« Povratak

Trgovina na malo izvan prodavaonice - Izmjene i dopune

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 330-01/10-01/4
Urbroj: 2198/09-1-10-2
             
Starigrad Paklenica, 20. listopada 2010. godine

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01 i 129/05),  članka 31. Statuta općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije“, br. 16/09),  Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj 20. listopada  2010. godine, d o n o s i 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonice
 

Članak 1.

U članku 14. stavak prvi se briše i sada glasi:

Zakupci javnih površina, zemljišta u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba ili koncesionari na pomorskom dobru dužni su uskladiti izgled kioska, štandova i ostalih naprava sa člankom 9. i 10.  ove Odluke najkasnije do 01. ožujka 2012. godine.

Članak 2.

          Ove Izmjene i dopune odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica, stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se  u „Službenom glasniku zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore