« Povratak

Program javnih potreba u školstvu -2013. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/12
Urbroj: 2198/09-1-12-1
             
Starigrad Paklenica, 13. prosinca 2012. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 126/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 24. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2012. godine,   d o n o s i

PROGRAM
javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi
Općine Starigrad u 2013. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju odgoju i naobrazbi Općine Strarigrad za 2013. godinu godinu osigurava se:

- ostvarivanje redovnih programa odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi,
- ostvarivanje posebnih programa osnovne škole, u cilju davanja doprinosa što kvalitetnijem
  osnovnoškolskom obrazovanju,
- sufinanciranje troškova prijevoza, 
- stipendije i školarine.

Članak 2.

 Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi provodi se:

1. Financiranje proračunskog korisnika - dječjeg vrtića „Osmjeh“ ...............   641.020,00 kn
2. Sufinanciranjem projekata Osnovne Škole Starigrad ...............................    15.000,00 kn
3. Tekuće donacije Osnovnoj školi Starigrad ...............................................     65.000,00 kn
4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednje škole ........................     80.000,00 kn
5. Stipendije studentima .............................................................................     80.000,00 kn

Članak 3.

 Raspored sredstava iz  članak 2. ovog Programa vršit  će se temeljem ugovora i odluka općinskog načelnika.

Članak 4.

            Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije», a stupa na snagu 01. siječnja 2013. 

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore