« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/7
Urbroj: 2198/09-1-12-1             
 
Starigrad Paklenica, 13. prosinca 2012. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 24. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad  i to:

- Izgradnja groblja
- Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina
- Vodovodna mreža Općine Starigrad
- Izgradnja javne rasvjete
- Izgradnja tržnice
- Izrada prostorno planske, urbanističke i projektne dokumentacije
- Izrada projektne i natječajne dokumentacije

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna                                200.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica                     1.700.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                                 418.000,00 kn
d) Ostali prihodi iz proračuna                                                         1.102.000,00 kn

 

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2013. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. Izgradnja groblja

-  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ............................ 1.700.000,00 kn
-  Mrtvačnica Seline ......................................................................    250.000,00 kn
-  Spomeničko-memor. plato na novog groblju ............................       50.000,00 kn
 
Ukupno: ................ 2.000.000,00 kn       

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina

- Šetnica Kulina ............................................................................    150.000,00 kn
 
Ukupno: ................    150.000,00 kn       

3. Vodovodna mreža Općine Starigrad

-Izgradnja vodovodne mreže ...........................................    200.000,00 kn
 
Ukupno: ................    200.000,00 kn       

4.  Izgradnja javne rasvjete

            - Javna rasvjeta na području Općine Starigrad ................    150.000,00 kn
 
Ukupno: ................    150.000,00 kn       
 

5. Izgradnja tržnice

            - Izgradnja tržnice ............................................................    10.000,00 kn
 
Ukupno: ................     10.000,00 kn       
 

6. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija

            - prostorno planska i projektna dokumentacija ................    100.000,00 kn
            - Uvođenje GIS-a ..............................................................      50.000,00 kn
     
                                                Ukupno...............................   150.000,00 kn

8. Izrada projektne i natječajne dokumentacije

            - projektna dokum. – pristupni put do plaže u Modriču .....     50.000,00 kn
            - projektna dokum. – javni putevi .....................................     50.000,00 kn
            - projektna dokum. – groblje Seline ..................................     70.000,00 kn
            - projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac................................    200.000,00 kn
 - projkt. dokum – zgrade u vlasn. Općine Starigrad .........      90.000,00 kn
            - projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. .....................    100.000,00 kn
            - projektna dokum. – Vodovod Starigrad - Tribanj ............    100.000,00 kn
            - projekt. dokum. – obalni pojas .......................................    100.000,00 kn
 
                                                                          Ukupno: ..........................   760.000,00 kn

 

             SVEUKUPNO: .............................................................................   3.420.000,00 kn

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2013. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore