« Povratak

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 320-01/11-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-1
 
Starigrad Paklenica, 17. svibanj 2011. godine

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (”Narodne novine”, broj 152/08.), članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (”Narodne novine”, broj 58/93., 100/04., 33/05., 107/07. i 38/09.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 14. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2011. godine, donosi:

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu,
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u kojima bi propuštanje tih mjera umanjilo vrijednost poljoprivrednog zemljišta ili onemogućilo i smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Starigrad. 

Članak 2.

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu određene ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta. 

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi na poljoprivrednom zemljištu i to za:

zaštitu od erozija,
sprječavanje zakorovljenosti,
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

1. Zaštita od erozije

Članak 4.

Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se:

ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta.

Strmim zemljištem u smislu ovog članka smatra se poljoprivredno zemljište čiji je nagib veći od 15%. 

2. Sprječavanje zakorovljenosti

Članak 5.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta radi sprječavanja obrastanja zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem dužni su poduzimati sljedeće mjere:

redovito preoravati, okopavati i kositi korov te krčiti višegodišnje raslinje,
spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje sukladno odredbama ove Odluke,
prskanjem herbicidima uništavati korov i višegodišnje raslinje.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Članak 6.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina dužni su poduzimati sve zakonom i propisima donesenim na temelju zakona radnje radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina te upotrebljavati sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina koja najmanje šteti zdravlju ljudi.

4. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka 

Članak 7.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim zemljištem.

 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 8.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

održavanje živica i međa,
održavanje poljskih putova,
uređivanje i održavanje kanala,
sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica. 

Članak 9.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina navedene u članku 8. ove Odluke obuhvaćaju:

zabranu sadnje višegodišnjih nasada visoko rastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,

održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,

održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera,

održavanje i uređenje poljoprivrednih površina i poljskih putova tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila,

održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja,

uređivanje i održavanje (čišćenje) prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zarašćivanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda te obrađivanje poljoprivrednog zemljišta na način da se ne ošteti izvedeni drenažni sustav poboljšanja vodozračnih svojstava tla.

Članak 10.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poduzimati mjere iz članaka 3. do 9. ove Odluke radi zaštite tog zemljišta.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu mjere iz članka 3. do 9. ove Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama poduzimanje mjera radi provođenja agrotehničkih mjera, odnosno mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na zemljištu u njihovom vlasništvu, odnosno korisništvu o njihovom trošku.

 

IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU  

Članak 11.

Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke su mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.

Članak 12.

Vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta dužan je radi sprječavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu poduzimati slijedeće mjere:

uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi sprječavanja širenja požara na susjedno zemljište. 

Članak 13.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem poduzeti slijedeće mjere:

spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 50 m od ruba šume te na najmanjoj udaljenosti od 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda,

tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uza sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu s vodom ili naprtnjaču s vodom ili vatrogasni aparat),

osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti, a to utvrditi prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek onda može napustiti to mjesto. 

Članak 14.

Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu od 1. lipnja do 31. listopada tekuće godine.

 

V. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode nadležna tijela državne uprave, tj. inspekcije i druga tijela koja su sukladno zakonu osnovana za nadzor nad provedbom ove Odluke te nadležno upravno tijelo Općine Starigrad.

Ovlaštena tijela iz prethodnog stavka imaju pravo poduzimati radnje i nalagati poduzimanje određenih mjera sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, kao i Prekršajnog zakona.

 

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaje pravna osoba ako ne postupi prema odredbama članaka 3. – 10. te 12.-14. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 700,00 do 2.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom od 700.00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite od požara i erozije na poljoprivrednom zemljištu te zaštiti poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih usjeva, Klasa: 214-02/03-01/2, Urbroj: 2198/09-1/1-03-2, od 18. rujna 2003. godine.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore