sudskog vještaka. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o odobrenju prodaje dijela čest. zem. 663/95 k.o. Tribanj u površini od 208 m2 a po cijeni koju odredi sudski vještak.

 

- Mira Gišić i dr. u svezi formiranja nastavka ulice S.S. Kranjčevića u mjestu Starigrad preko dijela č.z. 5053/1 k.o. Starigrad predlaže konačno rješenje na način da u zamjenu za dio č.z. 5053/1 k.o. Starigrad površine 280 m2 Općina Staigrad ustupi Miri Gišić č.z. 2379/31 površine 565 m2 ili 2379/30 površine 590 m2. Općinsko vijeće je na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad većinom glasova (11 glasova Za i 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o zamjeni parcele u br. 2379/31 u površini 565 m2 k.o. Seline, koja je u vlasništvu općine za parcelu br. 5053/1 površine 280 m2 k.o. Starigrad zbog potreba formiranja ulice.

 

- Anđelka Kobola i Ana Gulija u svezi zahtjeva za zamjenu zemljišta tj. ustupanje dijela 2379/34 k.o. Seline u vlasništvu općine za dio č.z. 2375/1 k.o. Seline koji se koristi kao put, nakon što Mjesni odbor Seline negativno očitovao, ponavlja zahtjev za zamjenu. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prodaji č.z. 2379/34 (u cijelosti) k.o. Seline po početnoj cijeni od 326,25 kuna/m2. Zamjenom dijela navedene parcele preostali dio ostao bi neupotrebljiv i ne bi udovoljavao minimalne uvjete za mogućnost gradnje.

 

- Benedikt Knežević u zahtjevu za oprost duga-kamata, kojim se Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici negativno očitovalo jer smatra da nema pravne osnove za oprost duga, ponavlja zahtjev te moli da se uzme u obzir činjenica da je umirovljenik za minimalnim primanjima. Općinsko vijeće je većinom glasova (7 glasova Za, 2 Protiv i 2 Suzdržana), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o podržavanju Rješenja o ovrsi koje je donio Općinski sud u Zadru do konačne otplate duga.

 

- Snježana Trošelj predstavnica Grupe građana u predmetu Izmjena i dopuna PP UO Starigrad a povodom podneska u kojem je dala primjedbu na iste, traži očitovanje prema primjedbi tj. kako je č.z. 409/197 k.o. Starigrad izgubila svojstvo javnog puta. Nakon što je Tomislav Ramić opisao stanje na terenu primjedbe su dali: Ante Marasović, Tomica Milovac, Role Dokoza i Tome Dokoza. Predsjednik pojašnjava kako nitko ne zna kad je navedena čestica izgubila svojstvo javnog puta te da se to eventualno može ispitati na način da se traži od ZK odjela povijest parcele te da Jedinstveni upravni odjel na temelju informacija i stava vijeća odgovori Snježani Trošelj. ( u 10:57 sati Role Dokoza napušta sjednicu) Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je većinom glasova (10glasova Za i 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se Snježana Trošelj upućuje na korištenje alternativnih puteva do mora tj. ulica sa zapadne strane autokampa Plantaža i ulica pored kuće Miće Ramića a o istom da očitovanje izradi Jedinstveni upravni odjel. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da ispita povijest predmetne parcele te da o istom podnese izvješće Općinskom vijeću.

 

- Dragan Cupać u podnesku kojim traži odobrenje  za prodaju voća i povrća pojašnjava kako trenutno nema mogućnosti za isto. Predsjednik Jure Tomić pojašnjava kako postoji Odluka i njom su definirani uvjeti za trgovinu na malo. Primjedbu dao: Tomica Milovac. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Dragana Cupać jer je u suprotnosti sa Odlukom o trgovini na malo donešenoj na 7. sjednici Općinskog vijeća od 01. travnja 2010. godine.

 

- Šime Ramić u podnesku kojim zahtjeva asfaltiranje Velebitske ulice obrazlaže kako je ista nepravedno izostavljena iz plana asfaltiranja zahvaljujući načelniku općine i traži da se ista hitno uvrsti u donešeni plan. Predsjednik pojašnjava kako za plan asfaltiranja nerazvrstanih cesta postoji odluka kojom su definirane ulice za asfaltiranje, sredstva za izvršenje plana su određena u Proračunu a odluku provodi načelnik. Zahtjevu se eventualno može udovoljiti kroz naredni Proračun. Primjedbu dao: Tomica Milovac. (Marina Vukić napušta sjednica u 11:16 sati).

 

- Ika Marasović u svom zahtjevu za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa navodi kriterije iz Odluke o komunalnom doprinosu kojim udovoljava kako bi se na zahtjev pozitivno očitovalo. Pročelnik pojašnjava da Ika Marasović ima prijavljeno prebivalište u općini Starigrad. Predsjednik Jure Tomić pojašnjava kako je na temelju zahtjeva nadležnog ureda u Zadarskoj županiji izdano rješenje o komunalnom doprinosu Iki Marasović međutim nisu uzeti u obzir kriteriji iz čl. 9 iste Odluke jer o istima nije postojala spoznaja pa je na naknadni zahtjev potrebno donijeti odluku o oslobođenju tj. novo rješenje. Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općisnko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za i 1 Suzdržan), donijelo

O d l u k u

            kojom se udovoljava zahtjevu Ike Marasović za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa sukladno članku 9. Odluke o komunalnom doprinosu te će se Rješenje Klasa: UP/I-361-06/11-01/17 i Urbroj: 2198/09-3-11-2 od 5. svibnja 2011. godine zamjeniti novim izmjenjenim.

 

Sjednica završila sa radom u 11:22 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore