« Povratak

Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2014. - 2015. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/6
Urbroj: 2198/09-1-12-1
 
Starigrad Paklenica, 13. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 24. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, d o n o s i

PLAN
razvojnih programa za 2013. godinu
s projekcijom za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu sastoji se od dva dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2013. godinu s iskazanim i imenovanim rashodima na 3. razini ekonomske klasifikacije.

2. Projekcije plana razvojnih programa 2014.-2015. godinu na 2. razini ekonomske klasifikacije.

Članak 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2013. godinu je 31. 12. 2013. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Članak 3.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu stupa na snagu
01. 01. 2013. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 Plan razvojnih programa za 2013. i proj. za 2014.-2015. godinu ( obračun )

 

^ Gore