« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 601-01/10-01/8
Urbroj: 2198/09-1-10-2             
Starigrad Paklenica, 20. listopada 2010. godine

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», br. 10/97 i 107/07)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 11. sjednici održanoj 20. listopada 2010.godine, donosi 

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Osmjeh"
 

Članak 1.

       Ana Prstec, OIB: 36325610454, S. Vukovića 21, 42 000 Varaždin, imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića “Osmjeh”, Jurja Barakovića b.b., 23 244 Starigrad Paklenica, do imenovanja ravnatelja/ice, a najdulje na vrijeme do godine dana, počevši od dana imenovanja.

Članak 2.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja predstavlja i zastupa ustanovu samostalno i pojedinačno.

Članak 3.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića, Klasa:601-01/10-01/1, Ur.broj:2198/09-1-10-1, donesena na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad dana 01. lipnja 2010. godine.  

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske  županije”.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore