« Povratak

Odluka o uvjetima za prodaju građevinskog zemljišta

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 944-01/11-01/6
Urbroj: 2198/09-1-11-1
 
Starigrad Paklenica, 17. svibanj 2011. godine

Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01 i 129/05), članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96) te članka 31. Statuta općine Starigrad ("Službeni glasnik" Zadarske županije, br. 16/09) , Općinsko vijeće na 08. sjednici održanoj 01. lipnja 2010. godine,  donosi

ODLUKU
o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad

Članak 1.

Temeljem članka 17. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj: 23/09) Općina Starigrad putem javnog natječaja prodat će sljedeće komunalno opremljene građevinske parcele:

- po početnoj cijeni od 326,25 kuna,

a)       k.o. Starigrad:

 • čest.zemlje   2779/45   površine  458  m2
 • čest.zemlje   2779/46   površine  460  m2
 • čest.zemlje   2779/38   površine  590  m2

b)      k.o. Seline:

 • čest.zemlje   2379/64    površine  410  m2
 • čest.zemlje   2379/68    površine  427  m2
 • čest.zemlje   2379/69    površine  399  m2
 • čest.zemlje   2379/34    površine  455  m2

- po početnoj cijeni od 253,75 kuna,

c)      k.o. Tribanj:

 • čest.zemlje  2915/49   površine  460  m2
 • čest.zemlje  2915/50   površine  500  m2
 • čest.zemlje  2915/51   površine  500  m2
 • čest.zemlje  2915/52   površine  500  m2

Članak 2.

Pravo podnošenje ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe s područja RH.

Rok za zaključivanje ugovora je 15 dana od dana donošenja zaključka o prodaji.

Plaćanje parcele mora se izvršiti odjednom u cijelosti u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Dokumentacija koja se mora priložiti uz ponudu za natječaj, visina i način polaganja jamčevine kao i mjesto i vrijeme otvaranja ponuda utvrdit će se u natječaju.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore