« Povratak

Općinsko vijeće - 11. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u srijedu 20. listopada 2010. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09.00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 11 . sjednicu  sazvao je za 20. listopada  2010. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 20. listopada 2010. godine u 09.00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Tomislav Ramić, Marijan Knežević, Jole Petričević, Dragan Jurlina i Josip Marasović (pristigao u 09.12)

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik JUO Ivan Bušljeta i  zapisničar Marija Jukić  

Odsutni vijećnici: nema (Josip Marasović pristigao u 09.12 sati)

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 11. sjednicu i utvrđuje kvorum za početak rada sjednice.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda sa slijedećim  točkama:

14. Izvještaj o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Starigrad za 2009.g.
15. Zamolbe

Role Dokoza dao primjedbu na točku 13 dnevnog reda.

Općinsko vijeće je većinom glasova (10glasova Za, 2 glasa Suzdržana) prihvatilo nadopunu dnevnog reda  te je za sjednicu utvrđen slijedeći:

 

DNEVNI RED:

         1.  Usvajanje zapisnika sa desete  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
         2.  Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
   3.  Prethodna suglasnost na Statut  dječjeg vrtića „Osmjeh“
   4.  Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  dječjeg vrtića „Osmjeh“
         5.  Izmjene i dopune Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
              Općine Starigrad
         6.  Izmjene i dopune Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika
              Općine Starigrad
         7.  Donošenje pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Starigrad
  8.  Odluka o prihvaćanju ponude za koncesiju za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
  9.  Zaključak o razrješenju mrtvozornika
10.  Zaključak o imenovanju mrtvozornika
11.  Odluka o donošenju procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
       i velikih nesreća za općinu Starigrad
12.  Odluka o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja zone  „kod hotela Alan“
13.  Izvještaj o radu Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad
14.  Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine
       Starigrad za 2009. godinu
15.  Zamolbe

 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa desete sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa desete sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo, te je Zapisnik prihvaćen većinom glasova   (11 Za i 1 Suzdržan)

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te izvjestio Općinsko vijeće o aktualnostima u tijeku: o provođenju II faze programa EIB, o ulasku u posjed autokampa Punta Šibuljina, izvidu terena vezano za minsko eksplozivna sredstva na području Općine Starigrad te obavještava nazočne o svečanom otvaranju dječjeg vrtića „Osmjeh“. Nakon uvoda točka dnevnog reda otvorena za davanje inicijativa i pitanja vijećnika. Jole Petričević postavlja pitanje vezano uz rad Povjerenstva za vodovodizaciju zapadnog dijela općine i uz nelegalan rad trgovina na malo. Tomica Milovac daje primjedbu na nelegalan rad trgovina na malo i na izradu grobnica na Novom groblju. Role Dokoza postavlja pitanje vezano uz problem gradnje na Velikom Rujnu i predlaže da se zatraži mišljenje nadležnog ministarstva vezano za gradnju i sazove zbor građana ako je potrebno te upoznaju mediji sa istim. Jole Petričević,Tome Dokoza i Josip Marasović također se osvrću na problem gradnje na Velikom Rujnu. Ante Marasović postavlja pitanje vezano za raspisivanje natječaja za kioske na trgu. Dragan Jurlina postavlja pitanje vezano za uređenje groblja u Selinama. Načelnik daje odgovore na postavljena pitanja: vezano za povjerenstvo za vodovodizaciju zapadnog dijela-imenovano je, nelegalan rad trgovina na malo prijavljen je državnom inspektoratu. Vezano za izgradnju grobnica i primjedbu da nisu dobro izgrađene i da nisu predviđene kosturnice, po troškovniku nisu predviđene. Predsjednik zadužuje Jedinstveni upravni odjel za upućivanje upita nadležnom ministarstvu za uvjete gradnje na Velikom Rujnu. Vezano za uređenje centra definirana su pravila ponašanja al nisu određeni rokovi. Za groblje u Selinama se rade geodetske podloge zbog proširenja.

 

Ad.3). Prethodna suglasnost na Statut  dječjeg vrtića „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te pojasnio proceduru donošenja Statuta. Pitanja dali: Jole Petričević. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, članka 12. Odluke o osnivanju dječjeg vrtića „Osmjeh“ i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno, bez rasprave (13 glasova Za), na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Osmjeh“, donijelo

                                                           P r e d h o d n u   S u g l a s n o s t

            za Statut dječjeg vrtića „Osmjeh“.

Predhodna Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  dječjeg vrtića „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je načelnik te izvjestio o provedenom natječaju za ravnatelja dječjeg vrtića, od dvije pristigle zamolbe nijedna u potpunosti ne ispunjava uvjete. Ljiljana Jović nema potrebnu stručnu spremu a Ana Prstec ima nepunih pet godina radnog staža te se predlaže da se za vršitelja dužnosti ravnatelja dječjeg vrtića imenuje Ana Prstec i to na određeno dok se ne raspiše natječaj za ravnatelja.  Na temelju članka 37. stavka 3 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o imenovanju Ane Prstec za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Osmjeh“ do imenovanja ravnatelja/ice, a najdulje na vrijeme do godine dana, počevši od dana imenovanja.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Izmjene i dopune Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo pa se na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi i članka   31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6) Izmjene i dopune Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 31. Statuta i članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7). Donošenje pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te dao prijedlog izmjena u članku 2. u dostavljenom prijedlogu Pravilnika, koje se odnose na kriterije ocjenjivanja. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 95. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       P r a v i l n i k

            o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Starigrad, kojim se utvrđuju kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika i način provođenja ocjenjivanja.

Pravilnik čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8). Odluka o prihvaćanju ponude za koncesiju za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te izvjestio o provedenom natječaju za koncesiju za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na koji su pristigle dvije zamolbe te daje prijedlog Povjerenstava za provođenje postupka za prihvaćanje ponude T.O. Dalmatino iz Poličnika. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 31. Statuta i Zapisnika o analizi ponuda temeljem javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje posla prijevoza pokojnika na području Općine Starigrad, Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za, 2 glasa Suzdržana), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje poslova za prijevoz pokojnika na području Općine Starigrad, kojom se poslovi povjeravaju tvrtci T.O. Dalmatino iz Poličnika. Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše Ugovor o koncesiji za prijevoz pokojnika.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Zaključak o razrješenju mrtvozornika

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te pojasnio da  dosadašnji liječnik ide u mirovinu i potrebno ga je razriješiti sa dužnosti mrtvozornika te o tome obavijestiti Zadarsku županiju. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi te članak 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       Z a k l j u č a k

            kojim se predlaže da se Jurica Smerdel, dr. med., razriješi dužnosti mrtvozornika za područje Općine Starigrad iz razloga odlaska u mirovinu.

Zaključak čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Zaključak o imenovanju mrtvozornika

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi te članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       Z a k l j u č a k

            kojim se predlaže da se Damir Kapetanović, dr. med., koji je u radnom odnosu u Domu zdravlja Zadarske županije-radnoj jedinici Zadar, ambulanti opće medicine Starigrad, imenuje na dužnost mrtvozornika za području Općine Starigrad.

Zaključak čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.11). Odluka o donošenju procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, članka 6. i 10. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja i članka 31. Statuta, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o donošenju Procjene ugroženosti materijalni i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Starigrad, izrađenu od društva „Alfa Atest“ d.o.o. iz Splita a na temelju ponude od 06. travnja 2009. godine i suglasnosti izdane oda strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12). Odluka o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja zone  „kod hotela Alan“

Predsjednik Jure Tomić dao je riječ Pročelniku JUO Ivanu Bušljeta koji je dao izvješće o izradi plana te kronologiju izrade. Pitanja i primjedbe dali: Josip Marasović, Jole Petričević, Ante Marasović, Tomica Milovac. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, članka 53. Statuta i članka 95. Zakona o prostornom planiranju i graditeljstvu, Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o prihvaćanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja kod hotela „Alan“, pretežno stambene namjene.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13). Izvještaj o radu Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad

Nakon što je načelnik općine Krste Ramić počeo sa uvodnim izlaganjem pročelnik Ivan Bušljeta napustio je sjednicu (u 10.35 sati). U svom izlaganju načelnik je izvjestio o problemima vezanim za odnos sa pročelnikom Ivanom Bušljeta. Primjedbe i pitanja dali: Role Dokoza, Jole Petričević, Tomica Milovac. Po završetku načelnikovog izlaganja zatvara se točka dnevnog reda. Role Dokoza napušta sjednicu u 10.47 sati.

 

Ad.14). Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Starigrad za 2009. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić te dao riječ načelniku koji daje izvještaj o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje. Pitanja dali: Ante Marasović i Jole Petričević.

Temeljem članka 88. stavka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 31. Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

Z a k l j u č a k

kojim se prihvaća Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za Općine Starigrad za 2009. godinu,  od  Državnog ureda za  reviziju, Područni ured u Zadru.

Zaključak čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.15). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o zamolbi Milana Poljak kojom isti traži zamjenu parcele 2915/14 kako bi mogao proširiti parcelu na kojoj se nalazi obiteljska kuća br. 2867 k.o. Tribanj. S obzirom da se radi o parceli na koju su kao vlasnici upisane tri osobe, Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Milana Poljak za zamjenu parcele, te se upućuje podnositelj zamolbe da istu upute zajednički vlasnici parcele na kojoj je izgrađena obiteljska kuća.

 

Na zahtjev Grupe građana-prodavači na trgu S. Radića za izmjenu članka 14. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonice na način da se rok za usklađenje izgleda kioska i štanda produže do 01. ožujka 2012. godine i da se ne raspisuje natječaj za sezonu 2011. godine, klub vijećnika HDZ-a predložio je da se usvoji zahtjev. Primjedbe dali: Tomica Milovac, Ante Marasović i Nediljko Sjauš.

Predsjednik Općinskog vijeća izražava svoje neslaganje sa predloženim Izmjenama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonice i smatra do Općinsko vijeće ne bi trebalo podlijegati pritiscima ovakve vrste.

(Ivan Bušljeta se vratio u 11.02 sati). Općinsko vijeće je na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a, jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

             o prihvaćanju zahtjeva Grupe građana za izmjene i dopune Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica, u članku 14., na način da se produži rok do raspisivanja natječaja te da se isti ne raspisuje za sezonu 2011.godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Sjednica završila sa radom u 11.12 sati

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore