« Povratak

Općinsko vijeće - 19. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 01. ožujka 2012. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 19. sjednicu  sazvao je za 01. ožujka 2012. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 01. ožijka 2012. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Stanko Sjauš, Marijan Knežević, Dragan Jurlina, Zoran Šikić, Jole Petričević i Tomislav Ramić

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik Ivan Bušljeta, zapisničar Marija Jukić te predstavnik Micro projekta d.o.o. g. Alen Alija

Odsutni vijećnici: Role Dokoza i Nediljko Sjauš

Prije samog početka sjednice upriličena je prezentacija projekta EURO CLIFF.

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 19. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je jedanaest vijećnika od ukupno trinaest.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se izmjeni redoslijed predviđenih točki dnevnog reda.

Prije prelazka  na dnevni red predsjednik Mandatno imunitetne komisije daje izvješće Mandatno imunitetne komisije o ispunjenju ovjeta za aktivaciju mandata Zorana Šikića, u skladu sa čl. 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) saouprave („NN“ br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 24/1, Zoran Šikić daje svečenu „Prisegu“ u skladu sa člankom 3. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09).

            Nakon predloženih izmjena koje su prihvaćene jednoglasno utvrđen je slijedeći:

            DNEVNI RED:

1.    Usvajanje zapisnika sa 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.    Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
3.    Suglasnost na projekt EURO CLIFF
4.    Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine
Starigrad za 2011. godinu
5.    Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad
6.    Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na komunalnu djelatnost-skupljanje i odlaganje komunalnog otpada
7.    Odluka o donošenju studije opravdanosti davanja u koncesiju komunalne djelatnosti-skupljanje i odlaganje komunalnog otpada
8.    Odluka o uvjetima javnog natječaja za davanje u koncesiju komunalne djelatnosti- skupljanje i odlaganje komunalnog otpada
9.    Plan nabave za 2012. godinu
10.  Odluka o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Osmjeh“
11.  Odluka o uvjetima uređenja trga S. Radića u Starigradu-Paklenica
12.  Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o ponašanju na grobljima
13.  Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Starigrad u 2012. godini
14.  Zamolbe                    
 

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa 18. (osamnaeste) sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa osamnaeste sjednice dan na primjedbe. Primjedbu dao predsjednik Jure Tomić: pod točkom dnevnog reda Zomolbe vezano za otkup građevniskog zemljišta potrebno je navesti da će se po procjeni sudskog vještaka raspisati-javni natječaj. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić podnio je uvodno izlaganje vezano za aktualnosti u tijeku: izrada UP-a, radovi na lučici u Selinama su u tijeku kao i asfaltiranje ulica na području općine, radovi na Novom groblju, postavljenje su kamene kućice na trgu S. Radića. Stanica Hitne medicinske pomoći počinje s radom 01. travnja. Točka dnevnog reda otvorena za inicijative i pitanja vijećnika. Ante Marasović upozorava na situaciju nakon nevremena, ne vodi se briga o uklanjanju nereda na Starom groblju te drugi detalji u  mjestu koji su nastali kao posljedice orkanske bure, stječe se dojam kao da se ne vodi briga o uređenju mjesta. Tomica Milovac predlaže promjenu i obnovu klupa i kanti za smeće na Bikariji, izražava nezadovoljstvo vezano uz asfaltiranje igrališta u Kruščici te vezano uz plan izgradnje dvodjelne sportske dvorane upoznaje vijećnike sa mogućim nedostatcima takve dvorane te predlaže ako je moguće da se ista prenamjeni u trodjelnu sportsku dvoranu. Zoran Šikić podržava načelnika vezano uz namjeru da se traži službeno očitovanje projektanta o izgradnji dvodjelne sportske dvorane te da se isti očituje o mogućoj izgradnji trodjelne dvorane. Jole Petričević podržava stav vijećnika Marasovića o stanju na groblju nakon vremenske nepogode te smatra da je to odgovornost komunalnog poduzeća, vezano za izgradnju sportske dvorane mišljenja je da se često rade projekti za koje vijećnici neznaju kakvi su projektni zadaci. Stanko Sjauš postavlja pitanje vezano za vodovodnu dokumentaciju te upozorava na problem pristupa do mora kao posljedicu ograđivanja zemljišta na način da se ne ostavljaju putevi koji bi vodili do mora. Načelnik odgovora na pitanja vijećnika: vezano uz izgradnju sportske dvorane izvješćuje da je općina postavila projektantima maksimalne zahtjeve vezano uz mogućnosti koje dopuštaju okolnosti, prijedlog je izvješen kako bi se mogle davati sugestije. Na pitanje vezano uz projekte koji se izrađuju, upozorava da Općinsko vijeće donosi odluke o izradi projekata i utvrđuje okolnosti vezano uz projekte. Na pitanje vezano za vodovodno dokumentaciju izvještava da nema nikakvih novosti a problem prilaza do mora je dugotrajni problem, općina u svom vlasništvu nema nekretnine uz more tako da nije zatvorila prilaze, u većini slučajeva koriste se prilazi kao stečene navike i ako u stvarnosti ne prestavljaju legalan put, za problematiku eventualnih zatvorenih prolaza na pomorskom dobru nadležna je Lučka kapetanija.

 

Ad. 3). Suglasnost na projekt EURO CLIFF

Predsjednik dao uvodno izlaganje vezano za izradu projekta od strane  tvrtke Micro-projekt d.o.o. Primjedbu dao: Zoran Šikić. (Ante Marasović napustio vijećnicu u 10.30) Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

                                                                       S u g l a s n o s t

            na projekt Euro Cliff.

 

Ad.4). Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Starigrad za 2011. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje o Izvješću načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom, što je dužan učiniti jednom godišnje a najkasnije do 30. travnja tekuće godine za predhodnu godinu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (NN broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće jednoglasno (10 glasova Za), donosi

                                                                           O d l u k u

            o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika Općine Starigrad o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2011. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić te dao riječ načelniku. Načelnik podsjeća na datu suglasnot sa predhodne sjednice vezano za poduzimanje radnji za reorganizaciju tvrtke Argyruntum d.o.o., te upoznaje nazočne sa planom da se djelatnost sakupljanja otpada da u koncesiju, budućem koncesionaru nameće se obveza preuzimanja šest radnika i kupnja dva kamiona po procjeni koju je napravio sudski vještak. (Ante Marasović vratio se u 10,35) Pitanja i primjedbe dali: Zoran Šikić, Jole Petričević, Ante Marasović. Zoran Šikić iznosi prijedlog kluba vijećnika HDZ-a, izmjena članka 17. Odluke u stavku 1. „ugovor iz članka 15. stavka 1. ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 5 godina“. Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2., članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ brooj 36/95, 0/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 39/09, 79/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za),  donijelo

                                                                         O d l u k u

            o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad, kojom se utvrđuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Starigrad, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnoti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti.   

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6). Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na komunalnu djelatnost-skupljanje i odlaganje komunalnog otpada

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama („NN“ broj 125/08),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 39/09, 79/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) donijelo

                                                                          O d l u k u

            o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije na skupljanje i odlaganje komunalnog otpada na području Općine Starigrad. U stručno povjerenstvo imenuju se: Ivan Bušljeta, Zoran Vukić i Mario Zubčić.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7). Odluka o donošenju studije opravdanosti davanja u koncesiju komunalne djelatnosti-skupljanje i odlaganje komunalnog otpada

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja dali: Zoran Šikić i Ante Marasović. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a iznosi prijedlog u dijelu Procjena vrijednosti koncesije: „...naknada za koncesiju u iznosu od 30.000,00 kuna godišnje, te slijedom toga procijenjena vrijednost za predmetnu koncesiju u razdoblju od pet godina iznosi 150.000,00 kuna“. Predsjednik nadopunjava prijedlog: na 2. str. „... dodjeljuje se na vrijeme od 5 godina“. Na temelju članka 9. Zakona o koncesijama  (NN broj 125/08), članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o donošenju Studije opravdanosti i procjene vrijednosti koncesije za davanje koncesije za komunlanu djelatnost-skupljanje i odlaganje komunalnog otpada na području Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8). Odluka o uvjetima javnog natječaja za davanje u koncesiju komunalne djelatnosti-skupljanje i odlaganje komunalnog otpada

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbe dali: Jole Petričević i Zoran Šikić. Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a daje prijedlog Odluke: u točki 6. „kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti zadužnicu u iznosu od 5.000,00 Kuna“, točka 11. „početni iznos naknade za koncesiju utvrđuje se u iznosu od 30.000,00 kuna“ i točka 15.-potrebno je definirati dan kad će se pristupiti javnom otvaranju ponuda. Predsjednik upoznaje vijećnike sa činjenicom da načelnik prilikom raspisivanja natječaja određuje datum otvaranja ponuda. Jole Petričević predlaže da se razmotri prijedlog bodovanja sklopljenih ugovra. Načelnik prihvaća prijedlog vijećnika Jole Petričević te predlaže da se sklapanje prvog ugovra boduje sa 0,5 a svaki slijeće sa 0,3. Prijedlog kluba vijećnika HDZ-a i načelnika Krste Ramić na inicijativu vijećnika Jole Petričević  daje se na glasanje. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za, 1 Protiv),donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uvjetima javnog natječaja za davanje u koncesiju komunalne djelatnosti-skupljanje i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Plan nabave

Uvodno izlaganje podnio je pročelnik Ivan Bušljeta. Pitanje dao: Ante Marasović. Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („NN“ broj 90/11),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                           P l a n  n a b a v e

            kojim se utvrđuju nabave planirane u Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Odluka o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Osmijeh“

Na temelju prijedloga Upravnog vijeća dječjeg vrtića Osmjeh kojim se predlaže donošenje odluke o imenovanju ravnateljice-Ana Prstec-na razdoblje od 4 godine,  Zoran Šikić u ime kluba vijećnika HDZ-a iznosi stav kojim HDZ podržava prijedlog Upravnog vijeća.  Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („NN“ broj 10/97 i 107/07), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića „Osmjeh“,  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u     

            o imenovanju ravnateljice Dječjeg vtića „Osmjeh“. Ana Prstec, imenuje se za ravnateljicu na vrijeme od 4 godine, počevši od 19.04.2012. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapinsika.

 

Ad.11). Odluka o uvjetima uređenja trga S. Radića u Starigradu Paklenica

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić i dao riječ načelniku Krsti Ramić. Načelnik predlaže Općinskom vijeću da prihvati prijedlog izmjene broja kamenih kućica na trgu S. Radića na način da se prije predviđenih 14 kućica smanji na 13 kućica zbog nedostatka prostora. Također daje prijedlog za izgradnju bućališta i malog dječjeg parka.  Pitanja i primjedbe dali: Tomica Milovac, Ante Marasović, Jole Petričević i Zoran Šikić. Prijedlog načelnika o smanjenju broja kamenih kućica sa 14 na 13 dan na glasanje. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uvjetima uređenja trga S. Radića.

Prijedlog načelnika o izgradnji bućališta na trgu S. Radića dan na glasanje. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za, 1 Protiv), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o uvjetima uređenja trga S. Radića, kojom se predviđa izgradnja bućališta na trgu S. Radića.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12). Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o ponašanju na grobljima

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 76 9a Zakona o o financiranju javnih potreba u kulturi  (NN broj 27/93, 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                       P r a v i l n i k

            ponašanja na grobljima. Pravilnikom se određuju pravila ponašanja na grboljima.

Pravilnik čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenik u Općinskom vijeću Općine Starigrad za 2012.g.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Staigrad u 2012. godinu. Odlukom se raspoređuju sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana (iznos po članu 5.000,00 kuna).

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.14). Zamolbe

Predsjednik čita pismo Tomislava Ramić vezano uz najam autokampa i inicijative za otvaranje puta kroz autokamp, kojim zahtjeva očitovanje o stavu Općinskog vijeća o istom. Načelnik pojašnjava očitovanje odvjetničkog društva i  stav općine vezano za isto - općina je dala zemljište u zakup, bitno je da zakupac ispunjava obveze iz Ugovora i tu pristaju svi drugi zahtjevi od strane općine.

- Šime Ramić (Nedin): zamolba za odgodu otplate naknade za građevinsko zemljište. Na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a, Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o prihvaćanju zamolbe Šime Ramić za odgodu uplate za građevinsko zemljište na način da cjelokupni dug treba podmiriti u skladu sa Ugovorom.

 

- Mladen Knežević: zahtjev za otkup dijela č.z. 2948 ko.o. Seline za legalizaciju kuće. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o prihvaćanju zahtjeva za otkup dijela č.z. 2948 k.o. Seline u površini od cca 159m2 zbog legalizacije objekata a po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

- Ante Jusup zamolba za pripojenje dijela č.z. 4826/5  k.o. Seline  u površini od ca 110 m2, zbog legalizacije objekta. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se prihvaća  zahtjev za otkup dijela č.z. 4826/5 a po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

- Ivan Jurlina: zamolba za otkup dijela nekretnine oznake č.z. 4514 k.o. Seline u površini od 248 m2. Općinsko vijeće je većinom glasova (8 glasova Za, 3 Suzdržana), donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba Ivana Jurlina za otkup dijela nekretnine oznake č.z. 4514 k.o. Seline jer se protivi stavu MO Seline, čija preporuka je da se odbiju sve slične zamolbe ukoliko se ne radi nužno o zahtjevima čijim usvajanjem bi se omogućila legalizacija objekata.

 

- Nediljko Jusup: zamolba za otkup dijela č.z. 5491 k.o. Seline. S obzirom da se ne radi o otkupu za potrebe legalizacije, Općinsko vijeće je većinom glasova (9 glasova Za, 2 Suzdržana), donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zamolba za otkup dijela č.z. 5491. k.o. Seline.

 

- Željko Dadić: zamolba za odobrenje otkupa dijela č.z. 3289 k.o. Seline zbog ishodovanja uporabne dozvole u površini od cca 100m2. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se odobrava otkup dijela č.z. 3289 k.o. Seline po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

- Ivan Njegovan: zamolba za otkup zemljišta za legalizaciju objekta izgrađenog na č.z. 2236/1 k.o. Tribanj. Općinsko vijeće je jedoglasno (11 glasova Za) donijelo

O d l u k u

            kojom se odobrava odkup zemljišta oznake č.z. 2236/1 k.o. Tribanj po procjeni sudskog vještaka putem javnog natječaja.

 

- Nedjeljko Zubčić: zahjtev za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Starigrad u svrhu formiranja građevinske čestice, oznake č.z. 2216/1 k.o. Tribanj. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                 O d l u k u

kojom se odobrava prodaja č.z. 2216/1 k.o. Tribanj zbog legalizacije objekta, po procjeni sudskog vještaka i putem javnog natječaja.

 

- Odvjetnica Marina Skorić u ime Cvitana Bašić: prijedlog za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu stranke na č.z. 3227/2 k.o. Tribanj ili otkup dijela u vlasništvu Općine Starigrad. Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), donijelo

                                                                 O d l u k u

             o neprihvaćanju prijedloga za kupnju ili prodaju, ali traži očitovanje vlasnika o namjeravanoj gradnji. Vijeće ostaje pri prijašnjem stavu u vezi navedenog poslovnog prostora.

 

- Jerolim Knežević: zahtjev za kupnju dijela č.z. 4226/1 k.o. Seline (Modrič). Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za) odgodilo donošenje bilo kakve odluke dok imenovani ne potvrdi činjenicu da je upoznat sa trenutnim stanjem nekretnine (nije u građevinskoj zoni).

 

Sjednica je završila sa radom u 12.45 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore