« Povratak

Procjena ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-03/09-01/2
Urbroj: 2198/09-1-10-11
             
Starigrad Paklenica, 20. listopada 2010. godine

Temeljem članaka 28. i 29. b Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07 i 38/09), članka 6. i 10. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj:38/08)  i članka  31.  Statuta  Općine Starigrad (“Službeni  glasnik Zadarske  županije”,  broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 20. listopada 2010. godine, d o n o s i 

ODLUKU
 

Članak 1.

      Donosi  se  Procjena  ugroženosti  materijalnih i kulturnih  dobara  i  okoliša  od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Starigrad, izrađena od društva „ALFA ATEST“ d..o.o. iz Splita u travnju 2010. godine, a na temelju ponude br:349/09/GO, od 06. travnja 2009. godine i Suglasnosti Klasa:810-03/10-04/05, Urbroj:543-20-10-2,  izdane  od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje - Područnog ureda Zadar, dana 13. rujna 2010. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem članaka 28. i 29. b Zakona o zaštiti i spašavanju (NN RH 174/04, 79/07, 38/09), tvrtka  „ALFA ATEST“ d.o.o., za zaštitu na radu, zaštitu okoliša, zaštitu od požara, Pojišanska 7, 21 000 Split, je za potrebe Općine Starigrad izradila  Procjenu ugroženosti  stanovništva, materijalnih  i  kulturnih  dobara  i  okoliša  od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Starigrad.

Prema prethodnom mišljenju Područnog ureda za zaštitu  i spašavanje Zadar, a  temeljem  članka  13.  Uredbe  o  unutarnjem  ustrojstvu  Državne  uprave  za  zaštitu  i spašavanje  (NN RH 83/08), a u svezi s člankom 29. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti  i  spašavanju,  Državna  uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Zadar  je dana  13. rujna. 2010. godine  izdala  Suglasnost  na  Nacrt procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Starigrad. 

Temeljem naprijed navedenog te Zakonskoj obvezi o donošenju iste Općinsko vijeće Općine Starigrad odlučilo je kao u izreci.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore