« Povratak

Odluka o plaćama i pravima dužnosnika

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 110-01/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-1
 
Starigrad Paklenica, 17. svibanj 2011. godine

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), 19. stavka 1. alineja 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 16/09,18/09), Općinsko vijeće na 14. sjednici održanoj dana  17. svibnja  2011. godine donosi

ODLUKU
o
plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Općine Starigrad

 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se plaće, prava, obveze kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava iz radnog odnosa dužnosnika Općine Starigrad koji dužnost obavljaju profesionalno.

(2) Dužnosnici u smislu ove Odluke su:

- načelnik Općine Starigrad
- zamjenica načelnika Općine Starigrad (u daljnjem tekstu “dužnosnici”)

 

RADNI ODNOS DUŽNOSNIKA

                                                                       Članka 2.

(1) Radni odnos dužnosnika reguliran je u skladu sa člankom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 125/08).

 

PLAĆA DUŽNOSNIKA

Članak 3.

(1) Plaće dužnosnika Općine Starigrad utvrđuju se na način propisan Odlukom o osnovici i koeficijentima za obračun plaće/naknade za dužnosnike Općine Starigrad (Klasa: 120-01/11-01/1 i Ur.broj: 2198/09-1-10-1 od 01. lipnja 2010. godine).

 

RADNO VRIJEME

Članak 4.

(1) Tjedno radno vrijeme dužnosnika Općine Starigrad raspoređuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka i ukupno iznosi 40 sati.

(2) Dnevno radno vrijeme svakog radnog dana traje 8 sati.

(3) Na početak i završetak radnog vremena, pauzu za dnevni odmor te evidenciju i kontrolu radnog vremena dužnosnika primjenjuju se propisi koji vrijede za službenike i namještenike Općine Starigrad.

Članak 5.

(1) Uredsko radno vrijeme dužnosnika je rad u uredu.

(2) Izvan uredsko radno vrijeme dužnosnika je rad dužnosnika izvan ureda radi obavljanja poslova i zadatak koji pripadaju u samoupravni djelokrug rada Općine Starigrad.

(3) Zbroj radnog vremena iz stavka 1. i 2. ovog članka predstavlja stvarno utrošeno radno vrijeme dužnosnika.

(4) Dužnosnik je obvezan potpisati evidenciju stvarno utrošenog radnog vremena i dostaviti je službeniku koji vrši obračun plaće dužnosnika.

Članak 6.

(1) Ukoliko je zbroj utvrđenog stvarno utrošenog radnog vremena dužnosnika manji od radnog vremena propisanog člankom 4. ove Odluke, umanjit će se od fonda radnih sati.

(2) Ukoliko je zbroj utvrđenog stvarno utrošenog radnog vremena dužnosnika veći od radnog vremena propisanog u članku 4. ove Odluke dužnosnik ostvaruje pravo na korištenje slobodnih radnih dana.

(3) Dužnosnik u slučaju iz stavka 2. ovog članka ne ostvaruje pravo na uvećanje plaće za obavljanje poslova subotama, nedjeljama te blagdanima.

 

GODIŠNJI ODMOR

Članak 7.

Pravo na korištenje godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta dužnosnici ostvaruju prema pravilima koja se odnose na službenike i namještenike Općine Starigrad.

 

OSTALA MATERIJALNA PRAVA

Članak 8.

(1) Ostala materijalna prava dužnosnika su:

1. Regres za korištenje godišnjeg odmora
2. Pravo na novčanu pomoć obitelji dužnosnika (npr. smrtni slučaj u obitelji, u obavljanju dužnosti)
3. Troškovi prijevoza, ukoliko dužnosnik ne koristi službeno osobno vozilo
4. Kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
5. Jubilarna nagrada
6. Dar za djecu
7. Božićnica

(2) Materijalna prava iz stavka 1. ovog članka dužnosnici ostvaruju po propisima i pravilima koja se odnose na službenike i namještenike Općine Starigrad.

 

KORIŠTENJE SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA I MOBILNIH TELEFONA

Članak 9.

(1) Načelnik  ima pravo na korištenje službenog osobnog automobila 24 (dvadesetčetiri) sata dnevno.

Članak 10.

(1) U slučaju kada se službeni osobni automobil koristi za odlazak na službeno putovanje izvan županije korištenje se odobrava putem putnog naloga.

(2) Za vrijeme korištenja službenog automobila svi dužnosnici obvezni su voditi Evidenciju o korištenju službenog automobila, a koja sadrži: nadnevak izdavanja, ime i prezime dužnosnika koji je korisnik službenog automobila, mjesto u koje dužnosnik putuje, nadnevak i vrijeme kretanja na put s početnom kilometražom, nadnevak i vrijeme povratka s puta sa završnom kilometražom, podatke o oštećenjima i nedostacima na službenom osobnom automobilu, račune za gorivo koji predstavljaju dokaz nastalog izdatka te potpis dužnosnika koji je koristio službeni osobni automobil.

(3) Brigu o tehničkoj ispravnosti i nadzor korištenja službenih osobnih automobila vodi nadležno upravno tijelo.

Članak 11.

Ukoliko dužnosnik službeni osobni automobil koristi suprotno članku 9. i 10. ove Odluke takvo se korištenje smatra korištenjem u privatne svrhe koje predstavlja plaću u naravi i obračunava se mjesečno sukladno propisima o porezu na dohodak i umanjuje od obračunate plaće dužnosnika.

Članak 12.

(1) Na planiranje službenih putovanja, izdavanje i sadržaj putnih naloga, pravo na naknadu troškova službenog puta i način obračunavanja troškova nastalih prilikom službenog putovanja u zemlji i inozemstvu primjenjuju se odredbe akta o službenim putovanjima za zaposlene u Općini Starigrad.

(2) Nalog za službeni put svih dužnosnika Općine Starigrad potpisuje načelnik.

Članak 13.

(1) Službene mobilne telefone imaju pravo koristiti svi dužnosnici Općine Starigrad, koji dužnost obavljaju profesionalno.

(2) Načelnik može koristiti službeni mobitel do iznosa od 600,00 kuna mjesečno.

(3) Iznosi preko onih navedenih u stavku 2. ovog članka teretit će račun dužnosnika koji koristi mobilni telefon.

(4) Usklađivanje troškova službenih mobilnih telefona dužnosnika vrši se tromjesečno.

(5) Službene mobilne telefone svi dužnosnici po prestanku obavljanja dužnosti dužni su vratiti Općini Starigrad.

 

USAVRŠAVANJE

Članak 14.

Na stručno usavršavanje dužnosnika primjenjuju se propisi koji vrijede za službenike i namještenike Općine Starigrad.

 

NAKNADA ŠTETE

Članak 15.

Ukoliko dužnosnik u ostvarivanju prava iz ove Odluke namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzroči štetu Općini Starigrad, dužan je takvu štetu naknaditi.

 

OSOBNI OČEVIDNIK

Čanak 16.

Osobne očevidnike dužnosnika vodi upravno tijelo Općine Starigrad za službeničke odnose.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Na sva prava iz radnog odnosa koja nisu obuhvaćena ovom Odlukom i Odlukom o osnovici i koeficijentima za obračun plaće/naknade za dužnosnike Općine Starigrad, primjenjuju se opći propisi o radu.

Članak 18.

Načelnik može donositi akte kojima se uređuje provedba prava i obveza iz ove Odluke.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore