« Povratak

Općinsko vijeće - 24. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 13. prosinca 2012. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 24. sjednicu  sazvao je za 13. prosinca 2012. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 13. prosinca 2012. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Zoran Šikić, Tome Dokoza, Stanko Sjauš, Role Dokoza, Ante Marasović, Dragan Jurlina, Tomica Milovac, Marijan Knežević, Jole Petričević, Tomislav Ramić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica Marina Vukić, pročelnik Ivan Bušljeta,  zapisničar Marija Jukić te voditelj odsjeka Marin Čavić

Odsutni vijećnici: Nediljko Sjauš

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 24. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je dvanaest vijećnika, odsutan jedan vijećnik.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red, predsjednik Dnevni red daje na glasanje te se prihvaća jednoglasno (13 glasova Za). Za sjednicu je utvrđen slijedeći:

            DNEVNI RED:

      1.   Usvajanje zapisnika sa 23.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.   III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu
4.   III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu
5.   III. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. g.
6.   III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. g.
7.   III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2012. g
8.   Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2013. g. s projekcijom za 2014. i 2015. g.
9.   Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2013. g. s projekcijom za 2014. i 2015. g.
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu
11. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
13. Program javnih potreba u sportu za 2013. godinu
14. Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
15. Program socijalne skrbi za 2013. godinu
16. Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2013. g.
17. Odluka o prethodnoj suglasnosti na rebalans Financijskog plana za 2012. godinu Dječjeg  vrtića „Osmjeh“
18. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2013. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“
19. Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2013. godinu
20. Zamolbe

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa 23. (dvadeset treće) sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa dvadeset treće sjednice dan na primjedbe. Primjedbi na Zapisnik nije bilo te je prihvaćen većinom glasova (10 Za, 2 Suzdržana).

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić  izvješćuje o aktualnostima: Ministarstvo turizma je odobrilo sredstva za pripremu dokumentacije za nominaciju projekta u europske fondove. Fond za zaštitu okoliša financirat će sanaciju deponija u potpunosti ovih dana očekuje se potpisivanje ugovora. Ministarstvo zaštite okoliša dalo je nalog Općini Starigrad da sanira „deponij“ Brđani iz razloga što se radi o nepoznatom počinitelju, trošak sanacije procijenjen je na oko milijun kuna. Inspekcija za zaštitu okoliša izašla je na uviđaj po prijavi Nikole Tesla koji također tuži općinu za nanesenu štetu stvaranjem deponija te traži iznos od 600.000,00 kuna odštete, čime pokazuje da mu nije interes sanacija nego isključivo život na račun poreznih obveznika. Nikola Tesla pred raznim institucijama iznosi niz neistina čime šteti Općini Starigrad te stvara troškove kojima dovodi u pitanje financiranje čitavog niza korisnika proračunskih sredstava od prijevoza srednjoškolaca, subvencioniranja vode, stipendiranja, naknada za novorođenu djecu itd. T. Milovac: upoznat sam sa načinom kako Nikola Tesla rješava probleme jer sam imao problem sa istim, zlouporabio je moju dobru volju da mu pomognem vezano za korištenje vode sa javne špine u vlasništvu općine, osoba sam koja lako gubi živce i nisam siguran da bi mogao biti hladnokrvan kao načelnik,  činjenica je da ponašanje istog pri susret sa načelnikom nisu ništa drugo nego „beljenje“. Role Dokoza postavlja pitanje funkcije Hitne pomoći u Selinama, da li se vode grobni očevidnici za Novo groblje, pitanje vezano uz prodaju grobnica osobama koje nisu iz Starigrada, održavanje trga S. Radića i obilježavanje grobova poginulih branitelja, pitanje održavanja turističkih sastanaka, te ukidanje financiranja maratonske utrke. Načelnik odgovara na postavljenja pitanja: bili smo upoznati o načinu funkcioniranja hitne pomoći od početka se znalo da tim neće imati liječnika, grobni očevidnici su u nadležnosti komunalnog poduzeća, grobnice mogu kupiti i osobe koje nisu iz Starigrada ali ne mogu ostvariti popust, lampe za osvjetljenje trga su kupljene i dan je nalog službi za održavanje da iste promijeni, svim poginulim zapaljene su svijeće na grobu povodom Svih svetih, što se tiče osnivanja udruga proizašli iz Domovinskog rata jučer sam obavio razgovor sa zadnjim predsjednikom UHDDR u svezi sa obnoviteljskom skupštinom, što se tiče utrke za V. Rujno nije uvrštena iz razloga što Atletski klub sv. Ante nije podnio zahtjev za uvrštenje u proračun. Ante Marasović: Nikolom Tesla bavit ću se kad budem načelnik a postavlja se pitanje da li je isti u pravu, činjenica da je isti dobro educiran i treba se vidjeti što se tu može učiniti u svezi sa rješavanjem problema treba razgovarati sa odvjetnicima. Na zadnjoj sjednici vijeća tražio sam izvještaj o radu komunalnog poduzeća, postavlja se pitanje koliko će se sredstava još odobriti za sanaciju dugova. Po pitanju prijave Nikole Tesle o ispuštanju otpadnih voda postavlja se pitanje da li se problem rješava. Načelnik: izvještaj je u pripremi i bit će dostavljen, problem otpadnih voda se rješava kroz sustav otpadnih voda. Zoran Šikić: što se tiče hitne pomoći molimo bi kad se daju primjedbe da se barata argumentima, neka se provjeri ono što se izjavljuje a ne da se izjave koriste za osobnu promidžbu. Hitna pomoć ne seli u Poličnik već Poličnik dobiva isti takav stacionar hitne pomoći. Tome Dokoza: vijećnik Marasović član je skupštine komunalnog poduzeća ali ne dolazi na sjednice. Ante Marasović na primjedbu vijećnika Dokoze izjavljuje da vidi što nije dobro te da on vodi komunalno poduzeće da ne bi bilo dugova. U ovoj točci dnevnog reda nije bilo prijedloga vijećnika niti inicijativa te predsjednik zatvara točku dnevnog reda.

Ad.3). III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu

Predsjednik daje riječ načelniku Krsti Ramić. Načelnik daje kratko izvješće o izmjenama i dopunama Proračuna, proračun je smanjen za oko 10%. Navode se neke značajnije stavke u proračunu u kojima je došlo do promjena. Pitanje dao: Stanko Sjauš. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o III izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu, koje se navode u tabeli u privitku odluke.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.4).  III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu

Predsjednik daje izmjene i dopuna na raspravu. Rasprave nije bilo te se daje na glasanje. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o III izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2012. godinu, navedenih u tabeli u privitku odluke.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.5). III. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. g

Predsjednik daje izmjene i dopuna na raspravu. Rasprave nije bilo te se daje na glasanje. Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o III izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.6). III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. g.

Predsjednik daje izmjene i dopuna na raspravu. Rasprave nije bilo te se daje na glasanje. Na temelju članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o III izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.7). III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2012. g

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09., i 150/11.), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 27/93 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o III izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.8). Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2013. g. s projekcijom za 2014. i 2015. g.

Predsjednik daje riječ načelniku. Načelnik: Proračun za 2013.g. planira se u iznosu od 12.495.000,00 kuna, smatram da je realan. Načelnik kratko navodi koji su najvažniji prihodi proračuna. Proračunu se daje na raspravu. Pitanja i primjedbe dali: R. Dokoza, J. Petričević, S. Sjauš, T. Milovac, A. Marasović, T. Dokoza. Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o Proračunu Općine Starigrad za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu. Prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Bilanci prihoda i rashoda i to u Općem i Posebnom dijelu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.9) Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2013. g. s projekcijom za 2014. i 2015. g.

Predsjednik daje plan na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       P l a n

            razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu. Sastoji se od plana razvojnih programa za 2013. godinu i Projekcije plana razvojnih programa 2014-2015. godine.

Plan čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.10). Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       O d l u k u

            o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu. Ovom odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu, njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.11). Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       P r o g r a m

            izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu. Ovim programom određuje se izgradnja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.12) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

P r o g r a m

            održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.13). Program javnih potreba u sportu za 2013. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za, 1 Suzdržan) donijelo

                                                                       P r o g r a m

            Javnih potreba u sportu u 2013. godini.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.14). Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       P r o g r a m

            Javnih potreba u kulturi u 2013. godini. Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture koje se financiraju iz Proračunu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.15). Program socijalne skrbi za 2013. godinu

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       P r o g r a m

            Socijalne skrbi Općine Starigrad za 2013. godinu. Programom se raspoređuju sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.16). Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2013. g.

Predsjednik daje odluku na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97, 107/07), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       P r o g r a m

            javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2013. godini.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.17). Odluka o prethodnoj suglasnosti na rebalans Financijskog plana za 2012. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“

Predsjednik daje zahtjev DV Osmijeh za prethodnu suglasnost na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           P r e t h o d n u  s u g l a s n o s t

            na rebalans Financijskog plana za 2012. godinu dječjeg vrtića „Osmijeh“

Ad.18). Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2013. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“

Predsjednik daje zahtjev DV Osmijeh za prethodnu suglasnost na Financijski plan za 2013.g.  na raspravu. Pitanje dao: J. Petričević.   Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                           P r e t h o d n u  s u g l a s n o s t

            na Financijski plan za 2013. godinu Dječjeg vrtića „Osmijeh“.

Prethodna suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.19). Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2013. godinu

Predsjednik daje Zaključak  na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo.   Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, i 150/11) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za) donijelo

                                                                       Z a k l j u č a k

            o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2013. godinu.

Zaključak čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.20). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

-           Zadarska županija: Imenovanje sudaca porotnika-Općinski sud u Zadru-traži se prijedlog. Ante Marasović predložen za sudca porotnika. Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            kojom se Ante Marasović predlaže za obnašanje dužnosti sudca porotnika u Općinskom sudu u Zadru.

-           Zadarska županija: Imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru-traži se prijedlog. Ante Marasović predložen za sudca porotnika za mladež.  Općinsko vijeće je jednoglasno (12 glasova Za), donijelo

O d l u k u

             kojom se Ante Marasović predlaže za obavljanje dužnosti sudca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru.

-           Vera Dokoza: zamolba za ostvarivanje popusta kod plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije bespravne gradnje. Načelnik izvješćuje da se radi o zakonskoj nasljednici osobe koja je rođena u Starigradu i koja bi da je živa imala uvjete za ostvarivanje popusta. Odlukom o komunalnom doprinosu nisu definirani ovakvi pojedinačni slučajevi te je zaključak na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća bio da će se o pojedinačnim slučajevima koji nisu definirani Odlukom izjašnjavati na temelju zamolbu na sjednicama vijeća. Pitanja i primjedbe dali: R. Dokoza, Z. Šikić, A. Marasović i J. Petričević. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se udovolji zamolbi Vere Dokoza. Općinsko vijeće je većinom glasova (11 glasova Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                           O d l u k u

kojom se prihvaća zamolba Vere Dokoza za ostvarivanje popusta kod plaćanja komunalnog doprinosa s obzirom da je zakonska nasljednica iza smrti svoj supruga Nikole Dokoza koji je rođen u Starigradu.

( u 11.15 Tomislav Ramić napustio sjednicu).

-           Marin Matak: Zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta  površine 500 m2, parcela broj 663/95 k.o. Tribanj. Načelnik predlaže da se od istog zatraži pojašnjenje zahtjeva s obzirom da iz priloga u zahtjevu nije jasno prikazana čestica zemlje na koju se zahtjev odnosi. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se traži nadopuna zahtjeva za kupnju zemljišne površine od 500 m2 na čestici 663/95.

-           Ivan Jusup: ponuda za zamjenu parcela za potrebe proširenja mjesnog groblja u Selinama. Načelnik izvještava da Ivan Jusup nudi čestice zemlje 3242/4, 3242/3 i 3242/9 kod groblja u zamjenu za čestice zemlje u vlasništvu Općine a koje imaju slijedeću oznaku 2379/72, 2379/73 i 2379/30. Pitanja i primjedbe dali: R. Dokoza i J. Petričević.  Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a predlaže da se prihvati prijedlog Ivana Jusup. Općinsko vijeće je većinom glasova (9 glasova Za, 2 Suzdržana), donijelo

O d l u k u

            kojom se odobrava zamjena čestica 3242/4, 3242/3 i 3242/9 k.o. Seline u vlasništvu Ivana Jusup za čestice 2379/72, 2379/73 i 2379/30 u vlasništvu Općine Starigrad a u skladu sa procjenom sudskog vještaka.

-           Odvjetničko društvo Kotlar i Vidov: pravno mišljenje vezano za nastavak postupka pod poslovnim brojem P 812/06. Prijedlog za pokušaj nagodbe s tuženicima Branislav Veršić i dr. odnosno pravnim sljedbenicima zbog dugotrajnosti postupka, a slučaju povlačenja tužbe isti bi odustali od potraživanja parničnog troška od Općine Starigrad. Ako Općina Starigrad ne raspolaže čvrstim dokazima da je zamjena nekretnina realizirana (č. z. 4538 u vlasništvu tuženih za 4338/2 k.o. Starigrad u vlasništvu Općine) ili da je nekretnina privedena namjeni zbog koje je dodijeljena tada uspjeh u postupku nije izgledan, a prouzročit će znatne troškove, obzirom da je u slučaju negativne odluke Općina Starigrad u obvezi tuženicima nadoknaditi parnični trošak. Primjedbu dao Ante Marasović. Klub vijećnika HDZ-a predlaže da se načelnik ovlasti za sklapanje ugovora o nagodbi. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se ovlašćuje načelnik Krste Ramić za sklapanje nagodbe po preporuci odvjetničkog društva u predmetu P 812-06 Općina Starigrad / Branislav Veršić i dr.

-           Branko Parić: prijedlog za imenovanje ulice: Boja Parić 1936-1957. Predsjednik Jure Tomić izvještava da je Povjerenstvo za imenovanje ulica predložilo da se odbije zahtjev. Primjedbe i pitanja dali T. Milovac, R. Dokoza i Z. Šikić. Predsjednik pojašnjava da se radi o više privatnih parcela od kojih je samo jedna katastarski upisana kao put, ali je i ona u privatnom vlasništvu. Općinsko vijeće je većinom glasova (7 glasova Za i 4 Protiv) donijelo

O d l u k u

kojom se odbija zahtjev Branka Parića da se njegova ulica imenuje u ulicu: Boja Parić 1936-1957., a koji temelji na obrazloženju u prilogu zahtjeva.

 

Sjednica zaključena u 11.55 sati

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore