« Povratak

Koncesija za komunalnu djelatnost

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
     Općinsko vijeće
 
Klasa: 363-02/12-01/5
Urbroj: 2198/09-1-12-1
 
Starigrad Paklenica, 01. ožujak 2012. godine
 
 
 

            Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 16/09) Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici, održanoj 01. ožujka 2012. godine, donosi

 
ODLUKU
o uvjetima javnog natječaja
za davanje u koncesiju komunalne djelatnosti -
- skupljanje i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Starigrad
 
 

Članak 1.

Općina Starigrad raspisat će javni natječaj za davanje u koncesiji komunalnu djelatnost-skupljanje i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Starigrad, pod sljedećim uvjetima:

1. Opis predmeta koncesije

Predmet koncesije je skupljanje i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Starigrad kao i održavanje postojećeg  odlagališta „Samograd“ .

Raspored skupljanja, po danima i naseljima kao i suglasnost Općinskog načelnika na cjenik usluga nalazi se u privitku dokumentacije za nadmetanje.

 

2. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije i rok trajanja koncesije

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije su naselja na području Općine Starigrad i to:

-  Seline
-  Starigrad-Paklenica,
-  Tribanj

Rok trajanja koncesije: 5 (pet) godina od potpisivanja ugovora

 

3. Uvjet koje ponuditelji moraju ispuniti temeljem ovjerenih izjava.

  1. Ovjerenu javnobilježničku  izjavu kojom ponuditelj jamči da će nakon potpisivanja Ugovora o koncesiji sukladno odredbi čl. 133 Zakona o radu, na sebe kao novog poslodavca prenijeti ugovore o radu 6 radnika koji rade u komunalnom društvu Argyruntum d.o.o. na obavljanju komunalne djelatnosti koja je predmet koncesije. Ponuditelj mora jamčiti da će s trgovačkim društvom Argyruntum d.o.o. sklopiti ugovor o prijenosu ugovora o radu na način da će preuzeti radnici zadržati sva stečena prava te uz poštivanje zakonom o radu predviđenog postupka i uvjeta za prijenos ugovora.
  1. Ponuditelj je dužan dostaviti ovjerenu  javnobilježničku izjavu kojom jamči da će poslati valjanu ponudu u visini koja ne smije biti niža od početne procijenjene cijene na javni natječaj komunalnog trgovačkog društva Argyruntum d.o.o., za kupnju dva kamiona koji su bili nužni za obavljanje djelatnosti odvoza komunalnog otpada, te je obvezan u slučaju prihvata njegove ponude sklopiti  ugovor o kupnji kamiona i ispuniti ugovorne uvjete o kupnji.

Ugovor o koncesiji bit će sklopljen pod raskidnim uvjetima u slučaju da koncesionar ne ispuni opisane uvjete iz ovog članka.

4. Uvjeti i dokazi koje su ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu u svrhu dokazivanja   sposobnosti ponuditelja

Ponuditelji moraju dokazati svoju:

·  Pravnu i poslovnu sposobnost
·  Nekažnjavanost
·  Financijsku sposobnost
·  Tehničku i stručnu sposobnost

5.1. Pravna i poslovna sposobnost

          a)  isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz sudskog / obrtnog ili drugog registra),  ili odgovarajuću potvrdu kojom ponuditelj dokazuje postojanje odgovarajuće pravne sposobnosti. Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom koncesije, ako protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, ako se ne  nalazi u postupku likvidacije ili u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Traženi dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“, a istim ponuditelj dokazuje svoju pravnu sposobnost.

b) potvrda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o upisu u Očevidnik za obavljanje prijevoza neopasnog otpada propisanu člankom 28. Zakona o otpadu (NN –178/04,111/06; 60/08 i 87/09), - isprava se prilaže u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

c) Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanje i prijevoza, privremenog skladištenja i obrade te odlaganja neopasnog inertnog otpada, izdanu od Upravnog odjela za prostornog planiranja, zaštitu okoliša i komunalne poslove pri nadležnoj županiji, (isprava je vremenski određena rokom važenja na koji je izdana)

Traženim dokazima gospodarski subjekt dokazuje svoju poslovnu sposobnost za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

5.2. Nekažnjavanost

               a) Izjava da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju,zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.

Izjava mora biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.

Ponuditelj je sposoban ako on i osoba ovlaštena za zastupanje nisu pravomoćno kažnjavani za jedno ili više kaznenih djela.

          b) Izjava ovjerena kod javnog bilježnika da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, s datumom ovjere ne starijim od 30 dana do dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“

5.3 Financijska sposobnost

a)  Potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta,  koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama.“

Ponuditelj je sposoban ako nema duga po obvezi plaćanja svih dospjelih poreznih obveza te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

            b) Dokaz o solventnosti (BON-2/SOL-2 ) ili drugi dokaz koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija, a kojim ponuditelj dokazuje svoju solventnost i to na način da ponuditelji ne smiju biti u blokadi računa u proteklih šest mjeseci

            c) Pismo namjere banke da će ponuditelju izdati Garanciju u visini od 100.000,00 kuna za uredno izvršavanje ugovorenih obveza za  svaku godinu za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji. Garanciju banke ponuditelj je dužan dostaviti davatelju koncesije prilikom potpisivanja Ugovora o koncesiji.

5.4. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

            a) Izjava odgovorne osobe ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarivanje koncesije, s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih, kojom dokazuje tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje ugovora o koncesiji (izjava ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana oglašavanja poziva)

            b) dokaze o tehničkoj opremljenosti (popis opreme, vozila i dr.):  ponuditelj mora raspolagati s najmanje jednim kamionom za sakupljanje otpada nosivosti više od 10 tona, te sa jednim manjim vozilom za sakupljanje i odvoz po užim odvojcima nosivosti do 10 tona. (izjava ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana oglašavanja poziva)

            c) popis značajnih usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije izvršenih u posljednje 3 godine s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovora strana (referentna lista obavljenih poslova). Potvrda (ukoliko ih ima) o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Potvrdama ponuditelj dokazuje da je uredno ispunio ugovore o uslugama istovrsnim ili sličnim predmetu koncesije u posljednje tri godine.

            d) Elaborat zaštite okoliša propisan člankom 57. Stavkom 5. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

 

5.5. Ponuditelj je dužan tražene dokaze o sposobnosti dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici

 

6. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti zadužnicu u iznosu od 5.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika.

Jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je neiskorišteno, mora se vratiti najkasnije 10 dana nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se bez odgode vratiti ako se ponuda ne razmatra pri odabiru.

 

7. Način izrade, oblik, sadržaj i način dostave ponuda

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje.

Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati ni nadopunjavati.

Ponuda se predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (prekrižiti pogrešan tekst, ne koristiti korektor ili druge načine brisanja), s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda se povezuje jamstvenikom, a mjesto vezanja jamstvenika ponuditelj će ovjeriti pečatom. U tako uvezanoj ponudi mora označiti svaku stranicu rednim brojem kroz ukupan broj stranica ponude ili obratno.

Ponuda mora biti uvezana na način koji onemogućava naknadno vađenje ili umetanje stranica.

Jamstvo za ozbiljnost ponude iz točke 5. ove dokumentacije ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom.

Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za predmet koncesije.

Ponuda obavezno sadrži ove dijelove:

-  popunjen i ovjeren obrazac Ponude
-  ovjeren obrazac Cjenika usluga
-  isprave koje se traže kao dokazi sposobnosti ponuditelja
-  jamstvo za ozbiljnost ponude
-  potrebne izjave koje se traže dokumentacijom  za nadmetanje
-  izjava o prihvaćanju  nacrta ugovora o koncesiji

 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, uz naznaku "Ponuda za koncesiju za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područje Općine Starigrad i naznakom – „ne otvaraj".

Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude.

Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj ne može mijenjati i dopunjavati svoju ponudu.

Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme prema redoslijedu zaprimanja.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

 

8. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

9.  Izmjena dokumentacije

Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebne dopune, izmjene ili ispravci dokumentacije za nadmetanje, u skladu s posebnostima davanja predmetne koncesije, ona se dopunjava, mijenja ili ispravlja, a ako je potrebno dopunjava se, mijenja ili ispravlja i objava obavijesti o namjeri davanja koncesije, a rok za dostavu ponuda po potrebi se odgovarajuće produljuje.

Davatelj koncesije obvezan je osigurati pravovremenu dostupnost promjena dokumentacije za nadmetanje, svim gospodarskim subjektima koji su iskazali interes za sudjelovanjem u postupku davanja koncesije.

 

10. Prijedlog ugovora o koncesiji

Prijedlog ugovora o koncesiji, koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje predstavlja prijedlog općih uvjeta budućeg ugovora o koncesiji koji će biti sklopljen s odabranim ponuditeljem.

Potpisom i ovjerom prijedloga ugovora o koncesiji iz ove dokumentacije ponuditelj prihvaća zadane uvjete ugovora, koji će biti sklopljen u zakonskom roku, ukoliko ponuda ponuditelja bude odabrana.

Prijedlogom ugovora utvrdit će se i pravila ponašanja, način upravljanja, kao i  vizualni izgled unutrašnjeg i vanjskog dijela postojećeg odlagališta „Samograd“.

Ovjereni prijedlog ugovora o koncesiji ponuditelj dostavlja uz ponudu.

 

11. Naknada za koncesiju:

Početni iznos naknade za koncesiju utvrđuje se u iznosu od 30.000,00 kuna godišnje.

 

12. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude i ocjenjivanje ponuda

Temeljni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od sljedećih kriterija:

      1.            kvaliteta usluge - broj sklopljenih ugovora o pružanju usluga istovrsnih ili sličnih predmetu koncesije  prema referentnoj listi (točka 5.4.)

      2.            ponuđena naknada za koncesiju

Opis bodovanja zadovoljavanja kriterija:

I.  Po kriteriju kvaliteta usluge moguće je dobiti maksimalno 2,3 boda.

Bodovi na temelju broja sklopljenih istovrsnih ugovora

Bodovi

 

2,3

Reference - broj koncesijskih ugovora

2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,0
10   ugovora
  9   ugovora
  8   ugovora
  7   ugovora
  6   ugovora
  5   ugovora
  4   ugovora
  3   ugovora
  2   ugovora
  1   ugovor
  Nijedan ugovor

                II.  Po kriteriju ponuđena naknada za koncesiju moguće je dobiti neograničeni broj  bodova, na način da svakih sljedećih 10.000,00 kuna preko 50.000,00 kuna predstavlja 1 bod više. U slučaju da dva ili više ponuditelja dobiju isti broj bodova, prednost ima onaj ponuditelj koji je ponudio veći iznos koncesijske naknade u kunama. U slučaju da dva ili više ponuditelja dobiju isti broj bodova i isti iznos koncesijske naknade, prednost ima onaj ponuditelj koji je prvi predao ponudu temeljem zapisnika o redosljedu zaprimanja ponuda. Ponuđena naknada za koncesiju izražava se u apsolutnom iznosu u brojkama i slovima, a predstavlja iznos naknade za koncesiju za skupljanje i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Starigrad (na godišnjoj razini, odnosno za razdoblje od 12 mjeseci).

 

 

Bodovi

Koncesijska naknada (u kn)

5,0
4,0
3,6
3,2
2,8
2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
40.000,01 - 50.000,00
39.000,01 - 40.000,00
38.000,01 - 39.000,00
37.000,01 – 38.000,00
36.000,01 – 37.000,00
35.000,01 – 36.000,00
34.000,01 – 35.000,00
33.000,01 – 34.000,00
32.000,01 – 33.000,00
31.000,01 – 32.000,00
30.000,00 – 31.000,00

 

13. Jezik na kojem se dostavlja ponuda

Ponuda sa svim traženim prilozima, odnosno izjavama mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

14. preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i rok dostave ponuda

Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad, Trg  Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad-Paklenica, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati . Rok dostave ponude je 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“. Ponuda mora stići na naznačenu adresu do navedenog datuma bez obzira na način dostave.

 

15. Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda provest će članovi stručnog povjerenstva za koncesije u prostorijama Naručitelja, na adresi Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad-Paklenica, dana 12. travnja 2012. godine u 09:00 sati.

Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja.

O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi se zapisnik o otvaranju ponuda. Zapisnik potpisuju članovi stručnog povjerenstva za koncesije i zapisničar.

Nakon završetka postupka otvaranja ponuda, ponude se pohranjuju tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

 

16. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinsko vijeće Općine Starigrad na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesije u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način.

 

17. Potpisivanje ugovora o koncesiji

Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku koji potpisuju općinski načelnik i odabrani najpovoljniji ponuditelj.

Potpisivanjem ugovora o koncesiji koncesionar stječe pravo i preuzima obvezu obavljanja djelatnosti iz ugovora o koncesiji.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Završetkom razdoblja mirovanja, smije se potpisati ugovor o koncesiji između davatelja koncesije i odabranog ponuditelja jedino ako žalbom nije pokrenut postupak pravne zaštite.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u „Narodnim novinama“ objavi obavijest o namjeri davanja koncesije na komunalnu djelatnost – skupljanje i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Starigrad.

 

                                                                              Predsjednik OV:
                                                                               Jure Tomić dipl. oec.
 

 

 

^ Gore